SAL7775, Act: R°280.1-R°283.1 (454 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°280.1-R°283.1  
Act
Date: 1490-02-19

Transcription

2021-02-08 by Karel Embrechts
Eene scheydinge ende deylinge geschiet en(de) gemaict zijnde/
tusschen everarde van wynghe sone wijle(n) everarts ter eenre/
pete(re)n van steyne(n)moelen jouffrouwe(n) a(n)nen van wynghe sijnre/
huysvr(ouwe) ter ande(re) meeste(re)n reyne(re)n cleerhagen jouffr(ouwe) lijsbett(en)/
van wynghe sijnre huysvr(ouwe) ter derder ende ja(n)ne va(n) waelhem/
en(de) jouffr(ouwe) (christ)inen van wynghe sijnder huysvr(ouwe) alle suste(re)n des/
voirs(creven) everarts ter vierder sijden vanden goeden die hen bleve(n)/
ende verstorve(n) sijn van ende nae der doot ende aflivich(eit)/
jouffr(ouwe) a(n)nen wijlen rocx moeder der voirs(creven) brueder ende suste(re)n/
jans ende meester adams wijlen van wynghe bruede(re)n der/
voirs(creven) bruede(re)n ende gesuste(re)n te deylen(e) In welker/
deyling(e) den voirs(creven) peete(re)n van steyne(n)moelen en(de) jouffr(ouwe)/
a(n)nen van wynghe sijnder huysvrouwen mede aengedeilt/
en(de) toegevuecht es hue(r) part dwelck sij behoirde te hebben(e)/
vanden goeden wijlen everarts van wynghe huers vaders inde/
stad vanden welken deselve gehuysschen innegebracht hebben/
alsulke(n) hondert rinssche guld(en) erfflijker rinte(n) als hen in huwelijk(er)/
vorw(er)den gegeve(n) wae(re)n ende die hen op alle de goede die/
den voirs(creven) ande(re)n hue(re)n bruede(re)n ende suste(re)n en(de) oic jouffr(ouwe)/
m(ar)griete(n) wijlen van wynghe hue(re)r suster in deyling(e) vielen/
nae de doot des voirs(creven) wijle(n) everarts huers vaders besedt/
ende bevesticht wae(re)n welke hondert rinssche guld(en) erfflijck/
mits des(er) sulle(n) versmelten/
Soe sijn bleve(n) en(de) gevalle(n) den voirs(creven) everarde in zijne/
deylinge de goede chijsen rinten en(de) erfpacht(en) h(ier)nae bescr(even)/
Te weten(e) eene(n) bogart geleg(en) te wiltsele alsoe goirt/
zeghers dien in hueri(n)g(en) te houden plach [sub iu(r)e prius] It(em) alsulk(er)/
xvi mudd(en) rocx erfpachts als deselve everart van sijne(n) hove/
te velthem den voirs(creven) meest(ere)n adame van wynghe sijne(n) brueder/
sculdich was Item de helicht van sulk(en) neghene(n)veertich/
/ rins guld(en) en(de) viii stuv(er)s erflijker rinte(n) als deselve everart/
vanden voirs(creven) hove den selve(n) wijlen meest(ere)n adame oic sculdich/
was dair aff dander helicht bijden selve(n) everarde bijden/
leven(de) tijde wijlen meest(er)s adams voirs(creven) gelost en(de) afgequeten/
es It(em) alsulk(en) xxvi stuv(er)s en(de) twee stuvers [pleck(en)] erflijker/
rinten als de selve everart met scepen(en) br(ieven) va(n) loeven(e)/
bekint hadde sijne(n) bruede(re)n en(de) suste(re)n int gemeyne/
die spruyten(de) come(n) uut dien xxvi stuv(er)s ii pleck(en) erflijc/
die h(er) symon sampam van zijne(n) goeden sculdich was/
Item twee nobelen van sulken zesse nobelen erflijker rinte(n)/
die v(er)erft staen opde stad van vilvorden op everarde/
wijle(n) van wynghe vallen(de) halff vive(n)twi(n)tich dage in/
januar(i)[o] en(de) half xx dage in julio It(em) alsulke/
vijf scelli(n)g(en) ouder groot(en) erflijker rinte(n) als v(er)erft staen aen/
de stad van thienen vallen(de) half xxv dage in febr(uari)[o]/
en(de) half xxv dage in augusto It(em) drie peeters erflijck/
op huys ende hoff wijlen jans vynck nu b(er)thelmeeus zoeten/
lijne(n)wevers geleg(en) inden ham It(em) i(½) rijder erflijck op/
een huys geleg(en) opde g(r)[o]te m(er)ct te loeven(e) naist den huyse/
geh(eten) leeuweborch Item i(½) croone erfchijs aen en(de) op seke(r)/
goede en(de) onderpande jans boone woenen(de) te dyeve(n) inde/
prochie van rotselair It(em) xxx stuv(er)s [nove monete] erflijker rinten/
alle jae(re) [vacat] te betalen(e) aen en(de) op een wynhoff/
mette(n) huys(en) stalle(n) schue(re)n hove(n) boog(ar)den wynnen(de) lande(n) beempde(n)/
eeussele(n) weyen bloken driesschen en(de) alle(n) ande(re)n sijnen/
toebehoirt(en) houden(de) tsame(n) drienvijftich boende(re)n paulo/
geleg(en) inde prochie van leefdale en(de) dair omtrint/
toebehoiren(de) den voirs(creven) wijle(n) janne van wynghe dwelc/
nu den voirs(creven) ja(n)ne va(n) daelhem en(de) sijnder huysvr(ouwe) voirs(creven)/
in deyling(e) gevalle(n) es staen(de) te quijten(e) elk(en) pe(n)ni(n)ck/
d(aer)af met xviii gelijken pe(n)ni(n)g(en) [ac cu(m)] Ende dese deylinge/
aldus behoirlijck geschiet ende gedaen sijnde hebben/
de voirs(creven) p(ar)tien opt gedeelte des voirs(creven) everarts/
behoirlijck ger(e)nu(n)c(iert) en(de) verteg(en) et sat(is) prout cor(am)/
naus(nydere) donck febr(uarii) xix/
/ Sijn bleve(n) ende gevallen den voirs(creven) peete(re)n van steynemoele(n)/
en(de) jouffr(ouwe) a(n)nen van wynghe zijnder huysvr(ouwe) de goede/
chijs(en) rinte(n) en(de) erfpachten h(ier) nae bescreve(n) Te weten(e)/
ierst thuys geh(eten) den reghenboghe geleg(en) inde proefstrate/
opden hoeck vander straten d(aer)men te core(n)huyse wert gaet teg(en)/
de halle over tussche(n) deselve strate ter eenre en(de) thuys geh(eten)/
de cluyse ter ande(r) zijden sub iu(r)e p(ri)us t(er)mi(ni)s debit(is) p(er)solven(do)/
It(em) alsulk(en) halve(n) boender lants d(aer)aff de ii deel vercreg(en) wae(re)n/
teg(en) hee(re)n ja(n)ne van sinte gorix ridde(r) geleg(en) inde p(er)ckstrate/
tussche(n) deselve strate ter eenre ende straetken dat vander/
p(er)ckpoirte(n) compt ter vlemi(n)cstrate(n) werts It(em) een stuck lants/
houden(de) een boender oft dair omtr(int) geleg(en) te herent aenden/
rijwech aldair dwelc peeter hoest in pechting(en) houden(de) es/
It(em) noch alsulk(en) stuck lants geleg(en) omtr(int) wiltsele als henr(ick)/
neefs geh(eten) opt steenwechs in pechting(en) houden(de) es/
It(em) een stuck beempts geleg(en) te bercxsem dwelc jan van m(er)beke/
ald(aer) in pechti(n)g(en) houden(de) es gecomen van wouter vyncx/
weg(en) It(em) een eeusel geleg(en) terps dwelc de wed(uw)[e]/
jans wijlen de leeu ald(aer) in hueri(n)g(en) houden(de) es It(em) vier/
mudd(en) rocx erfspachts op seke(r) goede ende onderpande/
diericx van langrode geleg(en) tophem It(em) elff mudden/
rocx [erfs]pachts ende zesse croon(en) erflijker rinte(n) opde goede/
geh(eten) ter elst toebehoiren(de) den kinde(re)n peet(er)s wijlen rocx geleg(en)/
inde p(ro)chie van heverle [en(de) d(aer) omtr(int)] nae uutwijsen der brieve(n) d(aer)aff zijnde/
It(em) alsulk(en) xii r(insch)g(ulden) erflijker rinten als jan vyncke/
en(de) seke(r) sijne borg(en) met scepen(en) br(ieven) va(n) loeven(e) sculdich/
wae(re)n meeste(re)n adame wijlen van wynghe It(em) twee/
nobelen van dien zesse gelijk(er) nobelen erflijker rinte(n) vallen(de)/
half xx dage in januar(i)[o] en(de) half xx dage in julio/
vererft staen(de) op everarde van wynghe aen en(de) op de stad/
van vilvorden It(em) v s(cellingen) gr(ooten) erfrinte(n) vallen(de) half xxv in/
febr(uari)[o] en(de) half xxv in aug(usto) aen ende op de stad va(n) thiene(n)/
v(er)erft staen(de) op lijsbett(en) sjoden It(em) xxxii stuvers erfflijk/
/ op i wijng(ar)t geleg(en) opden roesselberch die jan vynck/
houden(de) es Item v croone(n) erfflijc half te kers(mis)s[e] en(de) half s(in)[t] jans(miss)[e]/
te betalen(e) op huys ende hoff metter toebehoirt(en) augustijns/
meys geleg(en) inde proefstrate It(em) ii(½) croone(n) erfflijck op/
seke(r) huys(en) ende hoven geleyns vanden feyte brieders It(em)/
viii peeters ende xii stuvers erfflijck vallen(de) half in januar(i)[o]/
en(de) half in julio junio aen en(de) op de stad van loeven(e)/
It(em) iiii rins guld(en) erfflijck aen ende op een huys opde coelmerct/
geleg(en) vallen(de) half te kers(mis)s[e] en(de) half s(in)[t] jans(mis)s[e] wijlen/
toebehoiren(de) h(er) janne vanden houte It(em) eene(n) rinsg(ulden) erflijck/
aen ende op huys ende hoff wijlen meester jans va(n) wemeli(n)g(en)/
geleg(en) inde cattestrate It(em) ii croone(n) ende i rins guld(en)/
erflijck op huys ende hoff wijlen meest(er) claes blijde nu pet(er)s/
van dormale geleg(en) inde proefstrate It(em) ii rins guld(en)/
erflijc op huys ende hoff wijlen meest(er) jans wellens nu/
ar(nol)[di] trot geleg(en) opde proefstrate tussche(n) de goede meest(er)/
gheerts wijlen rabode ende desselfs arnoldi wijlen peet(er)s/
buelens It(em) alsulk(en) vi cap(uynen) ende x s(cellingen) bone als roeloff/
cappelleman van seke(re)n sijnen goeden sculdich es It(em) v florenssche/
guld(en) opt huys jacops van overbeke geleg(en) opde groote/
merct opden hoeck aldair naist der koecame(re)n It(em) i rins/
guld(en) erflijck op jans gheerleecx huys dair neve(n) geleg(en)/
teg(en) tcorenhuys It(em) drie croone(n) erflijck op huys ende/
hoff wijlen wencelijns van lathem nu der erfgename(n)/
arnts wijlen sack scrij(n)makers geleg(en) inde ledichstrate/
It(em) ii dordrechsche schilde op huys ende hoff goirts wijle(n)/
de cuype(re) metsers geleg(en) inde borchstrate It(em) i rins g(ulden)/
erflijck op huys ende hoff willems vanden poele geleg(en)/
inde craeckhovestrate It(em) ii croone(n) erflijck op seke(r)/
huysen wijlen reyners gyntens geleg(en) acht(er) den vossestert/
inde bieststrate It(em) ii rins guld(en) erflijck opde h(er)berge/
ten seve(n)to(m)men wijlen wouters vynck It(em) l st(uvers) i pl(a)c/
/ der nyeuwer mu(n)ten ertsh(er)tog(en) ph(ilip)s van oistrijke va(n) burg(oign)[en]/
va(n) brab(ant) (et)c(etera) alle jae(re) te kersmesse te betalen(e) aen en(de) op i wynhoff/
metten huys(en) stallen schue(re)n hoven boogarden wynnen(de) landen/
beempden eeusselen weyen bloken driessche(n) en(de) alle(n) ande(re)n/
zijnen toebehoirt(en) houden(de) ts(amen) liii boende(re)n paulo geleg(en)/
inde p(ro)chie van leefdale en(de) dair omtr(int) dwelc toetebehoire(n)/
plach den voirs(creven) wijlen janne van wynghe en(de) nu den/
voirs(creven) ja(n)ne va(n) waelhem en(de) sijnd(er) huysvr(ouwe) in deyli(n)g(e)/
gevalle(n) es staen(de) te quijten(e) elken pe(n)ni(n)ck dair aff met/
xviii gelijken pe(n)ni(n)g(en) ac cum Hanc quoq(ue) et sat(is) prout/
cor(am) eisdem/
Item sijn bleve(n) ende gevallen den voirs(creven) m(eester) reyne(re) cleerhag(en)/
en(de) sijnder huysvr(ouwe) in hue(r) deyling(e) de goede chijs(en) rinte(n)/
en(de) erfpacht(en) naebescr(even) Te weten(e) yerst i(½) boender lants/
geleg(en) te herent dair aff willem de coni(n)ck dboender/
gehouden heeft ter helicht en(de) dand(er) half boender heeft gehoud(en)/
vranck vander hulst te pachte It(em) eene(n) beempt geleg(en)/
bij vrouwe(n)p(er)cke die henr(ic) vande(n) berghe ald(aer) in hueri(n)g(en) houden(de)/
es
It(em) eene(n) beempt geleg(en) int assentbroeck die jan boone te kessele [v(er)huert zijnde]/
aldair in huering(en) houden(de) es It(em) alsulk(en) vi(½) rins g(ulden) als/
v(er)erft staen op jouffr(ouwe) a(n)nen rocx aen ende op de stad van/
vilvorden vallen(de) half in nove(m)bri en(de) halff in meye It(em)/
vi(½) ouder gr(ooten) [op de stadt van thiene(n)] vererft staende op pete(re)n oemens vallen(de) half/
xv aug(usti) en(de) half xv febr(uari) It(em) xxxviii stuv(er)s en(de) ii pl(a)c(ken) erfl(ijc)/
op seke(r) goede en(de) onderpande henr(ix) wijlen vande(n) hooge(n)huys/
It(em) xix stuv(er)s erfl(ijc) aen ende op seke(r) goede [wijlen] cornelijs de/
bleyke(re) nu m(eester) jans de walle geleg(en) inde broeckstrate/
It(em) vi croone(n) erflijker rinten aen en(de) op seke(r) huys(en) en(de) hove(n)/
geleg(en) inde verduldich(eit)strate te loven(e) d(aer)men gaet ten hove/
/ van camerijke werts toebehoiren(de) ja(n)ne woutiers geh(eten) inde catte/
It(em) alsulk(en) xv rins guld(en) erflijck op alle de goede wijlen/
meest(er) anthonijs vyncke die deselve wijle(n) m(eester) anth(onijs) in zijne(n)/
test(ament)e liet en(de) maicte der voirs(creven) jouffr(ouwe) a(n)nen der moed(er) en(de) hue(re)n/
kinde(re)n It(em) xix rins guld(en) te xx st(uvers) nove mo(n)ete en(de) iiii/
gelijke stuv(er)s erflijck aen en(de) op alle jae(re) te kersmisse/
te betalen(e) aen ende op een wynhoff mette(n) huys(en) stalle(n) schue(re)n/
boog(ar)den wynnen(de) landen beempden eeussele(n) weyen bloken/
driessche(n) en(de) allen ande(re)n zijne(n) toebeh(oirten) houden(de) ts(amen) liii boende(re)n/
paulo geleg(en) inde p(ro)chie van leefdale en(de) d(aer) omtr(int)/
dwelck den voirs(creven) ja(n)ne [wijlen] van wynghe toetebehoiren plach/
en(de) den voirs(creven) ja(n)ne van waelhem op heden met sijnder/
huysvr(ouwe) in deyli(n)g(e) gevalle(n) es Met voirweerden dat/
de voirs(creven) jan van waelhe(m) en(de) sijn huysvr(ouwe) de voirs(creven) erfrinte/
va(n) xix r(ins) g(ulden) en(de) iiii st(uvers) sulle(n) moeg(en) lossen en(de) quijte(n)/
alst hen gelieft teene(n) oft te ii male(n) mair niet min dan/
de helicht smaels en(de) elk(en) pe(n)ni(n)ck met xviii gelijk(en) d(enieren)/
ac cu(m) nae advena(n)t der quiting(en) Hanc quoq(ue) et sat(is)/
prout eisdem/
It(em) sijn bleve(n) en(de) gevalle(n) den voirs(creven) ja(n)ne va(n) waelhem/
en(de) jouffr(ouwe) (christ)ine(n) van wynghe sijnder huysvr(ouwe) in hue(re)r/
deyling(e) de goed(en) chijs(en) ende rinte(n) h(ier) nae volgen(de)/
Yerst een wynhoff metten huysen stallen schue(re)n hoven/
boog(ar)den wynnen(de) land(en) beempden weyen bloken driesschen/
en(de) alle(n) ande(re)n zijne(n) toebehoiren(de) houden(de) tsame(n) liii boende(re)n/
lants paulo geleg(en) inde prochie van leefdale en(de) d(aer)omtr(int)/
gelijkerwijs dat janne wijlen van wynghe in deyling(e)/
viel dec(embri) xix a(n)no lxxxiii opt recht en(de) co(m)mer d(aer)voe(r)/
uute(n) selve(n) goeden gaen(de) t(er)mi(ni)s debit(is) ende voirtmeer/
/ op xxiii rins guld(en) te xx st(uvers) nove mo(n)ete romanor(um)/
reg(is) ac archiduc(is) ph(ilipp)i austrie braban(tie) (et)c(etera) iiii (con)s(imilis) stuferis/
et una pl(a)c(ca) he(re)d(itarii) census et redditus alle jae(re) te kersmisse/
te betalen(e) te weten(e) xxx st(uvers) d(aer) aff den voirs(creven) everarde/
va(n) wynghe l st(uvers) en(de) i pl(a)c dair aff peete(re)n va(n) steynemoele(n)/
en(de) sijnder huysvr(ouwe) ende tsurplus te weten(e) xix r(ins) g(ulden)/
ende iiii stuvers d(aer) aff den voirs(creven) meest(er) reyne(re)n cleerhag(en)/
en(de) sijnder huysvrouwen en(de) hue(re)n naecomeling(en) infutur(um)/
Met (con)d(ici)[en] ende vorwerden dat de voirs(creven) jan va(n) waelhem/
en(de) sijne huysvr(ouwe) en(de) hue(r) naec(omelingen) de voirs(creven) erfrinte sulle(n) moeg(en)/
lossen en(de) quijten alst hen gelieft teene(n) oft te meer malen/
mair niet min dan elcx gedeelte der voirs(creven) everarts/
peet(er)s va(n) steynemoelen en(de) sijnder huysvr(ouwe) teene(n) male ende/
tgedeelte des voirs(creven) m(eester) reyners en(de) sijnder huysvr(ouwe) te ii male(n)/
mair niet min dan de helicht d(aer) aff teene(n) male en(de) elk(en) pe(n)ni(n)ck/
d(aer)aff met xviii gelijk(en) d(enieren) ac cum nae advena(n)t der quiti(n)g(en)/
It(em) sijn noch gebleve(n) ende gevalle(n) den voirs(creven) meest(er) reyne(re)n [ja(n)ne van waelhem]/
en(de) sijnder huysvr(ouwe) in hue(re)r deyling(e) alsulk(en) xx pl(a)c(ken) brab(ants)/
paymi(n)ts erflijker rinten als peeter wijlen keye sculd(ich) was van/
i dach(mael) lants geleg(en) te voshem It(em) alsulk(en) ii nobelen erfl(ijker)/
rinten aen ende op de stad van vilvorden als vererft staen/
op m(ar)grieten van wynghe vallen(de) xxii dage in/
junio en(de) half xxii dage in januar(i)[o] It(em) v s(cellingen) oude gr(ooten)/
erflijker rinten aen ende op de stad van thiene(n) die v(er)erft/
staen op ja(n)nese maldemans vallen(de) half p(rim)[a] in febr(uari)[o]/
en(de) half p(rim)[a] aug(usto) Hanc quoq(ue) et sat(is) prout eisdem
Contributorskristiaan magnus , Mi-Je Van Gils
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator