SAL7778, Act: R°335.2-V°336.1 (664 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°335.2-V°336.1  
Act
Date: 1493-02-25

Transcription

2019-02-20 by Walter Winnelinckx
Cond zij allen lieden dat jan vand(en)goeden huyse/
in p(rese)ncia heeft genomen tegen jouffr(ouwe) ramp(ar)ts haer/
wynhof gelegen te kiesekem mette(n) lande beempde(n)/
en(de) eeusselen eene(n) t(er)mijn van negen jae(re)n lang op
//
van half m(er)te naistcomen(de) eenen t(er)mijn van neghen/
jaer lang due(re)nde deen nae dande(r) sond(er) middel/
verlvo vervolgen(de) elcx jairs dae(re)nbynnen te/
weten(e) de voirs(creven) landen om en(de) voe(r) de helicht/
vand(en) vruchten dair af comen(de) En(de) de beempden en(de)/
eusselen om en(de) voe(r) vierthien rinsgulden(en) des/
sal totten beempde(n) vand(en) hove volgen een boender/
beempts gelegen onder wynghe opde beke op de/
condicie(n) en(de) voirweerde(n) hier nae bescreve(n) Te/
weten(e) yerst dat de voirs(creven) wyn dit hof en(de) landen/
wi(n)nen werve(n) wel en(de) loflijc sal te wetene dwinter/
coren ten minsten sesse boender winter corens wel/
en(de) loflijc gemest op sijn getiden voren Item inden/
oeghst als tcoren rijpe es sal de wyn sculdich/
sijn dat te doen picken en(de) velle(n) op sijnen cost/
en(de) als men bijnt oft inne voert dan sal de voirs(creven)/
jouffr(ouwe) ramp(ar)ts haren cnape oft maerte seynden om/
helpen te binden en(de) in te doene en(de) dien sal de/
wyn sculdich sijn den montcost te geven(e) Item/
noch es condicie en(de) voirweerde dat de voirs(creven)/
wyn jairlijcx allet dmest vand(en) voirs(creven) hove en(de)/
int voirs(creven) hof wesen(de) sal vuere(n) op die lande vand(en)/
voirs(creven) hove Ende voirts dmest datter noch meer/
behoeven sal dat sal de voirs(creven) wyn moete(n) cope(n)/
en(de) halen Ende dat selen sij half en(de) half/
betale(n) het sij duve mest oft ande(r) datmen alder/
best gecrigen sal Des sal de voirs(creven) jouffr(ouwe) dit/
voirs(creven) ierste jaer allet mest datmen behoeven sal boven/
dmest vand(en) hove alleene betale(n) en(de) de wy(n)ne salt moete(n)/
halen en(de) dande(r) jae(re)n voirts altijt half en(de) half Item/
noch est condicie dat de voirs(creven) wyn tgedeelte van hue(re)n/
coren sal moete(n) leve(re)n te loeven(en) oft te diest Item fruyt/
dat op tvoirs(creven) hof wassen sal sulle(n) deylen half en(de) half/
Item noch es condicie dat de voirs(creven) wy(n)ne sal/
hebben alle tru(n)chout aen die wi(n)nede lande staende/
en(de) oic die droghe appel bomen oft die v(er)droege(n) mochte/
des sal hij voir elken droghen boom moete(n) sette(n) een poete/
Item de voirs(creven) wyn sal moeghen halen alsoe vele luexs/
om die beempde(n) te vermake(n) als hij behoeve(n) sal t(er) minster/
scaden Item de wyn en sal ghene(n) sacht hebbe(n) in die/
bossche(n) noch int houtwasse(n) behalve(n) allen die twee condicie(n)/
bove(n) vercleert Item de voirs(creven) wyn sal sculdich sijn naerd(er)/
te halen tott(er) r(e)p(ar)acien vand(en) huysen leem walm en(de) latte(n)
//
en(de) alles des men dair toe behoeve(n) mach Item fo oft soe/
gebuerde dat buyte(n) den oeghste der voirs(creven) jouffr(ouwe) cnape/
dorssche oft anders dair wa(r)e dan sal de wyn den montcost/
gheve(n) en(de) dair voe(r) sal hij hebben alle dage eenen stuv(er)/
Item de voirs(creven) wyn sal sculd(ich) sijn te behoirlijke(n) tijde te/
make(n) alle die h(er)strate en(de) wegen op sijnen last en(de) oec/
die wat(er)leyden en(de) beke(n) rume(n) en(de) vagen dair voe(r) sal/
men hem cortten ten ierste jae(r) aen beempt hue(r) twintich/
stuv(er)s eens voir sijnen arbeyt en(de) vorts sal hijt moeten/
rume(n) alle jae(r) op sijnen cost en(de) last Item noch es condicie/
datmen den voirs(creven) wyn tussche(n) m(er)te en(de) s(in)[t] jans(mis)s[e]/
naistcomen(de) leenen sal twee muden rogs tot broet coren/
en(de) dat sal hij moete(n) betale(n) bi(n)nen sess jae(re)n dair/
nae volgen(de) Item noch salmen den wyn leenen in april/
oic naistcomen(de) allet somer coren dat hij sayen sal en(de)/
dat sal hij moete(n) restitue(re)n bi(n)nen drie jae(re)n alle jae(r) tderdendeel/
Item noch salmen den wyn leenen achte rynsgulden(en) tot/
eene(n) p(eer)de tussche(n) dit en paesschen op de condicie dat/
die wyn op sijnen last dair tegen coopen sal opde selve/
tijt oec een p(eer)t van acht rynsgulden(en) alsoe dat hij/
coepen sal twee p(eer)den van sesthien ryns gulden(en) en(de)/
deen sal de voirs(creven) jouffr(ouwe) ramp(ar)ts verlegge(n) en(de) dat/
sal hij moege(n) betalen bi(n)nen negen jae(re)n te sijnen scoenste(n)/
Item de voirs(creven) wyn op alle v(er)sproken voirweerde(n) aenveerde(n)/
sal als sijn prope(r) goet der voirs(creven) jouffr(ouwe) twee peerden/
en(de) een coeye alsoe die nu int hof sijn en(de) oec den ploech/
eene(n) halve(n) waghen mette(n) gherele(n) en(de) ander getouwen/
als nu d(air) es Item noch es condicie dat die voirs(creven) jouffr(ouwe)/
nnu ter stont copen int voirs(creven) hof xxv hoope stroes den/
hoep van x scoven om sijn beesten mede te houden Item/
des gelijcx te naeste jae(r) oec xxv hoope en voirts/
niet langhe(r) Item de voirs(creven) wyn sal moege(n) sayen in/
die storte sonder meste(n) een dach(mael) pasture(n) en(de) dat sal/
hij alleen(e) trecke(n) Item noch es condicie dat de voirs(creven)/
wyn gheen seggen oft gebruuck hebben vand(en) poerten/
noch oick aen de cleyn came(r) bove(n) del keld(er) dwelc de/
voirs(creven) jouffr(ouwe) houde(n) sal te hare(n) wille en(de) mits allen/
desen condicien en(de) voerweerde(n) soe es condicie dat die/
voirs(creven) wyn ten lesten jae(r) den wint(er) aert geheete(n) coma(n)s hage/
besayt late(n) sal op drie getidige vore(n) wel en(de) loflijc/
gemest te wetene ierst negen dach(mael) op die coma(n)s haghe/
voer henrick broenarts gelege(n) Item noch een stuck/
van drie dach(mael) en(de) een half op tselve velt aen/
beghijne(n) bosch noch een boend(er) acht(er) den vlo(e)berch? oec/
met rogge besayt Item noch (½) dach(mael) opt block
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-20 by Jos Jonckheer