SAL7775, Act: R°128.3-R°129.1 (190 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°128.3-R°129.1  
Act
Date: 1489-11-07

Transcription

2020-12-15 by Karel Embrechts
Vanden gedinge dat geweest es inde banck/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) tusschen jasp(er)/
van overwinghe ter eend(er) en(de) m(er)ten(en) diericx/
van wynghe ter ande(r) zijden ald(aer) de voirs(creven) jasp(er)/
den voirs(creven) m(er)ten(en) aensprack seggen(de) dat hij te/
wynghe hadde een hof dwelc de voirs(creven) m(er)ten/
tegen hem voirmaels te pachte genome(n) hadde/
/ d(aer)af den t(er)mijn noch niet en was geexpireert/
mair mits der orlogen en(de) groot(er) schaden die ald(aer)/
en(de) alo(m)me opde hoeven was gebuert wae(re)n zij/
met malcande(re)n overcomen alse dat de voirs(creven)/
jasp(er) zijn hoff wed(er) overgenomen hadde en(de) hij/
en(de) zijn wynne malcande(re)n vand(er) pechtingen hadde(n)/
quijtgescouwen en(de) v(er)dragen Desen nochtan niet/
tegenstaen(de) liet de voirs(creven) m(er)ten zijn p(er)de coeyen/
en(de) ande(r) beesten dagelijcx gaen inde weyde/
ende opde goede des voirs(creven) jasp(er)s hem d(aer)aen groote/
schade doen(de) en(de) al hadde hij den voirs(creven) m(er)ten(en)/
v(er)boden zijn beesten niet meer d(aer)inne te/
doen(e) en(de) hem niet meer schaden te doen(e) en/
sloech de voirs(creven) m(er)ten des gheen achte mair/
liet langs soe meer zijn beesten d(aer)inne gaen/
soe dat de voirs(creven) jasp(er) onlancx leden ald(aer) op/
zijn goede comen(de) beva(n)t een p(er)t des voirs(creven) m(er)tens/
in en(de) op de goede des voirs(creven) jasp(er)s hem schade/
ald(aer) doen(de) Ende want ald(aer) te wynghe gheen/
vorste(r) en was en(de) men ald(aer) gheen recht en dede/
soe hadde de voirs(creven) jasp(er) alhier in des(er) stadt daer/
die van wynghe te hoode comen bracht ind(er)/
vroenten jans de putte(re) vorste(r) tvoirs(creven) p(er)t dwelc/
de voirs(creven) m(er)ten o(n)tslagen hadde op eenen borghe/
en(de) tselve p(er)t alsoe uuyt(er) vroente(n) gecregen susti/
neerde mits dien voir zijne co(n)clusie dat de/
voirs(creven) m(er)ten oft zijn borghe hem sculdich soude/
zijn te contente(re)n vand(er) voirs(creven) schaden ende/
met hem d(aer)af te ov(er)comen te voirde(r) want/
hij dovercomen vanden afsceyden(en) der pechtinge(n)/
p(rese)nteerde te thoenen(e) D(aer)tegen de voirs(creven) m(er)ten/
hem v(er)antw(er)den(de) dede segghe(n) dat hij tzijnd(er)/
baten nam dbekynne(n) des voirs(creven) jasp(er)s dat hij/
hem selven hadde gepa(n)t en(de) opt ghene dat hij/
seyde datmen te wynghe gheen recht en/
dede qua(m) bij dien dat zeder den orloge/
nyma(n)t recht inde banck v(er)socht en hadde/
/ mair men daichde daer dagelijcx op gronde(n)/
van erve Oic was daer een vorste(r) dwelc/
de selve m(er)ten oic ofts noot wae(r) p(rese)nteerde te/
thoenen(e) sustineerde mits dien dat de voirs(creven) jasp(er)/
alh(ier) met zijne(n) eysschen v(er)doelt was en(de) oft hij/
hem yet eysschen woude dat hij dat soude/
moeten doen met rechte ter plaetsen daer de/
schade gebuert was en(de) dat hij hem selve(n) niet/
sculdich en wae(r) te pande Met meer woirden/
bij p(ar)tijen in wed(er)zijde gealleg(er)t es bij scepen(en)/
van loven(e) ter manissen smeyers gewijst met/
vo(n)nisse dat de voirs(creven) jasp(er) met zijnd(er) aenspraken/
alh(ier) v(er)doilt es in sca(m)pno eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator