SAL7775, Act: R°357.2-R°358.1 (622 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°357.2-R°358.1  
Act
Date: 1490-04-30

Transcription

2021-02-14 by Karel Embrechts
Ald(aer) voir den raide vand(er) stadt comen zijn arndt/
meys als man en(de) mo(m)boir katline(n) boens zijnd(er)/
huysvr(ouwe) peter vand(er) hoeve(n) ende wille(m) van lele/
als geleidde nae des(er) stadt recht uut crachte van/
/ scepen(en) brieven van loven(e) tot alle den goeden have/
en(de) erve der selver gehuysschen soe wair die gelegen/
zijn die ontboden hadden de executeurs en(de) mo(m)boirs/
vanden testeme(n)te der weduwen claes wilen boens/
moed(er) der selver katline(n) en(de) claese van wynge ter/
eenre en(de) de voirs(creven) executeurs te weten(e) pet(er) de/
naen en(de) jan van dormale ter ande(r) zijden Beg(er)den/
de voirs(creven) gehuysschen en(de) geleidde vand(en) voirs(creven) executeurs/
en(de) claese alle de brieve(n) cedullen gescriften rollen/
mu(n)imente(n) en(de) mandeme(n)ten wesen(de) inden voirs(creven)/
sterfhuyse die de voirs(creven) executeurs en(de) claes ond(er)/
hadden en(de) d(aer)af zij wisten te spreken(e) gebracht/
te zijne alhier ond(er) wet tot behoef van hen/
en(de) eenen yegeliken recht d(aer)toe hebben(de) sustine(re)nde/
dat dat alsoe behoirde en(de) nae des(er) stadt recht/
sculdich wae(r) te geschien(e) D(aer)tegen de voirs(creven) exe/
cuteurs seyden dat de voirs(creven) claes die inden/
sterfhuyse gewandelt hadde uuyt(er) stadt was dat/
zij hoe wel zij executeurs wae(re)n noyt bynne(n)/
den selven sterfhuyse geweest en hadden noch/
v(er)keert sustine(re)nde mits dien want tsterfhuys/
niet goet te bewandelen en was mits dat de/
wed(uw)[e] vand(er) haestig(er) siecten gestorve(n) was dat zij/
vanden ov(er)bringen(en) der brieven ongehouden soude(n)/
zijn Oic hadden zij v(er)staen van claese dat zijne/
meyni(n)ge was yerst uut te behouden(e) de brieve/
soe v(er)re die anth(onijs) zijne(n) vad(er) die bynne(n) den/
sterfhuyse oic gewoent hadde en(de) aflivich wordden/
was en(de) hem alleen(e) aenghingen D(aer)tegen de/
voirs(creven) arndt en(de) zijn medeplege(re)n sustineerden/
dat alle brieven hoedanich die wae(re)n sculdich/
souden zijn te comen(e) ond(er) wet soe v(er)re die/
bynne(n) den sterfhuyse wae(re)n oft geweest hadden/
en(de) dat claes bij hem selve(n) gheene macht en/
soude hebben de zijne voir uut te hebben(e) sond(er)/
die yerst bijder wet oft p(ar)tijen of mynlijck gevi/
siteert te zijne P(rese)nte(re)nde soe verre dexecuteurs/
bynne(n) den sterfhuyse niet en dorsten wandele(n)/
oft v(er)kee(re)n dat zij die souden [doen] uuythalen tot/
hue(re)r sorgen en(de) perikele bijde ghene die de/
selve brieve souden bringen ond(er) wet p(er)siste(re)nde/
/ alsoe in hue(re)r voirs(creven) co(n)clusien Es bijden raide vand(er)/
stadt get(er)mineert en(de) uutgesproken dat dexecuteurs/
sculdich sullen zijn alle brieven cedullen gescriften/
rollen mu(n)imente(n) ende mandemente(n) hoedanich/
die zijn ond(er) wet te bringen(e) tot behoef vand(en)/
ghenen recht d(aer)toe hebben(de) ende soe verre dexe/
cuteuts die bynnen den sterfhuyse niet en derren/
halen dat arndt die sal moegen doen halen en(de)/
bringen ond(er) wet tot behoef als voi(r)e in (con)s(ili)[o]/
opidi ap(ri)lis ultima
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator