SAL7762, Act: V°288.2 (546 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°288.2  
Act
Date: 1475-04-26

Transcription

2019-12-20 by Walter De Smet
Item tusschen janne de broec momboir der weesen vrancx/
wilen de broec ter eend(er) en(de) jammar massart ter ande(re)/
is bijden raide vand(er) stat bij overgheven van beide den p(ar)tien/
hen dat in beyden zijden aennemen(de) en(de) geloven(de) te voldoene/
en(de) tachtervolgen op heden mynlic geappointeert dat de/
momboir vand(en) weesen voirs(creven) [den vors(creven) ja(m)marde] den hoet cost vanden tweeste(r)/
hoetvo(n)nisse tusschen hen te lov(en) gehaelt met gad(er)s den/
costen van rechten in deen processe inde banc gedaen oplegge(n)/
sall also dat d(er) wed(er)p(ar)tien hue(r) ingesette pande van/
dien costeloes sullen volghen Item dat de selve mo(m)boir den vors(creven) ja(m)marde restitucie doen sal vanden xvii voede(re)n vruchten gecome(n) vand(en) goeden d(er) vors(creven) weezen die wae(re)n inde schue(r) van waingniez ter taxacien van goeden ma(n)nen die d(air) af te spreken weten oft hen des verstaen behoudelic dat den selven momboe(r) dair inne ten afslage comen sal des hij gethoenen can dat ja(m)mair uut(er) voirs(creven) schue(re)n getogen heeft[en(de) dat de vors(creven) ja(m)mar massart betalen sal de hoet costen van en(de) ande(re) costen van rechte vand(en) yersten p(ro)cesse]/
en(de) heeft de vors(creven) momboir yet te volge(n)/
op dande(r) goede oft vruchten die buyten d(er) vors(creven) schue(re)n/
bleven zijn dat zij dat doen moge Den voirs(creven)/
ja(m)marde met zijnen verantwerden dair inne gehoirt/
zijnde ende dat pierart de broec een vanden mo(m)boi(re)n/
nu gevanghen zijnde ten versueke van ja(m)marde geslaect/
sal worden van zijnd(er) gevanckenesse zoe wanneer die/
costen vand(en) vors(creven) tweester hoetvart metten ande(re)n coste(n)/
vors(creven) betaelt sullen zijn en(de) de vors(creven) ja(m)mair zijn pande/
wedero(m)me hebben sal en(de) geslaect bliven totten eynde/
vanden beslichte der saken vors(creven) betalende de selve/
pierart zijn voirseten costen totter tijt toe dat de vors(creven)/
costen v(er)nueght en(de) betaelt zullen wesen Actu(m) ap(ri)lis xxvi/
in (con)silio opidi lov(aniensis)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-15 by Jos Jonckheer