SAL7762, Act: R°287.2-R°288.1 (544 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°287.2-R°288.1  
Act
Date: 1475-04-25

Transcription

2019-12-18 by Walter De Smet
Cond zij allen lieden dat andries de custe(re) de jonghe soen andries/
de custe(re) in p(rese)ncia (et)c(etera) heeft genomen ende bekindt genomen te hebben/
van lijsbetten weduwe cornelijs wilen coelne(re) thoff der selver/
weduwen ter wolfshaghen gelegen met den woenhuysen schue(re)n/
stallen boegairden wate(re)n wynnen(de) landen beemden en(de) eeusselen/
d(air)toe behoiren(de) en(de) met der helichtwy(n)ninghen van eenen beemde/
dairaf de helicht vanden hoeye als dat volwonnen es den/
voirs(creven) wynne zonder zijnen cost inde schue(r) vanden vors(creven) hove/
gebracht zal worden en(de) allen ande(re)n zijnen toebehoirten/
uutgescheiden de porte dee[welcke] de voirs(creven) weduwe voer heur selfs/
gebruycken houden sal Te houden te hebben en(de) te wynnen/
van halfmeye naistcomen(de) eenen termijn van neghen jae(re)n langh/
deen na dander zonder middel volgende Elcx jairs dae(re)nbynnen/
voer en(de) om dertich en(de) een half mudden rogs goeds en(de) payabels/
met wanne en(de) vloegelen wel bereidt der maten van loeven/
ts(in)te andriesmisse apostels te betalen en(de) te loeven te leve(re)n/
der vors(creven) weduwen alle jaire den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde et/
quo(li)[b(et)] ass(ecutu)[m] It(em) selen de vors(creven) weduwe ende de wyn te/
gelike deylen alle dooft jairlicx den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde opte/
vors(creven) goede wassende en(de) zelen dat te geliken coste ter eerden/
leve(re)n mair de wynne sal den lezers den montcost gheven/
en(de) dat gedeilt zijnde zaelt de wynne op zijnen cost der vors(creven)/
weduwen te loeven leve(re)n en(de) de wyn en(de) die met hem comen/
om hulpen selen alsdan van heure den mondcost hebben/
It(em) sal de wynne de voirs(creven) wynnende lande jairlicx den vors(creven)/
t(er)mijn due(re)nde motten wynnen werven mesten en(de) besayen wel/
en(de) loflic gelijc welwynnen(de) reengenoten boven en(de) beneden/
en(de) die also laten tsijnen afscheiden te weten den wynteraert
//
op zijn vier getideghe voren met goeden wyntercoirne besaeyt ende/
den zomeraert zo verre het haverneel oft evene es oic met/
goeden zade besaeyt op twee getidege voren en(de) de gherste op/
drie getideghe voren en(de) de brake eens omgedaen It(em) sal de/
voirs(creven) wyn jairlicx int voirs(creven) hof leve(re)n xxxii mandelen walms/
om de huysinghe ald(air) mede te deckene en(de) zo wes men voirts/
van leeme latten vitselroeden dackroeden teene ty(m)merhoute oft/
anderssins tot rep(ar)acien der selv(er) huysinghen behoeven sal dat/
zal de wynne sculdich zijn te halen dair hem de weduwe die/
wisen sal van welker rep(ar)acien de voirs(creven) weduwe den wercliede(n)/
de dachue(re)n gheven sal en(de) de vors(creven) wynne den montcost zo v(er)re/
de selve rep(ar)acie den leemenen wanden en(de) strolenen daken aengaet/
en(de) niet voird(er) It(em) sal de vors(creven) wynne alle tstroo vanden vors(creven)/
goeden comende boven de vors(creven) xxxii mandelen jairlicx den/
vors(creven) t(er)mijn due(re)nde int vors(creven) hof bringhen en(de) te meste bekee(re)n/
en(de) dat vue(re)n opte vors(creven) lande also wel opte verste als opte/
naiste tslands meesten p(ro)fijte It(em) sal de wynne der [vors(creven)] wed(uwe)/
en(de) nyeman(de) and(er)s ter helicht houden en(de) vueden drie vierdel/
scape zo verre de weduwe hem die levert en(de) tvors(creven) hoff/
behoirlic draghen mach de welke zij over ander jaer in/
gewoenliker manie(re)n deilen selen mair oft de wynne na de twee/
ierste jair selve scape cochte den vors(creven) hove genoech zijnde zo/
en soude hij egheene vander vors(creven) weduwen dorven houden It(em)/
sal de wynne moegen afhouwen alle verdroeghde bome opte/
vors(creven) goede staende behoudelic dat hij voer elken verdroeghden/
boom sal moeten planten twee poten van geliken zape en(de) die/
wel en(de) loflic verdoirnen tegen die beesten drie jair lang/
Ende oft der weduwen meer poten geliefde geplant te hebben/
zo zal zij die copen en(de) de wyn zalse halen planten ende/
verdoirnen als voe(r) It(em) sal de vors(creven) wynne jairlicx moegen/
truncken alle willighen en(de) ande(re) truncboome opte voirs(creven) goede/
staende als die tijtveerdich zijn en(de) hij sal de vors(creven) lande/
en(de) beemde jairlicx wel en(de) loflic bevreden en(de) die also tsijne(n)/
afscheiden bevreedt laten It(em) sal de weduwe doen visite(re)n/
de beemde en(de) eeusselen en(de) zo verre die met openinghen van/
grechten slippen oft wat(er)loepen te bete(re)n waren dat zal de/
wynne op zijnen cost doen doen en(de) die also laten tsijnen
//
afscheiden behoudelic van vlietenden wate(re)n dair de hee(re) op/
gaen mochte dat sal de weduwe op heuren cost doen maken/
It(em) sal de vors(creven) wyn den beemd opte lane gelegen moegen/
roden op dat hem gelieft en(de) oft hijs niet en roodde zo/
sal hijten moegen houwen ten behoirliken tijde It(em) oft/
int voirs(creven) hof e(n)nich ongevall geschiedde en(de) dat toequame/
uut ocsuyne vanden voirs(creven) wynne of zijnen huysgesynde dat/
zal de vors(creven) wyn der vors(creven) weduwen oprichten It(em) sal/
de vors(creven) wynne der vors(creven) weduwen buyten pacht diemen/
heure d(air)omtrint sculdich es te loeven leve(re)n zo verre de/
sculd(er)s dien int vors(creven) hof leve(re)n It(em) sal de vors(creven) weduwe/
wyn der voirs(creven) weduwen te(r) loeven ten hove uut halen ten/
tijde als sij heuren tsijs aldair opheft en(de) heure wed(er)om/
thuys vue(re)n It(em) sal de wyn tvyschwater ald(air) cuyschlic houden en(de) tp(ro)fijt/
[d(air)af hebben] en(de) dat cuysch laten tsijnen afscheiden en(de) tprofijt It(em) sal de/
voirs(creven) wynne de huysinghe vanden vors(creven) hove houden vander und(er)st(er)/
rikelen nederw(er)t op zijnen cost Ende alle dese vorwerden (et)c(etera)/
Ende hier voe(r) zijn borghen als principael sculde(re)n ongesundert/
en(de) elc voer all de voirs(creven) andries de custe(re) zijn vader/
en(de) henr(ic) de custe(re) soen desselfs andries svaders beide woenen(de)/
te nederijssche Et p(ri)mus roelofs heykens ap(ri)lis xxv
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-15 by Jos Jonckheer