SAL7775, Act: V°203.2-R°205.1 (322 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°203.2-R°205.1  
Act
Date: 1489-12-21

Transcription

2021-01-02 by Karel Embrechts
Item joes de smet sone wilen henricx woenen(de)/
te love(n)joel in p(rese)ncia heeft genome(n) ende/
bekint genome(n) te hebben(e) tegen gorde vand(en)/
berghe voir hem en(de) zijn bruede(re)n ende sust(er)/
wettige kinde(re)n pet(er)s wilen vand(en) berghe/
met consente lodewijcx van schore zijns/
neven thoff der selver kinde(re)n geheeten/
thoff te poele gelegen te love(n)joel mette(n)/
landen beemde(n) ende eeussele(n) d(aer)toe behoiren(de)/
soe verre wout(er) wilen nijs die gehouden/
heeft mette(n) landen dwelc henrick wile(n)/
de smet zijn vad(er) voe(r) buyten den hove te/
pachte gehouden heeft Te houden te hebbe(n)/
ende te wynnen van half m(er)te naistcomen(de)/
/ eenen termijn van xii jai(r)en lang due(re)nde deen/
nae dand(er) sond(er) middel vervolgen(de) elcx jaers/
dae(re)nbynne(n) de voirs(creven) wynnen(de) lande om en(de)/
voir xxv mudden en(de) vi halste(re)n rogs ende/
twee mudde t(ar)wen cu(m) va(nn)[o] me(n)su(r)e lovan(iensis)/
ende de voirs(creven) beemde om en(de) voir xxvii hollan(sche)/
guld(en) te xvi st(uvers) tstuc en(de) drie pl(a)c(ken) den st(uver) alle/
jai(r)e te weten(e) tvoirs(creven) greyn s(in)[t] andriesmisse/
ende de beemdhue(r) ts(in)[te] m(er)tensmisse ende/
ombegrepe(n) te half meye volbetailt te zijne/
quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Des sal de voirs(creven) wynne dyerste/
twee jair gestaen met halve(n) pachte te betalen(e)/
aengaen(de) den greyne en(de) van dan vortaen(e)/
geheelen pacht It(em) es voirw(er)de dat de voirs(creven)/
wynne de voirs(creven) lande wynnen werven/
ende mesten sal wel en(de) loflijck gelijck/
reengenoote(n) bove(n) ende beneden soe wel/
de verste als de naiste It(em) wa(n)t de voirs(creven) wy(n)ne/
tzijnen voirlieve alsnu trecken sal de helicht/
van allen den core(n)vruchte(n) nu ind(er) schue(re)n/
wesen(de) en(de) oyc tselve hoy dat nu bynnen/
shoofs es soe sal de voirs(creven) wynne tzijnen af/
sceyden de voirs(creven) lande laten te weten(e) den wynt(er)/
aert geheeten tkerchof velt en(de) dwijng(ar)t velt/
metten ghene(n) dat totten selven aerde toebehoirt/
wel en(de) loflijc gemest en(de) besaeydt met wynt(er)coren(en)/
op vie(r) getidige voe(re)n gelijc zijnen regenoote(n)/
ende de brake ende stortte eens o(m)gedaen/
des hebben hem de voirs(creven) kinde(re) nu voir zijne(n)/
arbeyt vand(er) braken en(de) stortten om te doen(e) geg(even)/
thien r(insch)guld(en) eens die hij bekinde o(n)tfange(n)/
te hebben(e) It(em) sal de wynne oic ten lesten/
jai(r)e van zijnen t(er)mijne alle dmest uut(er)/
messien vue(re)n tot lichtmesse toe op alle de/
/ voirs(creven) lande soe wel opde verste als opde naiste/
It(em) sal de voirs(creven) wynne alle jai(r)e moeten vue(re)n/
opde voirs(creven) lande twee cuyten m(er)gels en(de) die/
halen op de cuyte dair hem dat vand(er) kinde(re)n/
wegen dae sal . bewesen wordden ende oft/
de wynne meer lande soude willen m(er)gele(n)/
dat hij dat sal moege(n) doen tzijne(n) coste behalve(n)/
dat hij den mergel sal moege(n) steken opde selve/
lande It(em) sal de voirs(creven) wynne alle jai(r)e be/
halve(n) de twee yerste jair sculdich zijn te leve(re)n/
int voirs(creven) hoff drie hond(er)t walms om de huysinge/
ald(aer) mede te v(er)decken(e) ende hij en sal gheene(n)/
