SAL7762, Act: V°213.1 (397 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°213.1  
Act
Date: 1475-02-25
LanguageNederlands

Transcription

2019-09-20 by Walter De Smet
It(em) nae dien dat jan van raetshoven uut machte van scepen(en) brieve/
van loven(en) hadde doen houden goerde van eynde die hem met den voirs(creven) brieve/
belanck was in twee croene(n) vrancrijcsche ende van dien de p(ar)tijen come(n)/
sijn in rechte voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loven(en) aldair met vo(n)nissen ghewesen/
es dat goort ghehouden sijn soude de voirs(creven) ii crone(n) te betalen(e) en(de) voorts/
soe verre es ghep(ro)cedeert dat de voirs(creven) jan met rechte versocht heeft/
van dien betalinghe te hebben(e) vanden voirs(creven) goerde van eynde oft hem/
te hebben(e) in ande(re)n hachten ende ten mynde(re)n coste Dair op de voirscr(even)/
goort dede antw(er)den waerd zoe dat de voirs(creven) jan van raetshove(n) p(ro)cede(re)n/
woude om den p(er)soen des voirs(creven) goerts voe(r) de schout gheleidt te hebben dat/
hij dat volghde als recht als op eene(n) poirte(r) van loven(en) ende acht(er)volgen(de)/
dien de selve van raetshove(n) dede segghen de selve van raetshoven dede segghen dat de voirs(creven) goort xv daghe ende dae(re)nbove(n) inder vroente(n)/
gheseten hadde ende dat de vroentene(re) van sijne(r) costen vernueght en(de)/
gheconteert was Bieden(de) dat te thoenen(e) ende als den dach van/
thoenen(en) van dien op heden diende soe heeft de voirs(creven) goort doen segghe(n)/
soe wair de voirs(creven) jan niet en thoende tghene dair toe hij met den vo(n)niss(en)/
ghewijst was te thoenen(e) dat hij goort der hachten en(de) saken ongehoude(n)/
soude sijn Soe es ten uut(er)sten ghewijst dat ghelieft janne van/
raetshove(n) in sijnre zaken met rechte voort te vae(re)n dat hij den/
voirs(creven) vo(n)nisse ghenoech doen sal ten opstane smeyers en(de) der scepen(en)/
cor(am) roelants roelofs berge vos heykens febr(uarii) xxv
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Add. 1 [onderaan folio V°213]
Date: 1475-03-04
LanguageNederlands

Transcription

2019-09-20 by Walter De Smet
Ende na dien dat de voirs(creven) jan van raitshoven den voirscr(even) vo(n)nisse niet navolgich noch den selven niet genoech gedaen en heeft en(de) de voirs(creven) goird van eynde zijn daghe van rechte tot op den dach van heden vernoeght en(de) geco(n)tinueert heeft bege(re)nde en(de) versuecken(de) voirt trecht So es gewijst dat die vors(creven) goird vander aenspraken ontgehouden sijn sal roelants roelofs b(er)ghe vos heykens m(ar)tii iiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer