SAL7775, Act: V°158.4-R°159.1 (239 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°158.4-R°159.1  
Act
Date: 1489-11-27

Transcription

2020-12-22 by Karel Embrechts
Item villicus lovan(iensis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus) adduxit/
d(omin)um et m(a)g(ist)r(u)m jacobu(m) boegart ad o(m)nia et sing(u)la/
bona i(m)mo(bili)[a] et he(re)d(itari)[a] d(omi)ni joha(n)nis de gaure milit(is)/
et he(n)rici quond(am) kerst quocu(m)q(ue) no(m)i(n)e censea(n)tur ac/
ubicu(m)q(ue) locoru(m) sit(a) co(n)sistu(n)t pro c(er)t(is) recognition(ibus) condi/
tionibus et p(ro)mission(ibus) (con)script(is) in l(itte)ris scabinoru(m)/
lovan(iensium) quaru(m) tenor sequitur in hec v(er)ba Condt/
zij allen lieden dat h(er) jan van gaure ridde(r)/
hee(re) van s(in)[t] aechte(n)rode van otte(n)borch van zittert (et)c(etera)/
in p(rese)ncien der scepen(en) van loven(e) gestaen heeft/
gekint en(de) geleden wettelijc v(er)cocht te hebben(e)/
meest(er) jacoppe boegart doctor in medicine(n) twi(n)tich/
mudden rogs pag(abilis) cu(m) va(n)no mensu(r)e lovan(iensis) erfpachts/
alle jai(r)e s(in)[te] andriesmisse ap(oste)ls te betalen en(de) te/
loven te leve(re)n ten huyse des voirs(creven) meest(er) jacops/
hem en(de) zijnen naecomelingen gelijc en(de) alsoe/
hij hem die heeft bewesen opde goede hier nae/
bescreven voir de hee(re)n en(de) hoven d(aer)af men die/
houden(de) es Te weten(e) yerst op twee lantwynni(n)gen/
deen geheeten shee(re)n hof en(de) dand(er) thof vanden/
/ berghe met huysen hoven wynnen(de) landen beemde(n)/
eeusselen bosschen derden schoove en(de) allen ande(re)n/
toebehoirten gelijc die henrick kerst in pechtinge(n)/
houden(de) es en(de) gelegen zijn ond(er) s(in)[t] aechte(n)rode/
en(de) otte(n)borch inden p(ar)ceelen soe hier nae volgen/
Inden yersten thof geheeten tshee(re)n hof metten/
toebehoirten de herstrate die te wae(r)weert gaet/
op deen zijde tgoet vanden berghe en(de) qui(n)ten/
spapen op dand(er) zijde It(em) op eend(er) boend(er) lants/
voir den b(er)ghe tusschen roelofve van berthe(m)/
en(de) daem kerremans (et)c(etera) ut h(ab)e(tu)[r] julii xxi a(nn)[o]/
lxxxiii C It(em) condt zij allen lieden dat he(n)rick/
kerst wynne hee(re)n jans van gaure ridders hee(re)/
van s(in)[t] aechtenrode van otte(n)borch van zittert (et)c(etera)/
heeft geloeft bij consente desselfs h(er) jans meest(er)/
jacoppe boeg(ar)t doctoir in medicijne(n) thien/
mudden corens met wa(n)ne en(de) vede(re)n wel be/
reyt der maten van loven(e) s(in)[t] andriesmisse/
ap(oste)ls naistcomen(de) ende alsoe vort alle jai(r)e ten/
t(er)mijne van s(in)[te] andriesmisse ap(oste)ls xx mudden/
corens der voirs(creven) maten met wa(n)ne en(de) vede(re)n/
wel bereet te betalen en(de) ten huyse des voirs(creven)/
meest(er) jacops te leve(re)n soe langhe zijne pechtinge/
vand(en) goeden des voirs(creven) h(er) jans due(re)n sal quol(ibe)t/
ass(ecutu)[m] Hier wae(re)n over mathijs vanden b(er)ghe en(de)/
arndt vanden hove scepen(en) te loven(e) gedaen/
int jair ons hee(re)n duysent vierhond(er)t lxxxiii/
opden xxi[en] dach van julio et habuit que(re)las/
hiis int(er)fueru(n)t berghe hove nove(m)br(is) xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator