SAL7767, Act: V°24.3-R°25.1 (51 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°24.3-R°25.1  
Act
Date: 1480-08-02

Transcription

2019-01-10 by Greet Stevens
It(em) nadien dat jan vanden hoecke alse p(ro)cureur mychiels wagemans/
gerasteert es geweest inden dorpe van velthem ten versuecke/
vanden scepen(en) ald(aer) die van hem beg(eer)den te hebben betalinghe/
van zek(ere)n costen die zij seiden geleden te hebben int vervolgh/
vander handelinghen die geweest was tuschen de selve scepen(en)/
ende den voirs(creven) p(ro)cureur voer de wet alhier van zek(ere)n injurieusen
//
woirden dairmede de voirs(creven) scepen(en) den vors(creven) p(ro)cur(eur) belasten/
wouden dairaff zij oic beg(eer)den voldaen te wesen nae der/
uutspraken en(de) correctien die dairaff bijder voirs(creven) stad get(er)min(eer)t/
ende geschied waren Dair inne de voirs(creven) p(ro)cureur met/
groter diligencien alsoe vele dede dat de voirs(creven) scepen(en) i/
vanden voirs(creven) rastamente na der zekerheit die de vors(creven) p(ro)cur(eur)/
dairaff doen moeste bij hen te velthem gedaen na der/
sekerheit die de voirs(creven) p(ro)cureur dairaf doen moeste te/
vreden waren ende dach namen op heden te comen voe(r) den raide/
vander stad alhier Ende na dat de voirs(creven) scepen(en) heur v(er)sueck/
gelijc voirscr(even) steet den vors(creven) raide opgedaen hadden en(de) de/
voirs(creven) p(ro)cureur hem dair op verantw(er)t hadde sustine(re)nde dat/
hij vanden voirs(creven) versuecke der voirs(creven) scepen(en) nerge(re)ns te/
rechte en behoirde dan alhier na der voerhandelinghen en(de)/
t(er)minacien alhier inder came(re)n geregistreert staen(de)/
[vacat] lestleden die aldaer gelesen was Soe wairt/
getermineert ende uutgesproken voer recht dat de voirs(creven)/
scepen(en) alnoch met heuren versuecke te vroegh op wae(re)n en(de)/
dat de p(ar)tien int principail voertvae(re)n souden ter plaetsen/
dair zij begonnen hadden om dae(re)nteynden die geuutent/
zijnde voirts te geschien gelijcmen bevinden soude dair toe/
behoiren(de) Cor(am) moelen burg(imagistro) b(er)ghe vync cav(er)son tybe/
scabinis et plurib(us) aliis de consilio augusti ii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator