SAL7767, Act: R°39.1-R°40.1 (86 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°39.1-R°40.1  
Act
Date: 1480-09-11

Transcription

2020-09-18 by Greet Stevens
It(em) gheertruyt tsoens weduwe henricx wilen lavaert en(de)/
symoen lavaert hue(r) sone p(ri)[(us)] ema(ncipa)[t(us)] in p(rese)ncia hebben [heeft] genome(n)/
ende bekint dat zij genome(n) hebben [heeft] van willem(me) de hane/
sone wilen willems woenen(de) tantwerpen de goede des voirs(creven)/
willems gele hier nae bescr(even) gelege(n) inde p(ro)chie van kerckem/
Te weten(e) inden yerste(n) thoff des voirs(creven) willems met huysen/
schue(re)n stallen hoven bogarden en(de) alle den toebehoirte(n) alsoet/
gelege(n) is te male Uutgenome(n) de came(r) boven den kelde(r) die/
de voirs(creven) wille(m) te hemweert behoude(n) heeft tot zijne(n) gebruyke/
It(em) een boend(er) lants en(de) tweentsestich roede(n) geleg(en) op tghister/
velt tussche(n) shee(re)n strate op deene en(de) de doede hi twee/
zijden It(em) twee boende(re)n ende een half dach(mael) gelege(n) op tselve/
velt tussche(n) dbosch van s(in)[t] barbele(n) dale te thiene(n) in twee zijden/
It(em) twee boende(re)n en(de) xxxii roeden lants gelege(n) op dboecvelt/
tusschen de goede hee(re)n robbeerts lonijs priesters in allen zijden/
It(em) vie(r) boende(re)n and(er)half dach(mael) ende vijf roeden lants gelege(n)/
op tgroot malevelt tussche(n) de goede pet(er)s vander hoeve(n) op/
deene en(de) shee(re)n strate op dande(r) zijden It(em) vijf dach(mael) en(de)/
xxv roede(n) lants gelege(n) op tvelt geheete(n) cleynmaelvelt/
tussche(n) de goede des voirs(creven) h(er) robbeerts lonijs in beyden/
zijden It(em) sesse en(de) eene halve dach(mael) lants geleg(en) optcalv(er)/
eussel velt tussche(n) de goede des voirs(creven) pet(er)s vander hoeven/
op deene en(de) de goede hectors de hane op dande(r) zijden It(em)/
sesse dach(mael) en(de) xxix roeden lants geleg(en) op tselve velt/
tussche(n) tstringereussel op deen zijde en(de) de goede pet(er)s/
de hane op dande(r) It(em) een dach(mael) en(de) xxxix roeden lants/
gelege(n) op tselve velt comen(de) metten eene(n) ynde aen de/
voirs(creven) vi dach(mael) en(de) xxix roede(n) It(em) vijf vierdele(n) lants/
gelege(n) ald(air) aen de goede voirscr(even) Te houden te hebben/
en(de) te wynne(n) van halfmerte naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn va(n) tweelf/
van neghen ja(r)en lang deen nae dande(r) sonder middel/
vervolgen(de) Elcx jaers d(air)enbinne(n) elc boeder om ende/
voe(r) drie sacken corens pag(abilis) cu(m) va(nn)[o] pacht van kerckem/
en(de) mate(n) van thiene(n) te weten(e) sesse halste(re)n der selver/
mate(n) voir elcken sack gerekent alle ja(r)e sint andr(iesmiss)[e]/
ap(oste)ls te betalen(e) ende tot der wynne(n) coste te loeven(e) te/
dieste oft tarschot dairt den voirs(creven) willem(me) best gelieven/
sal te leve(re)n den voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) hebbe(n) heeft/
de voirs(creven) wynnerss(e) noch genomen den voirs(creven) t(er)mijn dueren(de)/
een block lants gelegen voe(r) al vast aen thoff elcx jaers/
om twee sacke(n) corens mate pacht te betalen ende/
te leve(re)n als vo(r)e It(em) hebben [heeft] de voirs(creven) wynne [wynnersse] noch genome(n)
//
vand(en) voirs(creven) willem(me) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde alle de beemde(n)/
en(de) eusselen den voirs(creven) hove toebehoe(re)nde Elcx jaers d(air)enbinne(n)/
om en(de) voe(r) vijfthien ryns guld(en) te tsestich pl(a)c(ken) tstuc alle/
ja(r)e s(in)[t] m(er)tensmisse te betalen(e) quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) is vorweerde/
dat de voirs(creven) wynnerss(e) de voirs(creven) landen den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
houden wynne(n) werve(n) ende mesten sullen [sal] wel en(de) loflijc/
gelijc reengenote(n) boven ende beneden Ende die laten te/
hue(re)n afsceyde(n) als hier nae volgt Te weten(e) een boend(er)/
en(de) lxii roede(n) op tghistervelt twee boende(re)n en(de) (½) dach(mael)/
op tselve velt en(de) twee boende(re)n en(de) xxxii roede(n) op/
dboecvelt wel en(de) loflijc gelijc reeng(enoten) op met wint(er)/
coren(e) besayt It(em) de vie(r) boende(re)n i(½) dach(mael) en(de) v roede(n) op/
tgroot malevelt en(de) de vijf dach(mael) en(de) xxv roede(n) op/
tcleyn malevelt brake eens o(m)me gedaen ende tsurplus/
vand(en) voirs(creven) landen stortte oic eens o(m)me gedaen It(em) selen sal/
de voirs(creven) wynnerss(e) jaerlicx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde alle tstroe/
vand(en) voirs(creven) goeden comen(de) met hue(re)n beesten moete(n) etten/
en(de) te meste bekee(re)n en(de) dat vue(re)n opde voirs(creven) lande slants/
meeste(n) proffite alsoe wel opde verste als opde naeste en(de)/
te lesten ja(r)e sele(n) [sal] zij tot halfmerte allet meste dat zij sal/
gemaect sulle(n) hebbe(n) op de voirs(creven) brake vue(re)n en(de) tsurplus/
vand(en) stroe sulle(n) [sal] zij op de voirs(creven) goede moete(n) laten It(em)/
is vorweerde dat de voirs(creven) wynne(n) de huysinge(n) vand(en)/
voirs(creven) hove sulle(n) [sal] moeten houden in goeder reparacie(n) vand(er)/
underster rijkelen nederweert en(de) jaerlicx leve(re)n den voirs(creven)/
willem(me) tweehondert walms om op de voirs(creven) goede te/
verdecken(e) en(de) alsmen die ald(air) verdect oft anders aldair/
dect oft plect v oft ty(m)mert van ouden wercke sullen sal/
de wynnersse den wercliede(n) den montcost geve(n) en(de) de/
voirs(creven) willem sal de dachue(re)n betalen It(em) is vorweerde/
dat de voirs(creven) wynne(n) alle de wegen strate(n) grechte(n) en(de)/
waterleyden in aen oft o(m)me den voirs(creven) goeden liggende/
jaerlijcx alsoe in tijts make(n) selen [sal] en(de) in goed(er) rep(ar)acie(n)/
houden alsoe dat den voirs(creven) willem(me) noch zijnen goede(n)/
d(air) bij gheene schade en geschiede It(em) sullen [sal] de voirs(creven)/
wynne(n) jaerlicx betalen [in afslage vand(en) voirs(creven) pachte] alle de chijsen en(de) pachten/
uute(n) voirs(creven) goeden gaende en(de) die de voirs(creven) willem/
hem met eend(er) cedulle(n) overgeve(n) sal alsoe in tijts/
dat den voirs(creven) willem(me) noch zijne(n) goeden d(air) bij gheene/
schade en geschiede It(em) als vand(en) oofte op de voirs(creven)/
goede jaerlijcx wassende is vorweerde dat do de voirs(creven)/
wille(m) ende wynne(n) te gelike(n) coste sulle(n) doen lesen
//
alle dooft op tvelt wassen(de) ende dat te gelike deylen/
En(de) tsurplus vand(en) oofte su sulle(n) de voirs(creven) wynne(n)/
alleene hebbe(n) uutgenome(n) twee ven[(us)] p(er)re(n) die wille(m)/
alleene hebbe(n) sal op thoff staen(de) It(em) is vorweerde(n) dat/
de voirs(creven) wynne(n) binne(n) den voirs(creven) t(er)mijne sulle(n) [sal] moege(n) vue(re)n/
opde voirs(creven) landen alsoe vele mergels als hen gelieft/
des sal de voirs(creven) wille(m) heur geve(n) van elcker cuylen/
mergels ander halve(n) ryns guld(en) ind(er) weerde(n) voirs(creven) It(em)/
sullen de voirs(creven) wynne(n) alle twee ja(r)en den voirs(creven) willem(me)/
doen met hue(re)n wagen(e) ende p(er)den vijf dage(n) corweyen/
It(em) selen [sal] de voirs(creven) wynne(n) hebbe(n) tot hue(re)r berringe(n) behoef/
alle trunchout opde voirs(creven) goede(n) staen(de) die zij sulle(n) [sal] moete(n)/
truncke(n) ten behoirlike(n) tide en(de) oft d(air) e(n)nige boeme verdroechde(n)/
ooftboome(n) oft ande(re) sulle(n) de wynne(n) die hebben tot hue(re)n/
p(ro)ffijte behalve(n) dat zij voir elcken verdroechde(n) boom sullen/
moete(n) setten twee poten vanden selve(n) arde It(em) is vorweerde/
dat de voirs(creven) willem en(de) willem wynnersse ten sesten/
jare van malcande(re)n sullen moege(n) scheyden behalve(n) dat/
de ghene die alsoe sceyden wilt dat den ande(re)n een half/
jaer te vore(n) sal moete(n) cundige(n) Ende alle dese vorweerde(n)/
condicie(n) en(de) gelofte(n) voirs(creven) (et)c(etera) Hier af zijn borge(n) der voirs(creven)/
wynnerssen onbesundert onversceyde(n) ende elc voir al wout(er)/
en(de) symoen lavaert gebruede(re)n sone(n) der voirs(creven) wile(n) henr(ix)/
en(de) gheertruyt henric v kymps geheete(n) vand(en) cousgate/
swag(er) der voirs(creven) gebruede(re)n marie jaspar nadoms marie/
lavaert sijn wijf ka(telij)[ne] la henrick ka(telij)[ne] oede en(de) alijt/
lavaert brued(er) en(de) suste(re)n der voirs(creven) gebruede(re)n de voirs(creven)/
symoen henr(ic) ka(telij)[ne] oede en(de) alijt yerst uute(n) broode gedaen/
vand(er) voirs(creven) hue(re)r moed(er) In alsoe v(er)re de goeden die/
de voirs(creven) g(er)truyt de moed(er) als tochtersse besitten(de) is en(de)/
die den voirs(creven) hue(re)n kinde(re)n als erfgename(n) toecome(n) sulle(n)/
moege(n) opden dach van heden weert zijn en(de) niet voirde(r)/
geloven(de) de alle de voirs(creven) p(er)sone(n) robbijne matheeuse/
m(ar)griete(n) en(de) lavairt a(n)nen lavairt bruede(re)n en(de) suste(re)n/
kinde(re)n der voirs(creven) wile(n) henr(icx) en(de) g(er)trude(n) ond(er) hue(r) dage(n)/
zijnde in dien te hebben en(de) te vervaen(e) dat zij tot/
hue(re)n dage(n) come(n) zijnde ter maniss(en) des voirs(creven) willems/
gelike gelofte(n) van borchtochte(n) den selve(n) willem(me) alhier/
voir scepen(en) van loeven(e) doen sullen Et p(rim)[a] vync caversoen/
sept(embris) xi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator