SAL7770, Act: R°413.2-V°413.1 (814 of 898)
Search Act
previous | next
Act R°413.2-V°413.1  
Act
Date: 1484-06-19

Transcription

2019-11-21 by Transkribus Software
It(en) de eerweerdighe hee(r) en(de) vader in gode h(er) anth(oon) van glymes/
bijder gratie(n) gods abt des godshuys van s(in)t truyden in p(rese)ntia/
heeft gekint en(de) gelijdt dat hen de voirs(creven) p(er)sone(n) zijn mage(n)/
en(de) vriende(n) op heden gelijc voe(r) aen de voirs(creven) p(er)sone(n) v(er)obligeert/
en(de) verbonde(n) hebbe(n) en(de) oic mede aen marie(n) van grettekem/
voe(r) vier cron(en) te xxv stuv(er)s tstuc erflic aen janne en(de) barbele(n)/
vander hoeve(n) voe(r) vier rijnsch g(ulden) aen m(ar)griete(n) ghijsels en(de)/
g(er)truyd(en) van vlaende(re)n voe(r) vijf gelijke cron(en) te xxiiii st(uvers) tstuc/
aen der selv(er) m(ar)griete(n) ghijsels en(de) clementien van vlaende(re)n/
oic vijf gelijke crone(n) aen meest(er) pet(ere)n gielijs en(de) jacoppe/
van baussele voe(r) vijf rijnsch g(ulden) al lijftochte(n) gelijc dat inde/
yerste came(r) opde(n) datu(m) van heden oic geregistreert steet aen/
augustine van kolen voe(r) vijf rijnsch g(ulden) aen symoen h(er)mans/
barbier voe(r) sesse rijnsch g(ulden) beide erflic aen den selven/
symoen(e) en(de) m(ar)griete(n) vand(en) poele zijne(n) wive vijf rijnsch g(ulden)/
en(de) aen meeste(re)n lenarde en(de) g(er)truyde(n) vand(en) zande kind(ere)n giel(ijs)/
vand(en) zande voe(r) v drie rijnsch gul(den) beyde lijfochte(n) gelijc dat/
inde derde came(r) opd(en) datum van hede(n) oic ge(re)gistreert steet/
dat zij dat tot zijnder liefden eenstige(n) begeert en(de) versueckt/
gedaen hebbe(n) En(de) dat hij de penni(n)ge vand(en) selve(n) gecome(n) geh/
geheelic en(de) al tot behoef en(de) in orbe(r)e en(de) prouffijte zijns/
voirs(creven) godshuys ontfange(n) heeft en(de) bekeert Bekinnen(de) mids/
dien dat hij zijn voirs(creven) godshuys en(de) heu(r)e goede(n) de voirs(creven)/
p(er)sone(n) sculdich zijn geheelic en(de) al d(aer) af costeloes en(de) schadeloes/
te houden(e) en(de) tontheffen(e) tot eeuwige(n) dage(n) Ende heeft/
dair o(m)me renu(n)cian(tes) als voe(r) geloeft en(de) geloeft mids des(en) d(en)/
selve p(er)sone(n) geheelic en(de) al d(aer) voe(r) af en(de) van allen costen/
/ en(de) lasten die zij dair om soud(en) moete(n) lijd(en) zij wae(re)n van rechte/
oft ande(r) costeloes en(de) schadeloes tontheffen(e) Ende dat hij/
hen bynne(n) xiiii nachte(n) naistcomen(de) sal doen hebbe(n) brieve va(n)/
zijne(n) godshuyse besegelt met zijne(n) seghele en(de) oic mette(n)/
seghele vand(en) convente dair mede tvoirs(creven) godshuys beki(n)ne(n)/
sal de voirs(creven) penni(n)ghe ontfange(n) te hebben(e) en(de) in heu(r)en prouf/
fijte en(de) noetorbe(r) bekeert en(de) d(aer) inne zij gelove(n) sulle(n) de/
voirs(creven) p(er)sone(n) gelijc voirs(creven) es d(aer) af costeloes en(de) schadeloes/
te houden(e) en(de) tontheffen(e) en(de) d(aer) voe(r) veroblige(re)n hen en(de) alle heu(r)e/
goede beruerlic en(de) omberuerlic met oic den (con)sente en(de) octroye/
van heu(r)en ov(er)sten in sulk(er) forme(n) en(de) manie(re)n dat elc hem des/
verstaen(de) segge(n) sal moege(n) dat zij tot heu(r)er ontlastinge(n) d(aer) mede/
bewairt sulle(n) zijn En(de) dat hij oic behoirlic sal bringe(n) behoirlic/
octroy en(de) consent vand(en) ghemeyne(n) convente bynne(n) de(n) selven/
xiiii nachte(n) d(aer)mede hem met twee zijne(n) conventualen die hij/
met hem bringe(n) sal geco(m)mitteert sal en(de) ge(con)senteert van sgodshuys/
wege(n) hen ind(en) name des voirs(creven) godshuys en(de) heu(r)e goede aen(de)/
p(er)sonen voirs(creven) te verbind(en) voe(r) scepen(en) van loeven(en) oft elde(r) d(aer) des/
behoeven en(de) van noode wesen sal en(de) dairt de voirs(creven) p(er)sone(n)/
aut sulle(n) versueken in seke(r) grooten so(m)men van penni(n)ghe(n)/
dair mede de selve p(er)sone(n) aut hen aen tvoirs(creven) godshuys en(de)/
heu(r)e goede sulle(n) moege(n) doen lossen en(de) ontheffen vander/
voirs(creven) borchtochte(n) en(de) van allen costen en(de) lasten zij waren/
van rechte oft anders en(de) dat talle(n) tijden alst hen oft den/
eene(n) van hen gelieve(n) en(de) goetdu(n)cke(n) sal en(de) al t(er) coste des/
voirs(creven) godshuys En(de) heeft geloeft dat hij zijn officie(re)n ende/
rentmeest(ere)n van sgodshuys wege(n) bynne(n) brabant gelege(n) in dien/
hebbe(n) sal dat hij hen den tijt van heu(r)en officie(n) dueren(de) sulle(n) come(n)/
verbinde(n) voe(r) scepen(en) van loeven(e) dat hij de pri(n)cipale penni(n)ghe/
vand(er) voirs(creven) rente(n) alle jai(r)e alh(ier) in tijts sulle(n) bestelle(n) opden/
wissel alsoe dat de vooge(n) dair af gheen schade lijde(n) en sulle(n)/
soe langs en(de) aen dier tijt toe dat de voirs(creven) rente ge/
heelic en(de) al sullen zijn gelost en(de) gequete(n) Welc v(er)binde(n)/
hij den selve(n) zijne(n) rentmeest(ere)n voe(r) nu voe(r) alsdan alsoe geconsenteert/
ende belieft heeft coram berghe tants junii xix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator