SAL7762, Act: V°294.2 (549 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°294.2  
Act
Date: 1475-04-29

Transcription

2019-12-24 by Walter De Smet
It(em) de vors(creven) meester thomaes en(de) anthoenijs zijn sone in p(rese)ncien (et)c(etera)/
hebben gekindt ende gelijdt hoewel de voirs(creven) vranck gelijc hen/
en(de) zonder gelufte van ontheffene der voirs(creven) iii cronen lijft(ochten)/
verobligeert steet dat zij nochtan de pe(n)ninghe gecomen/
vanden vercoope der selver drie cronen gehaven hebben en(de)/
in heuren p(ro)fijte bekeert zonder den selven vrancken d(air)af e(n)nige/
pe(n)ninghe gehaven oft geboert te hebben Ende hebben d(air)om/
gelooft de vors(creven) meester thomaes en(de) zijn sone de jairlijcsche/
pachten van vors(creven) drie cronen lijftochten verschinen(de) jairlicx/
te betalen en(de) den vors(creven) vrancken dairaf en(de) van allen costen/
en(de) lasten die hij d(air)om soude moegen hebben of liden hoedanich/
die waren scadeloes tontheffen Consente(re)nde oic en(de) ov(er)geven(de)/
de vors(creven) meest(er) thomaes en(de) zijn sone den selven vrancken die van/
hen zeke(re) lande gelegen te holsbeke en(de) dair omtrint in pechtingen/
houden(de) es tsjaers om xxxi mudden rogs dat de voirs(creven) vranc/
ts(in)t andriesmisse naistcomen(de) en(de) ts(in)t andriesmisse dair na telken/
s(in)t andriesmisse sal moegen vercopen vanden vors(creven) pachte coren/
om thien cronen en(de) die pe(n)ninghe te hemw(er)t nemen en(de) ond(er)houden/
en(de) desgelijcx ten derden s(in)t andriesmisse d(air)na vercopen om/
d(er)thien cronen corens en(de) die pe(n)ninghe oic onderhouden om/
ten ynde vanden drie jairen de voirs(creven) lijftocht int geheele af te leggen met den vors(creven) pe(n)ningen te quiten en(de) af te legghen/
en(de) hem selven d(air)af te lossen Cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-15 by Jos Jonckheer