walm moegen maken om te v(er)coope(n) ende soe/
wa(n)neer men int selve hof decken plecken/
oft yet r(e)pare(re)n sal van ouden wercke sal de/
voirs(creven) wynne den werclieden den mo(n)tcost/
gheven ende de kinde(re) de dachue(re)n betalen/
ende alle tgereetscap d(aer)toe behoeven(de) moete(n)/
aenhalen soe verre het gheen nyeuwe werck/
en es strecken(de) over eene halve roye It(em) en/
sal de voirs(creven) wynne aen de grave(n) noch/
cleyne(n) bog(ar)t gheene(n) sacht noch houwen noch/
tru(n)cken hebben It(em) sal de voirs(creven) wynne de/
huysinge sculdich zijn te houden(e) vand(er) ond(er)st(er)/
rijkelen nederweert tzijnen coste Item sullen/
de voirs(creven) wynne ende kinde(re) alle dooft jairlijcx/
opde voirs(creven) goede wassen(de) half en(de) half hebben en(de)/
te geliken coste ter eerden leve(re)n ende des voirs(creven)/
kinde(re)n helicht sal de wyn te loven leve(re)n It(em) sal/
de wynne den selven kinde(re)n alle jai(r)e houden een/
vercken van vastelavo(n)t tot ald(er)heyge(n)messe toe oft/
d(aer)omtri(n)t It(em) sal de voirs(creven) wynne jairlijcx den/
voirs(creven) kinde(re)n doen met zijnen wagen(en) en(de) p(er)den/
vie(r) corweyen elke van eene(n) dage It(em) selen/
de voirs(creven) kinde(re) en(de) wynne op dyerste jair den/
/ maeybeempt te geliken coste moete(n) half en(de) half/
doen ryolen ende van dan vortaen(e) sal de wynne/
dien alleene op zijnen cost ryolen It(em) sullen de voirs(creven)/
kinde(re) ende wynne alle jai(r)e half en(de) half doen/
vegen alle de beken aen de voirs(creven) goede staen(de) It(em)/
sal de voirs(creven) wyn dwat(er) geheeten de voert moete(n)/
houden tzijnen coste It(em) sal de voirs(creven) wynne moege(n)/
tru(n)cken ten behoirlijke tijde alle tru(n)chout staen(de)/
inden droege(n)beempt aen dla(n)t en(de) maeybeemde(n)/
en(de) alle v(er)droochde willige(n) moegen afhouwe(n) behalve(n)/
dat hij voir elke v(er)droochde willige sculdich sal/
zijn te setten twee leven(de) poten ende dae(re)nbove(n)/
sal de wynne noch jairlijcx op de voirs(creven) goede moete(n)/
setten acht willige poten en(de) dit al wel ende/
loflijc verdorne(n) soe dat gheene schade d(aer)af en/
come It(em) sal de voirs(creven) wynne hebben tscaerhout/
inden drooge(n)beempt opde slincke zijde gaen(de) ten/
poelsbossche weert tot aen den wech om d(aer)mede/
te vermaken(e) behalve(n) dat hij op dande(r) zijde/
gheenen sacht hebben en sal It(em) sullen de voirs(creven)/
kinde(re) van malcande(re)n moege(n) scheyden ten yersten/
sesse jai(r)en behalve(n) dat de ghene die sal wille(n)/
scheiden dat den ande(re)n een half jair te voi(r)en sal/
moeten cundigen Item en sal de voirs(creven) wynne/
de voirs(creven) lande ten drie leste jai(r)en niet moegen/
hoervruchten Item sal de voirs(creven) wynne hebben/
alle tduyve(n)mest vand(en) duyfhuyse comen(de) en(de) dat/
int hof en(de) op de voirs(creven) lande bekee(re)n des sal/
hij d(aer) voi(r)e jairlijcx gheve(n) een halst(er) ghersten ende/
een halst(er) crinsen It(em) sal de voirs(creven) wynne sculdich/
zijn de helicht vand(en) coren(en) den voirs(creven) kinde(re)n/
toebehoiren(de) nu ind(er) schue(re)n wesen(de) te loven te/
leve(re)n alst gedorsschen sal zijn It(em) en sal de voirs(creven)/
wynne gheene ande(r) lande moegen houwen oft/
nemen sond(er) consente der voirs(creven) kinde(re)n ende/
alle dese voirw(er)den (et)c(etera) cora(m) hermeys naus(nydere) dece(m)br(is) xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator