SAL7762, Act: V°32.2-R°33.1 (59 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°32.2-R°33.1  
Act
Date: 1474-07-20

Transcription

2021-02-11 by Walter De Smet
Cond zij allen lieden dat meester jan vanden wynckele meest(er) in arten/
en(de) bacheleer in loye soen jans [vanden] winckele in p(rese)ncia (et)c(etera) heeft uutgegeve(n)/
en(de) bekindt dat hij uutgegeven heeft voer hem zinen erven en(de)/
nacomelinghen symoene vander willighen sone wilen jans en(de)/
marien claes dochter heuren erven en(de) nacomelinghen twee/
huysen neven een gelegen met den hove en(de) met eenen nuwen huyse/
dair achter staende en(de) ande(re)n heuren toebehoirten gelegen in doude/
mu(n)tstrate tusschen tst[r]aetken geheten tkaer aen deen zijde ende/
de goede h(ere)n claes van s(in)te guericx ridders aen dander zijde hen/
streckende de vors(creven) goede tot den goeden joes de pape op alsulke(n)/
vorwerde ende condicie oft den voirs(creven) joese de pape in toecomen(de)/
tijden op zijn poirte aldair staen(de) en(de) op zijn goede dair neven/
gelegen geliefde te ty(m)me(re)n dat hij dat zal moegen doen en(de) de/
ty(m)meringhe van dien hechten en(de) vesten inden muer en(de) wand vanden/
voirs(creven) nuwen huyse des voirs(creven) symoens ende marien ten vors(creven) streetken/
wairt zonder wed(er)seggen van hen behoudelic oft hij mids dien de/
voirs(creven) wand crincte oft dairaen yet brake dat hij dat tot zijnre cost/
wederom sal doen maken en(de) repare(re)n Ende dat dan de voirs(creven) symoen/
en(de) marie tot heurer cost gehouden zijn sullen ald(air) tusschen tvors(creven)/
heur nuwe huys en(de) de ty(m)meringhe des voirs(creven) joes te leggene een/
goete om dwater van heurer beider erven comen(de) d(air)inne te vallen en(de)/
voirt zijnen loop en(de) val te hebbene en(de) te behouden tot in tvoirscr(even)/
streetken geheten tkaer ter straten uut welke goete alsoe geleeght/
zijnde de voirs(creven) symoen en(de) marie tot heuren coste van dan voertaen/
tot eeuwighen daghen in goeden state en(de) wesene houden selen erflic/
te houden en(de) te besitten opten co(m)mer en(de) last daer voe(r) uutgaende/
te weten viii l(i)b(ra) pay(ment) der capellen van onser liever vrouwen inde/
hoolstrate en(de) twee rijnsch(en) gulden(en) te xx stuv(er)s der mu(n)ten ons gened(ichs)/
h(ere)n (et)c(etera) tstuck erflik(en) rinten der weduwen henricks wilen van/
velpe uut den voirs(creven) goeden ten behoirliken en(de) gewoenliken tijden/
te betalen Ende voertaen op twee rijnsch(en) gulden(en) te xx st(uvers)
//
der mu(n)ten onss gened(ichs) h(ere)n voirs(creven) tstuc erfliker rinten alle jaire/
ts(in)t jansmisse baptisten te betalen den voirs(creven) meester janne [vanden] wynckele/
zinen erven en(de) nacomelinghen erflic teeuwighen tijden Et sub h(oc)/
sat(isfacere) (et) war(andizare) p(re)d(i)c(t)us m(a)g(iste)r joh(ann)es renu(n)cian(s) (et)c(etera) Necnon p(ro)sta(r)e p(re)dictu(m)/
joh(ann)em suu(m) p(at)rem p(ro)nu(n)c absen(tem) q(uod) infra a(n)nu(m) p(ro)xim(e) ventur(um) p(re)d(i)c(t)is/
symoni et marie de p(re)miss(is) satisfaciet i(n)q(uan)tum ipsum tangit p(ro)ut/
Met vorwerden dat de voirs(creven) symoen en(de) marie de voirs(creven) twee/
rijnsch(en) gulden(en) erflic des voirs(creven) meester jans zelen moeghen/
lossen en(de) afquiten zo wanneer hen dat gelieven sal elken pe(n)ni(n)g/
dairaf met achtien geliken pe(n)ninghen ind(er) weerden voirs(creven) en(de)/
met vollen tsijze roelants langr(ode) julii xx
ContributorsJan Boncquet
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-05-10 by Jos Jonckheer