SAL7767, Act: R°74.1-V°74.1 (171 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°74.1-V°74.1  
Act
Date: 1480-10-25

Transcription

2018-12-24 by Greet Stevens
Item de provisoirs en(de) momboirs vanden huyse der xii ap(oste)len/
bynnen loven(en) met consente en(de) ten bijsijne des burgermeest(er)s/
en(de) raide der stat voirs(creven) in yegenwordicheiden der scepen(en)/
van loven(en) gestaen Hebben ghekint en(de) gelijdt en(de) bekynne(n)/
met desen dat den selven huyse vanden xii ap(oste)len bijden/
godshuyse van sinte clausberghe gelegen bynnen arscot opden/
boenwijc d(er) orden(en) van sinte augustijns met gereeden/
pe(n)ninghen betaelt en(de) afgequijt zijn uut handen he(re)n henrix/
vranx (con)fessoir des selfs godshuys alsulken achten(de)eenen/
halven ryns gulden(en) te xx stuvers tstuc erflijc vallen(de)/
jairlix viii dage in september met den verloepender renten/
der selver die meester gordt wilen pasteel sone wilen/
willems voirmaels te weten(e) int jair sevenen(de)tsestich/
den voirs(creven) huyse vanden xii ap(oste)len bekynde sculdich te sijne/
en(de) besette op thoff met allen zijnen toebehoirten des selfs/
meester gorts wilen pasteels gelegen inde prochie van/
nuwerode onder de hoven des eerwerdighen he(re)n m(ijn) hee(re)n/
sabs van sinte gertruden bynnen loven(en) en(de) sabs van he(re)n/
percke bij loven(en) vanden heerscape(n) van schoenhoven en(de)/
vand(er) ryvie(re)n die nu toebehoe(re)nde zijn lijsbetten eveloge/
weduwe gorts wilen heyme Van welcker renten vors(creven) de/
brieve onder den zeghel d(er) scepen(en) van nuwerode gemaict/
waren int jair xiiii[c] vijfen(de)tseventich opden achsten dach/
van september Welcke viii(½) ryns guld(en) erflijc voirs(creven)/
tvoirs(creven) godshuys van sinte clausberge gehouden was/
jairlix te betalen inde stat van dien acht mudden rox/
erflijc die nu toebehoe(re)n den voirs(creven) godshuyse van sinte/
clausberge dair af bijder voirs(creven) lijsbetten eveloeghe vier/
mudden rox afgequeten zijn gelijc scepen(en) brieve van/
nuwerode vander daet xiiii[c] sesen(de)tseventich opden xxii[ste(n)]/
dach van junio claerlijc uutwijsen en(de) begrypen Scelden(de)/
derfpande en(de) goede alle en(de) yegewelke voirs(creven) voir de/
voirs(creven) viii(½) r(ijns) guld(en) verbonden en(de) verobligeert en(de) desgelix/
alle de goede des voirg(eruerde) godshuys van sinte clausberghe/
en(de) oic allen ande(re)n dien dit aengaen mach volcomentlic/
quijt vanden voirs(creven) viii(½) r(ijns) guld(en) erflic en(de) oic van allen v(er)loepen(en)/
renten dair af verschenen Gheloven(de) de voirscreven
//
provisoirs en(de) momboirs inden name en(de) van weghen/
des voirs(creven) huys vanden xii ap(oste)len vander vors(creven) erfrenten/
d(er) vorg(eruerde) viii(½) r(ijns) guld(en) noch vand(er) verschenend(er) rente(n)/
de goede des voirs(creven) wilen meester gorts lijsbettens/
eveloghe noch oic de goede des voirs(creven) godshuys/
van sinte clausberge noch hue(r) p(er)sone en(de) nacomelinge(n)/
ny(m)mermeer aen te spreken te moyen nocht te vexere(n)/
bij hen selven oft yemant and(er)s in e(n)nighen rechte het/
sij gheestelic oft in e(n)niger manie(re)n en(de) van deser kynnessen/
tegen eenen yegeliken goet gerecht warant te zijne/
en(de) te bliven tot eeuwegen dagen verbinden(de) dair voir/
met consente tshe(re)n vanden gronde alle inden name en(de)/
van wegen als boven alle en(de) yegewelke goede beruerlic/
en(de) omberuerlic gelic toebehoe(re)nde den voirs(creven) huyse vand(er)/
xii ap(oste)len gelegen bynnen looven(en) en(de) d(er) vrijheit d(er) selv(er)/
En(de) also vele te doen wair sij ergerens te nauwe/
gedaen hadde Dat den vors(creven) p(ar)tien interest hier/
toe hebben(de) vast en(de) zeker sal wesen roelants tybe/
octobris xxvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator