SAL7769, Act: R°152.1-V°153.1 (345 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°152.1-V°153.1  
Act
Date: 1482-12-16

Transcription

2020-09-09 by Walter Winnelinckx
Cont zij allen lieden dat gheert p(ar)mentir sone wilen/
joes in p(rese)ncien der scepen(en) van loven(e) ghestaen heeft genome(n)/
en(de) bekint ghenomen te hebben van janne heyms als/
procur(eur) der wettigher kynd(ere)n everarts wilen van/
wynghe thof gheheten van honsberghe metten huysen/
hoven wynnen(de) lande beempden eeuselen [bogarde] en(de) allen ande(re)n/
toebehoirten toebehoe(re)nde den voirs(creven) kynde(re)n geleghen/
inde prochie van leefdale en(de) dair omtrent uutge/
nomen duyfhuys de porte de slaepcame(r) boven de/
nedercame(r) metten sulde(r) aldair en(de) de bossche dair/
toe behoe(re)nde dair inne de voirs(creven) wynne gheen recht/
hebben en sal Te houden te hebben en(de) te wynnen/
van half meye naestcomen(de) eenen termijn van sesse/
ja(r)en lanc deen na dander sonder middel volghende/
Elx jaers dae(re)nbynnen de voirs(creven) wynnen(de) lande om en(de)/
voir de helicht van alle den vruchten dair op wassende/
en(de) de voirs(creven) beempden en(de) eeuselen o(m)me en(de) voir derthien/
clinckarts der mu(n)ten ts(er)tog(en) ph(ilip)s saliger gedachten van/
burg(oig)[nen] en(de) van brabant oft de weerde dair voir in/
ande(re)n goeden ghelde tsinte mertensmesse te betalen den/
voirs(creven) kynde(re)n oft hue(re)n rentmeest(er) oft p(ro)cur(eur) ten tijde sijnde/
en(de) telken termijne als v(er)reicte schout Ende is condicie/
dat de voirs(creven) wynne vanden voirs(creven) lande vor uut hebbe(n) sal dblocxken ghelegen neven de strate gaende ter/
voe(re)n wert bijden goeden katlijnens van molle om/
sijn proffijt dair met te doene ten wedersegghen/
vanden voirs(creven) kynde(re)n oft hue(re)n procur(eur) en(de) niet langer/
bij also zoe wanner men hem dat opseeght dat hij/
in die stat hebben sal dblock sal dblock benede(n)/
den bogarden achter tvoirs(creven) hoff zonder yet dair voir/
te gheven met vorwerden dat hij die goede die/
hij als voirs(creven) is voruut hebben sal niet meer en sal
//
mesten nocht bereiden dan dander lande vanden voirs(creven) hove/
Item sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven) termijn due(re)nde jairlix/
de voirs(creven) lande wynnen werven en(de) mesten ten behoirlike(n)/
tijde wel ende loflijc ghelijc reengenoeten boven en(de)/
beneden en(de) die laten tsijnen afscheiden gelijc hij die bevinde(n)/
en(de) aenverden sal Te weten(e) den wynterart op vier/
ghetideghe voren met goeden wynter coren besaidt/
de gherste op drie voren ende devenne op/
twee voren ende die birike eens omghedaen/
Item sal de voirs(creven) wynne dmest liggen(de) ende/
sijnde inde messie vanden voirscreven(en) hove tsijne(n)/
afscheiden vue(re)n opde voirs(creven) lande ten meesten/
proffijte en(de) de grebben sal hij houden en(de) laten/
also hij die bevinden sal tsijnen aencomen Item/
sal de voirs(creven) wynne int voirscreven hoff/
leve(re)n vijftich bosselen walms goet ende costbair/
om de huysinghe vanden voirs(creven) hove mede te/
decken ende als men dien aldair verdect/
oft and(er)s van ouden wercke dect plect oft ty(m)mert/
is vorwerde dat de voirs(creven) wynne den werclied(en)/
den montcost gheven sal ende de vors(creven) kynde(re)/
de dachue(re)n betalen Item is ondersproken/
dat de voirscr(even) wynne den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde/
de huysinghe vanden vorscr(even) hove houden sal/
vander underster rijkelen nederwert op zijnen/
cost Item is vorweerde dat de vors(creven) [wynne] jairlix/
sijnen voirs(creven) termijn due(re)nde sculdich sal zij te
//
cundighen den voirscr(even) kynde(re)n oft hue(re)n procur(eur) den/
dach zoe wanneer de gheene die chijs hebben/
opde voirscr(even) goede om den selven chijs sitten/
zullen om dien in tijts te betalen zonder/
schade te lijden Item is vorwerde dat/
de vors(creven) wynne den vorg(eruerde) termijn due(re)nde/
int voirs(creven) hoff houden sal drie vierdele/
schape [en(de) eenen herdde d(air) mede dat de vors(creven) kyndere en(de) de lieden vand(en) dorpe verwart moge(n) zijn] ende toeghste als de vruchten tijt/
verdich zijn sallen de voirs(creven) kynde(re) oft hue(re) p(ro)cur(eur)/
aldair eenen bode seinden die de bande sal/
slaen ende dien sal de wynne den montcost/
gheven ende de vruchten te velde gedeilt/
sijnde sal de voirs(creven) wynne van elken velde/
dierste voeder voir den voirs(creven) kynde(re)n in/
hue(r) schue(re) aldair innevue(re)n en(de) voir hem/
ander voeder en(de) also altoes ove(r) over ander voed(er)/
vervolgen(de) Item is vorwerde soe wanneer/
de helicht vand(en) voirs(creven) vruchten d(er) voirs(creven) kynd(eren)/
gedorsschen sal zijn dat dan de voirs(creven) wynne/
hen die leve(re)n sal dairt den voirs(creven) kynde(re)n/
oft hue(re)n procur(eur) gelieven sal in des wynne/
sacke Item allet ooft int voirs(creven) hoff wassen(de)/
jairlix sullen de voirs(creven) kynde(re) [en(de) de wynne] half en(de) half/
deylen en(de) hebben dair toe de voirs(creven) procur(eur) eenen/
leser setten sal dien de voirs(creven) wynne den/
montcost sculdich zal zijn te gheven en(de)
//
die ter eerden liggen(de) gedeelt en(de) desgelix de wynne/
oic eenen tsijnen laste en(de) dooft ter eerden liggen(de)/
gedeilt sal de voirs(creven) wynne d(er) vors(creven) kynde(re) deel te loven(e)/
leve(re)n Item sal de voirs(creven) wynne mogen afhouwen alle v(er)droeghde/
truncboeme opde vors(creven) goede staen(de) bij also dat hij voir elken/
verdroeghden boem sal moeten setten en(de) planten twee leven(de)/
poeten vanden selven arde zond(er) e(n)nich recht int opgaen(de)/
hout te hebben oft ooftboome te hebben mair sal zijn berringe/
opde voirs(creven) goede mogen nemen ter mynster schaden/
te weten(e) aende truncboome en(de) vorlen zoe v(er)re die/
dair zijn en(de) dair voir sal hij den voirs(creven) kynde(re)n/
met sijnen wagen en(de) p(er)den corweyden eenen dach/
Ende de vo(r)e en(de) leydegrechten aende vors(creven) goede/
comen(de) sal de voirs(creven) wynne houden en(de) ruymen/
op zijnen last en(de) desgelix dand(er) waterleide grechte(n)/
en(de) ryolen ald(air) liggen(de) Item sal de voirs(creven) wynne tsijne(n)/
afscheiden de voirs(creven) goede beheympt en(de) bevredt laten/
also hij die tzijnen incomen bevinden sal dair toe/
hij staec en(de) lueck opde voirs(creven) goede sal moegen neme(n)/
ter minster schaden en(de) allet tstroe vanden voirs(creven) goeden/
comen(de) sal de voirs(creven) wynne int voirs(creven) hoff met/
sijnen beesten slijten en(de) te meste bekeren en(de)/
dat vue(re)n opde voirs(creven) lande tslants meesten/
proffijte Item en sal de voirs(creven) wynne bynnen/
den voirs(creven) t(er)mijne gheene ande(r) lande sonder consent/
der voirs(creven) kynde(re) oft procur(eur) mogen neme(n) ter helicht/
wy(n)ninge noch te pachte vort eest vorwerde oft den voirs(creven)/
kynde(re)n oft hue(r) procur(eur) geliefde e(n)nich mest te cope(n) te leefdale/
te voshem oft d(air) omtrent het zij luttel oft vele dat sal de/
vors(creven) wynne moeten halen en(de) vue(re)n opde vors(creven) lande ten meeste(n)/
proffijte sond(er) dat te betalen En(de) alle dese vorwerd(en) (et)c(etera)/
boxho(r)en hoeven decembris xvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator