SAL7775, Act: R°193.4-V°194.1 (309 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°193.4-V°194.1  
Act
Date: 1489-12-15

Transcription

2020-12-31 by Karel Embrechts
It(em) willem van hove sone wilen willems/
woenen(de) te rotselair ter eenre en(de) aelbrecht/
tants zijn neve ter ande(r) zijden in p(rese)ncia/
/ hebben gekint en(de) geleden dat zij bij toedoen(e)/
van vrienden met malcande(re)n eensworrden/
en(de) v(er)accordeert zijn aengaen(de) der scult die de/
voirs(creven) willem den voirs(creven) aelbrechte soe van/
geleenden gelde soe van v(er)leechden chijsen en(de)/
co(m)me(re)n die de voirs(creven) aelbrecht totte(n) dage toe/
van heden voir den selve(n) willem(me) v(er)leet/
mach hebben sculdich es in wat manie(re)n/
dat zij ind(er) manie(re)n hier nae v(er)clairt Te/
weten(e) yerst dat de voirs(creven) wille(m) den voirs(creven)/
aelbrechte nu t(er)stont in recompense vand(er)/
selv(er) scult goeden en(de) erven sal in huys ende/
hof mett(er) schue(re)n stallen bog(ar)de en(de) allen/
ande(re)n zijne(n) toebehoirte(n) gelegen te rotselair/
dair hij alsnu inne woent tusschen de goede/
desselfs willems ter eenre den voetpat/
gaen(de) van rotselair te loven(e) weert ter ande(re)/
tvelt geheeten dwijng(ar)t velt acht(er) ter derd(er)/
en(de) shee(re)n strate voi(r)e ter vierd(er) zijden It(em) noch/
in v dach(mael) beemps gelege(n) te rotselair/
opde dijle geheeten tgroot eeussel tussche(n)/
de goede h(er) wout(er)s van voshem priest(er)s gelijc/
hem de selve goede bij test(ament)e wilen jouffr(ouwe)/
katline(n) uut(er) helicht zijnd(er) huysvr(ouwe) in test(ament)e/
gemaict en(de) gelaten zijn om zijn schult d(aer)mede/
te betalen(e) om die bijden selve(n) aelbrechte/
oft zijne(n) naecomelinge(n) nae de doot des/
voirs(creven) willems die d(aer)inne [hij] zijn vrij tocht be/
houden sal en(de) niet eer erflic te houden(e)/
tae(n)veerden en(de) te besitten als zijn p(ro)pe(r) erve/
Des sal de voirs(creven) aelbrecht ter ande(r) zijde(n)/
d(aer) voi(r)e den selve(n) willem(me) quite(re)n en(de) quijt/
scelden(e)ge(n) dwelc hij mits des(er) gedaen heeft/
van alle alsulk(er) scult als hij den selven/
aelbrechte e(n)nichssins sculdich mach zijn/
/ in enig(er) manie(re)n tot des(en) dage toe Ende dae(re)nbove(n)/
sal noch de selve aelbrecht betale(n) voir den selve(n)/
willem(me) alle alsulken scult als de selve wille(m) sculdich/
en(de) tacht(er) es het zij van v(er)loopen(en) rinte(n) oft and(er)ssins/
in wat manie(re)n dat zij voir des(en) dach gevallen/
en(de) v(er)schenen oft oic alsoe verre de scult voir des(en)/
dach gemaict es aen wien dat zij It(em) sal de/
voirs(creven) aelbrecht van nu vortaen(e) betalen alle chijse(n)/
en(de) co(m)me(re)n uute(n) voirs(creven) goeden en(de) allen ande(re)n goede(n)/
des voirs(creven) willems gaen(de) die vortaen(e) v(er)schijne(n)/
sullen soe langhe de selve wille(m) leven sal en(de)/
den selve(n) willem(me) gelieve(n) sal Behalve(n) dat de/
selve(n) aelbrecht alle tghene des hij v(er)legge(n) sal/
voir den selve(n) willem(me) van des vortaen(e) v(er)schijne(n)/
sal metgad(er)s allet ghene des hij vortaen(e) den/
voirs(creven) willem(me) nae des(en) dach sal leene(n) dat hij/
dat yerst nae de doot des voirs(creven) willems en(de) niet/
eer soe v(er)re willem hem dat selve bynnen zijne(n)/
leven(en) niet en betailt sal moege(n) v(er)halen aen/
alle dande(r) goede desselfs willems soe wair die/
gelegen zijn met alsulken scepen(en) brieve(n) van loven(e)/
van ii[c] rinschguld(en) eens als hij vortijden den/
selve(n) aelbrechte bekint heeft Des sal de voirs(creven)/
aelbrecht in dien gelooft zijn zijnen brieve(n)/
met eede te baten te comen(e) soe dat behoirt/
en(de) [te] dier meyni(n)gen sal den selve(n) brief van/
twee hond(er)t rinschguld(en) in zijnd(er) weerden blive(n)/
It(em) noch sal de voirs(creven) aelbrecht den voirs(creven) willem(me)/
zijn leefdage lanck due(re)nde besorge(n) i(½)[m] rijshouts/
hond(er)t houts en(de) xiii wissen wishouts des sal/
willem dat doen halen daer hem aelbrecht/
dat bewijsen sal Ende alle dese voirw(er)den/
hebben zij malcande(re)n geloeft vast gestentich/
en(de) van weerden te houden(e) tot ewige(n) dagen/
geloven(de) malcande(re)n van des(er) niet aen te/
/ spreken (et)c(etera) coram berghe nausnijde(re)/
dece(m)br(is) xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator