SAL7778, Act: R°36.4-R°37.1 (80 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°36.4-R°37.1  
Act
Date: 1492-08-03

Transcription

2019-10-21 by Walter Winnelinckx
Ind(er) saken geport voir den raide vand(er) stadt/
tusschen hee(re)n felix boote prieste(r) ond(er)p(ro)chiaen
//
der kercken van s(in)[te] qui(n)tens te loven(e) ter eenre zijden/
en(de) de weduwe en(de) kinde(re)n claes wilen de bart/
make(re) ter ande(re) om der lossingen van nege(n)/
rinschguld(en) erflic die de voirs(creven) weduwe en(de)/
kinde(re)n hebben behoude(n) op eene woeni(n)ge met vie(r) huysen d(air)aen gelegen den hove(n) en(de)/
ande(re)n toebehoirte(n) alsoe die gelegen zijn in s(in)[te]/
qui(n)tensstrate en(de) de voirs(creven) h(er) felix tegen de/
voirs(creven) weduwe en(de) kinde(re)n v(er)cregen heeft/
heeft de voirs(creven) h(er) felix inden yersten geexhibeert/
zijn scepen(en) brieven vand(en) v(er)crige der voirs(creven)/
goede zijnde vand(er) daet februarii vi a(n)no/
lxxxviii d(air)op alsdoen de voirs(creven) rinte bleef/
staen(de) en(de) werdde geconsigneert conclude(re)nde/
dat hij mits den inhouden(en) vand(en) ma(n)deme(n)te/
opde reductie vand(en) penni(n)gen gemaect en(de) alo(m)me/
gepubliceert de voirs(creven) lossinge soude moegen doen/
met pe(n)ni(n)gen inder weerden alsoe die cours en(de) loep/
hadden ten tijde vand(en) constitutien der voirs(creven) rinten/
hem des getroestende tot den rechte En(de) de voirs(creven)/
wed(uw)[e] en(de) kinderen hebben verhaelt de weerde vand(en)/
voirs(creven) goeden nochtan dat die goeden noch gheene/
andere erfgoeden nu ter tijt soe vele niet en sijn/
weert noch gelden en(de) souden als zij voirtijts wel/
gegouden souden hebben seggen(de) dat de voirs(creven) goeden/
opten dach van heden soe vele weert zijn ende/
meer dan den coop des voirs(creven) h(er) felix gedraecht/
want hij trect jaerlijx van hue(re)n der viere/
cleynen huysen thien r(insch) guld(en) loopen(de) mu(n)ten/
en(de) tot den behult hij zijne principale woe/
ni(n)ge met eene(n) schoone(n) grooten hove en(de) soude/
de selve h(er) felix dan de lossinge doen soe hij pre/
tendeert en souden zij voir hae(r) erve niet vele/
meer dan tderdendeel vand(en) hue(re)n hebben e(m)mers/
souden zij over de helicht vand(en) rechtverdigen/
prijse zijn mescocht seggen(de) voirt dat dinhouden/
vand(en) voirs(creven) mandemente niet voirde(r) te v(er)staen(e)/
en is dan van rinten met pe(n)ni(n)gen gecocht/
en(de) vercregen oft dair e(n)nich erve nae den/
hooge(n)loop en(de) cours vand(en) pe(n)ni(n)gen wae(re) vercocht/
oft op rinten uutgegeven ende besundert in
//
gheender manie(re)n op dese rinte p(rese)nte(re)nde den voirs(creven)/
h(er) felix weder te geven de pe(n)ni(n)gen dier zij d(air) af/
van hem hebben ontfangen met oic tgene des hij/
van rep(ar)acien d(air) aen heeft geleet soe verre hij hen/
de voirs(creven) goeden weder over geven en(de) goeden woude/
hopende soe verre hij he(m) die p(rese)ntacie niet/
aennemen en woude dat hij de voirs(creven) lossinge/
soude moeten doen met alsulken pe(n)ningen als/
de ordinan(cie) opde reductie vand(en) pe(n)ni(n)gen gemaict/
begrepen heeft Heeft den voirs(creven) raet nae dien/
tvoirs(creven) erve met gedeputeerden in grooten en(de) notubele(n)/
getale uut den voirs(creven) raide d(air) toe geordineert gevisi/
teert is geweest den voirs(creven) p(ar)tien uutgesproken/
en(de) get(er)mineert gemerct de onredelich(eit) vand(er) come(n)/
scap als over de helicht vand(en) rechtverdigen coope/
gesciet te zijne in dien de lossinge soude gebue(re)n/
nae h(er) felix voirneme(n) en(de) voirts geconsidereert/
al tgene des ter materien moche dienen dat h(er) felix/
gehouden sal zijn van des hij zal willen aflegge(n)/
dat te doen(e) met pe(n)ni(n)gen soe die met der lesten/
publicacien gesedt zijn en(de) gevalueert oft aen/
te nemen de p(rese)ntacie vand(en) wederp(ar)tien Te weten(e)/
te sceyden(e) vand(er) come(n)scap ende de goeden weder/
over te geven hem wedergeven(de) alsulken pe(n)ni(n)gen/
en(de) in alsulker weerden als zij d(air) af ontfange(n) hebben/
en(de) dat zij hem weder geven tgene des [de] voirs(creven) h(er) felix/
in reparacien aen de voirs(creven) goeden heeft gelet en(de)/
dat oic in alsulken pe(n)ni(n)g(en) en(de) weerde(n) als hij die/
uutgeleet heeft in welken gevalle zij den selven h(er)/
felix voir tderven van zijnen pe(n)ni(n)gen sullen doen sulke(n)/
recompense als den voirs(creven) raet ordine(re)n sal in ple(n)[o] (con)s(ilio)/
augusti tercia
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-08-04 by Jos Jonckheer