SAL7762, Act: R°92.1-V°92.1 (170 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°92.1-V°92.1  
Act
Date: 1474-10-13

Transcription

2019-03-09 by Walter De Smet
Cond zij allen lieden dat also als meester willem van rotselair/
geheten die beere meester matheeus de laheyns en(de) meest(er) jacop/
vander vesten op ghist(ere)n zegg(er)s en(de) mynlike yffene(re)n gecoren/
zijn van he(re)n joese de ghend prieste(r) in deen zijde en(de) symoene/
de becke(re) bontwerke(r) in dande(r) zijde op en(de) van zeke(re)n stote/
en(de) geschille tusschen hen uutstaende van heuren goeden bij een/
gelegen inde boemailpoirte int straetken ald(air) tusschen de goede/
wouters vanden dijcke bontwerck(er)s aen deen zijde en(de) de goede/
matheeus van mansdale geheten keldermans aen dander zijde/
Gelovende beide de p(ar)tien voirs(creven) den voirs(creven) h(ere)n joese renu(n)cie(re)nde/
in des(en) der p(ri)vilegien vander ende vryheid vander universiteit/
van loeven vast en(de) gestentich te houden wes de vors(creven) meest(ere)n/
dairaf uutspreken ende termine(re)n souden So zijn voer/
scepen(en) van loeven comen de selve meest(ere)n en(de) bynnen den tijde/
vanden verbonde en(de) hebben heur uutsprake en(de) zeggen te voe(re)n/
dbescheid te beiden zijden aengehoirt en(de) de voirs(creven) goede gevi/
siteert en(de) advys dair op genomen uutgesproken en(de) geseeght/
tusschen den voirs(creven) p(ar)tien inder manie(re)n hier na volgen(de) Te/
weten inden iersten dat de voirs(creven) symoen in zijnen werchuyse/
achter uut comen(de) aenden hof des voirs(creven) h(er) joes een schouwe van/
houte oft steenen zal doen maken van onder tot boven ten dake/
uut comen(de) welke schouwe opte zijde ten hoven wairt aen des/
voirs(creven) h(er)joes twee voet hoegher zijn sal dan op dander drie/
zijden om alle vuylnisse ende gestuwe dat comen sal vanden/
schuddene vander pelterien van crijte en(de) and(er)ssins des voirs(creven)/
symoens zijnen doorgangh ende stienen dair dore te hebben en(de)/
te nemen zonder tot e(n)nighen ande(re)n plaetsen ten hove wairt aen/
svors(creven) h(er) joes It(em) dat de selve symoen inde ghevelwant vanden/
selven zijnen werchuyse ten voirs(creven) hove w(er)t aen svors(creven) h(ere)n joes(en)/
te weten vanden zulde(r) nederwairt also verre alst werchuys es/
zo vele vynste(re)n tot den ghenen die nu dair zijn sal moegen/
doen maken alst hem gelieft zonder wederseggen desselfs/
h(er) joes Welke vynste(re)n also wale de ghene die dair nu staen/
als de ghene die hij sal doen maken vanden voirs(creven) zolde(r) ned(er)w(er)t/
zal doen vergelasen met ramen om die op en(de) toe te doene tot/
zulken tijden alsmen dair niet en werct en(de) altoes geslote(n) houden/
alsmen dair werct tot der tijd dat dwerck gedaen es en(de)/
zo verre dat de voirs(creven) symoen oft zijn nacomelinghe de
//
contrarie daden es heur seggen dat dan de voirs(creven) symoen de selve/
vynste(re)n toesluyten sal en(de) toegesloten houden tot eeuwighen daghen/
zonder die in e(n)nigher manie(re)n te moetten opdoen het en wae(re) dat/
tvoirs(creven) werchuys eld(er)s tot ande(re)n plaetsen verstelt worde dair dat/
den vors(creven) h(ere)n joese ende zijnen goeden egheen hynder en wae(re) datme(n)/
dan in dien gevalle de selve vynste(re)n wed(er)om sal moegen openen/
ende open houden behoudelic datmen doir de selve vynst(ere)n egheen/
derhande water vuyl noch ander ten hove w(er)t aen svors(creven) h(er) joes(en)/
en sal moegen uutghieten noch stortten in e(n)nig(er) manie(re)n It(em) als/
vander goeten comen(de) uuter scaelgien toebehoiren(de) den voirs(creven) h(er) joese/
symoene en(de) matheeuse [keldermans] es der voirs(creven) meest(ere)n zegghen en(de) uutsp(ra)ke/
dat de voirs(creven) symoen op zijnen cost zal doen maken een gelike goete/
ten ynde vander voirs(creven) goeten voert dwers over strate van aen/
tpoertken der selver goeten tot inde oude goete aldair gelegen om dwater vander selver scaelgien comen(de) zijnen gang ende doerlijd/
dair dore te hebben en(de) te behouden en(de) de selve goete alsoe/
doen maken dat den goeden des vors(creven) h(ere)n joes dair van/
egheen hynder noch schade comen noch geschieden en sall/
Cor(am) roelants berghe oct(obris) xiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer