SAL7772, Act: V°110.1-R°111.1 (191 of 664)
Search Act
previous | next
Act V°110.1-R°111.1  
Act
Date: 1485-10-06

Transcription

2021-11-02 by Gerry Van Helmont
It(em) van allen alsulken questie(n) geschille(n) en(de) diffe(re)ntie(n)/
als ennichssins tot opden dach van heden opverstaen/
en(de) geresen moege(n) zijn oft noch opverstaen en(de) gerijse(n)/
soude(n) moege(n) tussche(n) willemair van assche t(er) eenre/
en(de) hee(re)n willem(me) vander eycke(n) t(er) ande(r) zijde(n) vand(en)/
goede(n) gebleven van wile(n) henricke vand(er) eycke(n)/
het sij uut sake(n) oft actien vand(en) teste(n) des voirs(creven)/
wilen henricks oft oic vand(en) regime(n)te oft bewinde/
vanden lande van rotselair oft anders hebbe(n) hen/
de voirs(creven) p(ar)tijen te weten(e) de voirs(creven) h(er) willem/
renu(n)tian(s) (etcetera) gesubmitteert en(de) verbonde(n) in segge(re)n/
en(de) vriendelike yffene(re)n Te weten(e) de voirs(creven) willem(air)/
in diericke le begge rentm(eeste)r ons gened(ichs) h(ere)n ts(her)toge(n)/
van brabant in sijnder stadt van loeven(e) en(de) meeste(re)n/
janne calaber licentiaet in medicinen en(de) de/
voirs(creven) h(er) willem in arnoldu(m) kyp en(de) meeste(re)n woute(re)n/
van rypelmonde in sulck(er) vuege(n) dat elc der voirs(creven)/
p(ar)tie(n) zijn gebreck in gescrifte ov(er)geve(n) sal de(n) segge(re)n/
van sijnder wederp(ar)tie(n) bynne(n) acht dage(n) naistcomen(de)/
dair op elc der voirs(creven) p(ar)tie(n) sal moege(n) antwerden/
oic in gescrifte bynnen acht dage(n) d(air)nae naistcomen(de)/
en(de) die bijde(n) selve(n) segge(re)n rijpelic gesien en(de) gevisenteert/
sijnde sulle(n) de voirs(creven) segge(re)n op dat sij des eens sijn/
p(ar)tien my(n)lijck mette(n) selve(n) heu(r)en segge(re)n v(er)accorde(re)n/
bynne(n) xv dage(n) oic dair nae volgen(de) oft in gebreke/
van dien uutsegge(n) en(de) p(ro)nu(n)tie(re)n voe(r) wet tgene/
des hen nae recht duncke(n) sal behoiren(de) en(de) dat/
ten lancxste(n) bynne(n) eenre maent d(air) naist volgen(de)/
met sulck(er) condicie(n) en(de) voirweerde(n) oft de voirs(creven)/
segge(re)n bynne(n) de(n) voirs(creven) tijde niet en veraccordeerde(n)/
dat sij de voirs(creven) sake sulle(n) moege(n) uust uutstelle(n) en(de)/
p(ro)longe(re)n een maent dair na bynne(n) de(n) welke(n)
//
zij sulle(n) moege(n) uutsegge(n) alle tghene des sij bynne(n) den/
voirs(creven) tijde uutgeseegt soude(n) moege(n) hebbe(n) P(ro)mitt(entes)/
rat(um) totum id et quitq(ue) (etcetera) sub pene et abandone/
xlii flor(enorum) renen(sium) tderdel ons(s) gened(ichs) hee(re) de(n) h(er)toge/
tderdel der fabrike(n) der kercke(n) van sinte pet(er)s te lov(en)/
en(de) tderde derdel der stadt van loeven(e) en(de) oft de/
segge(re)n de pene nae de gelegenth(eit) vand(er) sake(n) dochte/
niet groot genoech sijnde dat sij die met heure(r) uut/
sprake(n) sulle(n) moege(n) hooge(n) dair op sij tvoirs(ceven) segge(n)/
sulle(n) moete(n) onder houde(n) Coram b(er)ge nausnijde(re) octobr(is) vi[a]
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Add. 1

Transcription

2021-11-02 by Gerry Van Helmont
It(em) de voirs(creven) p(ar)tien hebben de voirs(creven) submissie v(er)nyeut geprolongeert en(de) v(er)lingt in alle der manie(re)n gelijc die beg(r)ijpt/
in sulker vuegen dat de seggers opde gesc(ri)fte(n) die zij va(n) p(ar)tien over hebben sonder meer gesc(ri)ften ov(er) te nemen(e)/
hue(re) eendrachtige uutsprake d(air)op doen sullen in alder manie(re)n gelijc oft den zij doen mochten ten tijde va(n) d(er) ierster submissien/
by(n)nen vi weeken naestcomen(de) P(ro)mitt(entes) rat(um) sub pena et abandone p(re)d(i)c(t)is cor(am) naus(nydere) vynck juni vii lxxxvi
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2019-01-24 by The Administrator