SAL7770, Act: V°67.2-R°69.1 (128 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°67.2-R°69.1  
Act
Date: 1483-08-29

Transcription

2021-10-28 by Transkribus Software
Wij burg(er)meest(ere)n scepen(en) en(de) raid der stad van halen doen cond/
yghelike(n) die dese p(ese)nte l(ette)ren sullen zien oft hoire(n) lesen dat voe(r)/
ons come(n) zijn in p(ro)p(er)e p(er)sone(n) eerb(er)e wettige ma(n)ne(n) nairgescr(even) te weten(e)/
wout(er) boelen van zelcke oudt zijnde vijfen(de)tseve(n)tich jaren ov(er) dertich/
jair en(de) meer wethoude(r) geweest ind(er) stad van halen noch t(er) tijt/
wesen(de) off(icie)r mijns gened(ichs) h(ere)n ind(en) dorpe van zelcke voerscr(even) jan/
vand(en) vinne van etserijck oudt zijnde tween(de)tachtentich jaren maes/
vand(en) scelve al(ia)s greve(n) out zijnde tgneghe(n)tich ja(r)en woenen(de) te/
bleccu(m) laureys van heese jan ketelboete(re) en(de) jan colen elc oudt zijnde/
bove(n) vijftich en(de) meer jan vand(en) scelve oudt zijnde sesen(de)tsestich ja(r)en/
jan van zwig(er)hoeve(n) bove(n) vijftich ja(r)en henr(ick) vand(en) velde bove(n)/
tseve(n)tich ja(r)en claes jonghen bove(n) vijftich ja(r)en Welcke p(er)soene(n)/
voerscr(even) alle samentlijc en(de) elc besund(er) met voirgaend(er) deliberacie(n)/
onv(er)keert oft onv(er)sceede(n) lieflijcke(r) ten heyligen in hande(n) van ons(en)/
meye(r) geswore(n) op hu(n)nen eedt genome(n) getuycht en(de) gehoude(n)/
hebben dat in voirleden(en) ja(r)en te div(er)ssche tide(n) van alsoe lange/
als hun gedincke(n) mach wa(n)neer de stad van hale(n) van noode/
es geweest te waken(e) het was bij orloge moortbranding(en) ontsegg(en)/
oft ande(re) in(con)venien(ten) dat alsdan die van reyrode loxberghe(n) bleccu(m)/
met hu(n)ne adhe(re)nte(n) insgelijcx mette(n) ingeseten(en) der stad van halen/
voers(creven) gecostumeert zijn geweest te waken(e) op alsulke q(ua)rtie(re)n bynne(n)
//
oft buyten d(aer) zij mette(n) ingeseten(en) geordineert wae(re)n d(aer) dat den/
he(r)e en(de) wethoude(re)n meest van noode docht zijnde den gebreckelike/
van dien heerlijc gepunieert in koeren brucken penen d(aer) op/
geordineert bekeert in orboe(r) en(de) p(ro)ffijte m(ijns) gene[d(ichs)] h(ere)n ts(er)tog(en) (et)c(etera)/
en(de) der stad voers(creven) Dit aldus gesciende gemaent noch tween/
p(er)soene(n) voers(creven) te weten(e) claes jongen die welck ov(er) dertich ja(r)en/
en(de) meer officier en(de) dyenae(r) en(de) wethoude(r) [m(ijns)] gene[d(ichs)] h(ere)n es geweest/
ind(er) stad van halen nu t(er)tijt woene(n)de woenachtich te beetse met oic/
laureys van heese gesworen raidt d(er) stad voers(creven) geweest ov(er) dertich/
ja(r)en en(de) meer noch als voe(r) ten heyligen gesworen getuygt en(de) gehoud(en)/
hebben dat in voerleden(en) ja(r)en en(de) wijlen de he(r)e mett(en) wethoude(re)n/
v(er)gadert wesen(de) inder stad came(r) om te tracte(re)n sunderlinge sake(n)/
aengaen(de) den oirboir en(de) p(ro)ffijte m(ijns) gene[d(ichs)] he(r)en en(de) der stad/
d(aer) voe(r) d(er) came(r) come(n) zijn eenighe quaetwillighe ov(er)hoirighe/
rebelliseren(de) en(de) spreken(de) hooge affdragen(de) woird(en) opd(en) h(ere)n en(de)/
wethoude(re)n voirs(creven) m(ijns) gened(ichs) he(r)en dese naegescr(even) p(er)sone(n) Te/
weten(e) henderijc vand(en) velde corniel(ijs) van stockrode jan cappen/
met meer ande(re) hu(n)ne adhe(re)nten die welke nair dat geschiet/
was hen beduchten(de) strangelijc gecorrigeert te zijne vand(en) dienae(r)/
en(de) d(er) stad m(ijns) gene[d(ichs)] h(ere)n voirs(creven) vriend(en) moeyen(de) en(de) met groot(er)/
oetmoet genade beghe(r)ende van hu(n)ne mesdaet come(n) zijn/
op eene(n) genecht dach d(aer) de he(r)e mette(n) wethoude(re)n v(er)gad(er)t/
wae(re)n met bloote(n) hof hoofde ongegort draghen(de) in hu(n)ne/
hande berrende kerssen mids welker oetmoet en(de) middele/
van vriende(n) zij genade v(er)greg(en) van hu(n)ne mesdaet Dit/
aldus geschiet zijnde scepen(en) gemaent met eene vo(n)nisse/
declare(re)n(de) dat naerd(er) aflivicheyt ons he(r)en ghe(wij)[de?] loduycx van/
bourbon bisscop van ludick (et)c(etera) salig(er) gedachten uut noode/
van ons(en) oppenbaire viand(en) en(de) seke(re)n bevelen ons gesonden/
van ons(en) lieve(n) en(de) gened(igen) he(r)en van loeven(e) van weg(en)/
m(ijns) gene[d(ichs)] h(ere)n sh(er)tog(en) van oistrijck (et)c(etera) geordineert ende/
opgestelt es tot ons meyers tot zijne(n) huyse byghemeyne(n)
//
ov(er)draghe vand(en) he(r)e wethoude(re)n gesworen(en) en(de) goede ma(n)ne(n) datme(n)/
van stonde(n) aen soude scerpelijc waken en(de) acchoute(re)n tallen q(ua)rtie(re)n binne(n)/
en(de) buyte(n) dairt meest van noode docht zijnde om te v(er)hueden(e) die/
groote treffelike scade v(er)driet en(de) ongenuchte die m(ijn) gene[d(igen)] he(r)e den/
h(er)toge zijne(n) lande van brabant en(de) ons allen uuyt desen q(ua)rtie(re) soude/
hebbe(n) moeg(en) geschien d(aer)op geordineert peene(n) en(de) koore(n) den gebreckelike(n)/
afteneme(n) en(de) te corrige(re)n heerlijcke(r) naer inhoudt ons p(ro)thocols altijt/
te bekeere(n) in oirboe(r) en(de) p(ro)ffijt ons gene[d(ichs)] he(r)en en(de) der stad voers(creven)/
D(aer) naer eest gesciet dat mits onv(er)siend(er) secht onse meye(r) hem absenteren(de)/
ons gesonde(n) seke(re) brieve(n) van bevele en(de) met co(n)sente ons meyers/
voers(creven) in zijnder absencien bij gemeyne(n) accorde vand(en) he(r)e ende/
wedt en(de) gemeyte(n) gecore(n) en(de) geordineert es geweest hootsman/
vand(er) stad alh(ier) een notable en(de) wijse p(er)sone meest(er) jacop/
goudebault secret(aris) m(ijns) gene[d(ichs)] h(ere)n (et)c(etera) om den gebreckelike(n)/
vander waken en(de) ande(re) ov(er)hoorighe heerlijc te corrige(re)n na uutwijse(n)/
en(de) ordinan(tien) d(aer) op gedaen soe dat ons p(ro)tocol cleerlijc begrijpt/
Soe eest geboert dat ten tijde van meest(er) goudebault hootsma(n)/
voers(creven) bevo(n)de(n) zijn e(n)nighe gebreckelike te weten(e) te loxb(er)ghen/
en(de) meer ande(re) plaetsen die heerlijc gepant en(de) geexecut(eer)t/
sond(er) e(n)nich wed(er)segg(en) Hebben noch scepen(en) van lo voers(creven)/
gecleert met eene(n) vo(n)niss(en) uutgesproke(n) dat de van buyte(n)/
d(er) vrijh(eit) d(er) stad van halen die wake v(er)smaden(de) ende/
afbreken(de) die welcke zij ghemeynlijc gehoude(n) hebben met/
ons(en) ingeseten(en) d(er) stad van halen voirs(creven) soe zij dat sculd(ich)/
zijn en(de) wae(re)n ov(er) menich jair als voe(r) blijct Bij desen wij/
met desen ons(en) ingeseten(en) der stad en(de) vrijh(eit) die wake/
ond(er)houden noch heden sdaichs en(de) altijt gedaen hebben/
van beghin des twest dwelc ons van noode es want/
wij de utreste frontie(re)n ons gene[d(ichs)] h(ere)n in zijne(n) lande va(n)/
brabant zijn en(de) die quaetwillige niet en rusten/
wij v(er)hueden(de) alle onv(er)siene in(con)ve(n)tien ons gene[d(ichs)] h(ere)n
//
zijs goets lants van brabant en(de) ons selfs zee(r) gelast/
zijn Dwelc onse goede h(ere)n van loeven(e) aensiende want/
die van buyte(n) vrijh(eit) ons bescreve(n) hadden ter causen/
vand(er) waken d(aer) voe(r) zij gepant zijn (et)c(etera) voe(r) ons(en) goed(en)/
he(r)en voers(creven) die uuytgesproken hebben en(de) get(er)mineert/
dat wij stonden aende bueting(en) waken souden gelijc zij/
gewoenlijc waren naer uuytwijsen der acten Niet tegestaen(de)/
wes onse goede h(ere)n voers(creven) getermineert hadden zij noch/
v(er)smaden(de) den wake acht(er)blive(n) en(de) niet en compare(r)en/
dwelc es tot ons(er) groot(er) last want wij de wake alleene/
ond(er)houde(n) moete(n) mett(en) onsen En(de) want(e)t? godlijc ende/
redelijc es der waerh(eyt) in allen behoirliken saken getuychnisse/
te gheve(n) soe certife(r)en wij burg(er)meest(ere)n scepen(en)/
en(de) raidt der stad van halen voers(creven) die gerechtighe/
waerheyt alle articulen voergenareert metten rechte bij/
eede voe(r) ons en(de) ons(en) meye(r) aldus gedeclareert/
getuycht ende gehouden zijnde In oirconden der waerh(eyt)/
hebben wij scepen(en) der stad van halen ter bede ende/
v(er)sueke ons meyers inden name van m(ijne) gene[d(igen)] he(r)e/
burg(er)meest(ere)n en(de) raid in name vand(er) stad desen l(ette)ren/
der stad van halen ghemeyne(n) segel die wij in desen/
en(de) gelijcken saken gewoenlijck zijn te gebruycken/
opgedruct int jair ons h(ere)n xiiii[c] lxxxiii in mayo/
xxi daghe cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils , Jos Jonckheer , Greet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator