SAL7762, Act: V°94.1 (176 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°94.1  
Act
Date: 1474-10-18
LanguageNederlands

Transcription

2019-03-11 by Walter De Smet
Item vanden gedinghe dat geweest es voer meye(r) ende scepen(en) van loeven/
tusschen augustijne impens die in zijnen iersten stoele getruwt hadde/
margrieten vanden stocke op deen zijde en(de) joff(rouwe) marie bullens weduwe/
g(er)lecx wilen vanden stocke moeder der voirs(creven) wilen m(ar)grieten in dande(re)/
alse vanden clede(re)n die toebehoirden der voirs(creven) wilen m(ar)grieten ierste/
wijf augustijns voirs(creven) welcke clede(re)n de voirs(creven) augustijn versochte/
bijder voirs(creven) joff(rouwe) marien int sterfhuys te bringhen aengesien/
dat de selve joff(rouwe) int sterfhuys gewandelt hadde om hem de/
selve clede(re) te volgen als momboir zijnre kynde(re) noch in zijnen/
brode zijnde die hij vander voirs(creven) wilen margrieten behouden heeft/
Dairaf de voirs(creven) joff(rouwe) marie meynde ongehouden te wesen mids/
dien dat de voirs(creven) augustijn de voirs(creven) clede(re) der vors(creven) joff(rouwen) marie(n)/
overgegeven hadde om die te vercopen en(de) tgelt van dien in/
p(ro)fijte der vors(creven) kynde(re)n te bekee(re)n gelijc zij gedaen heeft also/
dat bleeck bij eenen scepen(en) brieve staende julii x anno lxxiiii ond(er)/
calaber alse van eenen ryder te xxv stuv(er)s Seggende nochtan mede/
dat de voirs(creven) clede(re)n also vele niet gegouden en hadden als den vors(creven)/
erfryder coste mair hevet gebreck van dien selve opgeleeght/
Seggende voirt all en wairt all niet genoech des voirs(creven) steet dat/
zij marie nochtan na recht sculdich ware der aenspraken ongehouden/
te zijne mids zek(ere)n (com)promissen die de voirs(creven) p(ar)tien gedaen hebbe(n)/
van alle(n) haefliken eysschinghen ende der uutspraken d(air)af gedaen/
staende m(ar)tii xviii li(br)[o] lxxiii ende thoeniss(e) vander vors(creven) marien/
gehoirt zijnde So hebben de scepen(en) van loeven ter manissen/
tsmeyers gewijst voer een vo(n)nisse dat de voirs(creven) joff(rouwe) marie ongehoude(n)/
zijn sal van alsulker aenspraken als de voirs(creven) augustijn te/
heurw(er)t gedaen hadde Roelants roelofs lye(mingh)[en] berge langr(ode)/
vos oct(obris) xviii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Add. 1 [onderaan R°95]
Date: 1474-12-02
LanguageNederlands

Transcription

2019-03-11 by Walter De Smet
Item op heden zijn comen voir den raide vand(er) stat augustijn ympens/
ter eender zijden en(de) jouffruwe marie weduwe gheerlex wilen vanden stocke/
ter ande(re) aldair de voirs(creven) augustijn meynde gecocht zijnde inde rente van/
twee rijd(er)s erflic die metten ghelde gecomen uut vercoepe vanden/
clede(re)n begrepen int voirs(creven) vonnisse metten selven pe(n)ningen gecocht/
sijn Dairaf de vors(creven) jouffr(ouwe) marie de contrarie meynde ende beide de/
vors(creven) p(ar)tien in hue(re)n bescheede volcomentlic gehuert zijnde soe is get(er)minert/
dat navolgen(de) den vors(creven) vo(n)nisse de vors(creven) augustijn om zijn tocht te hebben/
inde rente vors(creven) v(er)doolt is Actu(m) in pleno consilio dec(embris) ii a(nno) lxxiiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer