SAL7773, Act: R°118.1-V°119.1 (251 of 813)
Search Act
previous | next
Act R°118.1-V°119.1  
Act
Date: 1486-10-25

Transcription

2022-11-06 by myriam bols
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cond en(de) te weten(e) dat/
opden dach van heden datum van desen voir ons/
comen is in p(ro)pe(re)n p(er)soen(e) onse ingeseten porte(r) en(de) geswore(n)/
wercman meester jan de mesmaker en(de) heeft ons gethoent/
een cyrograf oft endenter luyden(de) van woorde te woorde/
alsoe hier nae volgt Dese endenter was gemaict/
den laesten dach van jullii int jair m cccc lxxxiii tussche(n)/
willem brerelay jan nynge jan dura(n)? lenart bowes/
willem wyse jan hauwarde kerkemeesters van onser/
vrauwe(n) kerke binne(n) der stede van callez ende alle/
andere(n) toucomen(de) kerckmeesters vander voirs(creve)[ne(n)] kercke(n)/
vander eender partie(n) ende jan de mesmaker ende/
jan van euregam stein hawers van brusel in brab(ant)/
vander ander p(ar)tien te wete(n) dat de voirs(creve)[ne(n)] p(ar)tie(n)/
hebben coepme(n)scape ghemaeckt met malcande(re)n/
als hier nae bewis(en) Dat is dat jan en(de) jan stienhawers/
vors(creve)[ne(n)] ghelove(n) en(de) verbinden hem een vorden ande(re)n/
ende heur erfgenamen exceq(ue)tours ende allen heur/
gouden reure(n)de en(de) onruere(n)de by desen endenter/
dat jan en(de) jan vors(creve)[ne(n)] seullen maken enen ocsaelle/
van ghehauve(n) stienne boven viii vouten wijt zijnde/
met eene(n) preckstoul inwaert en(de) ghewelt ae(n) beide(n)/
siden staende op viii ofte cante x pelars va(n) blauve(n)/
stien die welke pelaers metten boughen sellen hoege/
zijn xv vouten over al en(de) den ocsal voirs(creven) seullen/
jan en(de) jan leveren binne(n) callez en(de) op setten in/
onser vrauwe(n) kercke op her selfs conste naer inhoude(n)/
dez patroens dy zij den kerckemeester geliverert/
hebben dye welcke patroen ghedeilt is tusschen den/
kercmeesters en(de) jan en(de) jan vors(creve)[ne(n)] En(de) noch so/
sullen de voirs(creve)[ne(n)] stienhauvers volvellen dye leeghe/
plecken an beiden seiden dez ocsails na bewijs dez/
patroens en(de) dez wercks met beelden dat es eene(n)/
belt van onsen hee(re) met den xii apoustelen in die/
vorside en(de) vort met andere(n) belden tout dat al
//
dye plecken volveult zijn Ende wy seullen voughen/
den ocsal acordere(n)de met den steigher binne(n) dyen/
choer staen(de) en(de) wy seullen dye deur hangen ende/
dye pelaren opstellen des seullen die kerckemeisters/
deuren en(de) pelaren deliverere(n) op haer selfs const/
en(de) nit[o]pde stenehauvers const ende dye pellare seulle(n)/
sin van mettael ofte alseulken stouf als die kerkemeisters/
ghelieve(n) sal En(de) vort so seullen die vors(creve)[ne(n)] stie(n)hauvers/
den vlour van den ocsael paveie(n) met witten ende blau/
paveystien gescakert En(de) voir soe seullen wij jan en(de)/
jan steinhauvers leveren dese gheca(n)ten pellare(n) naer/
inhauden dez pellar patroens vanden finsten en(de) hardsten/
blaieve(n) stien diemen vinden mach in brabant ofte in/
henegouve dat is stien van dellenbeke vanden dicken/
ofte vanden gronde van dellebeke en(de) dat ander deille/
vanden ocsal sal gemackt zijn vanden besten stien dyeme(n)/
vinden can als stien van scalsine ofte ave(n)nez als vorwarde/
vors(creve)[ne(n)] is Vort so sellen wy stenehauvers vors(creve)[ne(n)] allen/
dese punten voirs(creven) volbringen en(de) werkelike volmake(n)/
en(de) opstellen op ons selfs const inde spacie van iiii ja(r)en/
van sinte mechelsdach naistcomen(de) naer inhauden/
den datu(m) van desen endenter de welken ocsael ald[(us)]/
volmackt sinde wy wardens ende kerckemeesters/
vors(creve)[ne(n)] verbinden ons ende onse nacomelinge ende/
allen dy heel prochye van onser vrouwe(n) kercke/
voirs(creven) te betalen ofte te doen betalen de voirs(creve)[ne(n)]/
jan en(de) jan ofte enich van hen beiden ofte heun/
bewisers die su(m)me van ii[c] l(i)b(ra) vlaums gelt/
dye eirsten paiment te bamisse naestcomen(de) xxv/
l(i)b(ra) vlaums gelts ende int jair ons hee(re)n iiii[xx]/
en(de) iiii inde bamesse merct te betalen xxv l(i)b(ra) grot(en)/
vlaums gelts ende te bamisse marckt dair na/
a(nn)[o] d(omi)ni iiii[xx] end v l l(i)b(ra) vlaums gelts en(de) te bamisse/
marckt a(nn)[o] d(omi)ni iiii[xx] en(de) vi l l(i)b(ra) gro(ten) vlaums gelts/
ende die reste vander su(m)men voirs(creven) es l l(i)b(ra) vlaums/
te betalen als dat ocsael vors(creve)[ne(n)] al volmackt en(de)
//
op ghestelt sal sin Vort soe verbinden wij ons/
kerckemeesters en(de) wardens en(de) successeurs ons v(er)bonde(n)/
den voirs(creven) jan en(de) jan stien hauvers te deliverere(n)/
op onsen const en(de) last coelke sant briken loit/
yser en(de) werme(n) scape vanden yser en(de) dye stellinge/
te seulken dage als zij seullen rede zijn dat vors(creve)[ne(n)]/
wercke op te stellen ende te volmaken ende de/
vors(creve)[ne(n)] stouffe seullen die steinhawers doen arbeide(n)/
op heuren cost naer haren wille Ende desez vorw(er)de/
es ghemackt in tegewordigheheyt jan chaley wellem/
so(m)miyaz? thomas benet alleyn redman wille(m) boudma(n)/
jan egynton rychart menne en(de) jan dun en(de) meer/
anderen vander prochie vors(creve)[ne(n)] in kennesse d(er) waerhey/
Soe hebben wij kerckemeesters ons hantteken hier/
an ghestelt int jar en(de) dach vors(creve)[ne(n)] aldus onder/
gescr(even) wyllim(us) bryarley joh(a)n durhm(ar) leonerd bowes/
joh(a)n hdywdd(us) joh(a)n ihuge will(e)m wyse Welcke/
endenter oft cyrograf voir ons getoocht en(de) gelesen/
zijnde de voirs(creven) meester jan bij zijnder rechter/
wetentheyt onbedwongen en(de) onverleyt alsoe hij/
bekinde heeft getransporteert ende overgegeven/
onsen ingeseten porte(r) en(de) medegeselle in rade/
(christ)iane de nausnijde(re) dat accepte(re)nde alsulcken/
vijftich l(i)b(ra) gr(oten) vleem(sch) als hem bij crachte en(de) uut/
saken vand(en) voirs(creven) endenter aen de kercmeesters/
en(de) goede luden vander prochien van ons(er) vrouwen/
kercke bynne(n) der stede van callez gevallen en(de)/
verschenen zijn inde bamisse marckt laetstleden/
Ende heeft voirt den voirs(creven) (christ)iane gegeven volcome(n)/
macht p(ro)curacie en(de) auctoriteyt om de voirs(creven) vijftich/
l(i)b(ra) gr(oten) vleem(sch) in zijne(n) name en(de) van zijnen wegen opte/
bue(re)n te innen en(de) te ontfangen den voirs(creven) kercmeesters/
ende goede luden vander prochien dair af te quiteren/
en(de) volcomen quitan(cie) te geven Ende alle tgene des
//
dien aencleeft te doen(e) en(de) te vorde(re)n dat de voirs(creven)/
meester jan mesmake(re) selve doen ende vorde(re)n soude/
moegen waert dat hij selve in p(er)soen(e) tegewoirdich/
ende voir oogen ware Promitt(ens) rat(um) in pleno/
(con)s(ili)[o] p(rese)ntib(us) scab(inis) hoeven tybe oct(obris) xxv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-07-16 by The Administrator