SAL7770, Act: V°351.3-R°353.1 (689 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°351.3-R°353.1  
Act
Date: 1484-04-29
LanguageLatinum, Nederlands

Transcription

2021-10-29 by Transkribus Software
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus) adduxit johanne(m) heyns/
t(am)q(uam) p(ro)curato(r)em mense sancti sp(irit)us sancti petri lovan(iensis) ad om(n)ia et/
sing(u)la bo(n)a he(re)dita(r)ia et inmobilia wilhelmi philips hen(ri)[ci]/
philips eius f(rat)ris et reyneri vand(en) hove quocu(m)q(ue) no(m)i(n)e/
censeantur et ubicu(m)q(ue) locor(um) tam infra lovaniu(m) q(uam) ex(tra) sit(a)/
(con)sistu(n)t p(ro) c(er)tis recognitio(n)ib(us) et p(ro)missio(n)ibus (con)scriptis in l(itte)ris/
scabinor(um) lovanien(sium) quaru(m) tenor sequi(tur) in h(ec) verba Cont/
zij alle(n) lieden dat wille(m) philips sone wile(n) henricx woen(ende)/
te boensbeke in p(rese)ntia heeft genome(n) en(de) bekint genome(n)/
te hebbe(n) tege(n) de p(ro)viso(r)en en(de) mo(m)bo(r)en vand(en) heylige(n)gheeste/
van s(in)te pet(er)s te loeven(e) ind(en) name vand(en) selve(n) heylige(n)/
gheeste thoff te boeslynte(r) desselfs heilichs gheest inde/
p(ro)chie van boensbeke gelege(n) met alle zijne(n) toebehoirte(n)/
mette(n) wynnen(de) land(en) beempde(n) en(de) eeussele(n) dair toe behoe(re)nde/
gelijckerwijs gheert van gheerberge(n) de selve goede tande(re)n/
tijden in pechtinge(n) gehoude(n) heeft It(em) noch een half boend(er)/
lants gelege(n) acht(er) den groo(te) zittert naist den goede scloest(er)s/
/ van cabbeke It(em) een dachmail lants aend(en) naensborre geleg(en) in welke/
twee stucken de voirs(creven) gheert gheenen sacht in hadde It(em) noch/
twee boender lants die teghen janne blocx vercrege(n) zijn gelege(n)/
dair bij in drie stucke(n) Te houden te hebben(e) en(de) te wynnen(e) van half/
meerte anno lxxix eenen t(er)mijn van tweelff jaire(n) langh/
due(re)nde deen na dander sonder middel volgen(de) elcx jairs dae(re)nby(n)ne(n)/
de voirs(creven) wy(n)nen(de) lande te weten(e) dyerste sesse jair om en(de)/
voe(r) sevendertich mudden rogs en(de) dander sesse jair voe(r) en(de)/
om achtendedertich mudde(n) rogs goet en(de) payabel met wa(n)ne en(de)/
vede(re)n wel bereit der maten van loeven(e) en(de) pacht va(n) boens/
beke s(in)t andriesmisse ap(oste)ls te betalen en(de) te loeven(e) int voirs(creven)/
heylichs gheesthuys Ende de beempde en(de) eeussele(n) om en(de) voe(r)/
twintich hollan(sche) gulden te xvi stuv(er)s tstuc ge(re)kent uut s(in)te/
mertensmisse ind(en) wynt(er) te betalen alle jai(r)e den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde et quoli(be)t ass(ecutu)[m] Op voirweerd(en) en(de) (con)dicien h(ier) onder/
bescreve(n) inden yerste(n) sal de voirs(creven) wyn alle jai(r)e half de(n) voirs(creven)/
pacht met gelde moege(n) verdinge(n) soe nae als hij can en(de)/
soet inde merct gelden sal en(de) met gelde betale(n) dair af hij de(n)/
merctdach sal moege(n) kyesen op dat hem gelieft It(em) voirt dat/
de voirs(creven) wynne(n) alle jai(r)e zijne(n) t(er)mijn due(re)nde de voirs(creven) goede wel/
en(de) loflic wynne(n) werve(n) en(de) meste(n) sal gelijc reghenoote(n) bove(n)/
en(de) benede(n) En(de) de beempde(n) en(de) eeussele(n) beheyme(n) en(de) bevrede(n)/
sonder cost des voirs(creven) heylighegheest en(de) die tot zijne afscheide(n)/
bevreedt late(n) wel en(de) loflic gelijck de voirs(creven) gheert die scul/
dich was te laten en(de) soe sij die vant tsijne(n) aencomen En(de)/
sal de voirs(creven) wy(n)ne alle jai(r)e den chijs en(de) co(m)mer uut alle(n) den voirs(creven)/
goeden gaen(de) als dien verschijnen sal betale(n) sonder afslach/
vand(en) voirs(creven) pachte oft weygelde It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne alle/
tstroe dat vand(en) goeden voirs(creven) come(n) sal bynne(n) de(n) voirs(creven) hove/
met sijne(n) beeste(n) ette(n) en(de) slijte(n) en(de) d(aer) af mestmake(n) en(de)/
dat vue(re)n opt landt slants meeste(n) prouffijte It(em) es/
voirweerde dat de wy(n)ne jairlicx gheven sal tweehond(er)t/
walms om die huysinge dair mede te houden(e) en(de) soe wa(n)neer/
/ men dien ald(aer) opde huyse verdecke(n) sal soe sal den heyligengheest/
den werclieden de dachue(re)n betalen en(de) de wynne sal den/
montcost gheve(n) En(de) desgelicx van alle(n) ouden wercke mair/
wairt alsoe datmen int voirs(creven) hoff van des heylichts gheest/
wege(n) ennighe nieuwe ty(m)meri(n)ge maken woude dair af/
en soude de voirs(creven) wynne gheen(en) cost hebbe(n) Ende wart alsoe/
dat ennige schade geschiedde aen(de) huysinge vand(en) voirs(creven) hove/
van des voirs(creven) wynne(n) beeste(n) dat soude de selve wyn wed(er)/
om op sijne(n) cost doen maken It(em) sal voirt de voirs(creven) wy(n)ne/
de huysinge vand(en) voirs(creven) goeden houden op zijne(n) cost vander/
underst(er) rijkele(n) nederwairt in goeden state It(em) oft opde voirs(creven)/
goede ennige boome(n) verdroeghde(n) die sal de wy(n)ne moege(n)/
afhouwe(n) en(de) voe(r) elcke(n) verdroeghde(n) boem wederom sette(n) twe/
leven(de) pote(n) vand(en) selve(n) sape It(em) en sal de voirs(creven) wy(n)ne by(n)ne(n)/
zijne(n) drie leste(n) jai(r)en eegheen(en) goede moege(n) hoervruchte(n) en(de)/
voirt de voirs(creven) goede laten tot zijne(n) afscheide(n) gelijc h(ier) na volgt/
Te weten(e) vijf en(de) een half boendere(n) ind(en) yse(re)n couthe(r) tussche(n)/
boensbeke en(de) yse(re)n en(de) een boender gelege(n) aende acht(er)ste froenrot/
aende strate aldair besayet met wynt(er)cooren(en) op vier/
getijdege voe(re)n It(em) drie boende(re)n en(de) een dach(mael) gelege(n) tyse(re)n/
aen tcapelleke(n) opden cruysberc It(em) een boender gelegen/
ind(en) ansloewech It(em) een boender acht(er) loedens aenden vlaes/
een dachmail aent thenkelken dairme(n) gheet te lynt(er)w(er)t/
een boender aen jacop heyden bosch en(de) i(½) sille aen(de) vedeweye/
stortte en(de) eens o(m)megedaen en(de) alle dande(r) lande brake/
It(em) es voirweerde dat de voirs(creven) wy(n)ne de voirs(creven) goede nieman(de)/
voirts uutgheve(n) en(de) sal noch verhue(re)n dan bij consente d(er)/
voirs(creven) mo(m)boe(re)n en(de) rentmeest(er)s in tijden te loeven(e) int heylich/
gheesthuys woenen(de) Ende alle dese voirwerde(n) ges gelufte(n) en(de)/
condicie(n) hebbe(n) geloeft de voirs(creven) momboe(re)n van des heylich gheests/
wege(n) en(de) de voirs(creven) wy(n)ne malcande(re)n vast en(de) gestedigh/
te houden(e) en(de) te voldoen (et)c(etera) En(de) h(ier) voe(r) zijn borge(n) des voirs(creven)/
wy(n)nen als p(ri)ncipa[e]l sculde(re)n ind(ivisim) henrick philips des voirs(creven)/
/ willems brueder woenen(de) sinte ymelen vyssenake(n) reyne(r) vand(en)/
hove sone wilen jans woenen(de) te thielt et p(ri)mus Cora(m)/
py(n)nock buetsele julii xxviii Et habuit que(re)las hiis int(er)f(uerunt)/
oppendorp hove scab(inis) aprilis penultima
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator