SAL7778, Act: R°367.2-R°368.1 (713 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°367.2-R°368.1  
Act
Date: 1493-04-30
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2019-02-05 by Walter Winnelinckx
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit/
nicolau(m) vasont t(am)q(uam) p(ro)c(urato)[rem] d(omi)ni abbat(is) vlierbacen(sis)/
ad o(m)nia et si(n)gula bona i(m)mobilia et hered(itari)[a] joh(ann)is vand(en)/
eenbroecke et joh(ann)is eius filii quocu(m)q(ue) nomi(n)e censeantur/
ac ubicu(m)q(ue) locor(um) sit(a) consistu(n)t pro p(ro) promission(ibus)/
et condition(ibus) concript(is) in l(itte)ris scabinor(um) lovan(iensium) quaru(m)/
tenor sequitur in hec verba Item jan vand(en) eenbroecke/
sone wijlen wouters en(de) jan vand(en) eenbroecke zijn/
sone p(ri)us ema(n)cip(atus) beyde wonen(de) te nederlynte(r) in/
p(rese)ncia hebben genomen van clase vasont als procur(ator)/
eerweerdig(er) vaders in gode des p(re)laets sgodshuys van/
vlierbeke de p(er)cheelen vand(en) lande hier onder bescr(even)/
Te weten(e) seven zillen op tcruys velt geleg(en) Item een/
zille opte mergelcuyte Item drie een halve zille geleg(en)/
inde middelt vand(en) wesersche velt in onderhalve/
zille geleg(en) bij wese(r) Item sesse zillen gelegen acht(er)/
goorts van repe(re) Item noch een half boend(er) geleg(en)/
inde valije tsamen maken(de) vijf boend(er) en(de) een zille/
lants paulo Te houden te hebben en(de) te besitten/
den t(er)mijn die robbeert vand(en) kerchove de selve/
lande schuldich is te doen houden(e) gelijc dat/
blijct met seke(re)n scepen(en) brieve(n) van leeuwe vand(er)/
daet xiiii[c] lxxxiiii vi dage in meye Elcx jairs/
dae(re)nbynne(n) om en(de) voe(r) sesthien mudden corens/
drie halst(er) en(de) een quart van eene(n) halst(er) soe goet/
als molcht(er) coren(en) oft goede pacht coren wel bereyt/
met wa(n)nen en(de) met vleghele(n) sonder argelist
//
altijt vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) op sinte andries/
dage ap(oste)ls d(air) af s(in)[te] andriesmisse naistcomen(de) eene(n)/
t(er)mijn vallen sal ende tonser liever vrouwen/
lichtmisse d(air) naest volgen(de) volbetaelt te zijne mate/
van leeuwe en(de) te leeuwe oft te dyest te leve(re)n dairt/
mijne(n) voirs(creven) hee(re) best believe(n) sal den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde op cost en(de) last der voirs(creven) pechtene(re)n Item/
sulle(n) de voirs(creven) pechtene(re)n schuldich zijn en(de) hebben/
geloeft de voirs(creven) lande te drieve(n) werve(n) wynnen/
hantere(n) en(de) meste(n) wel en(de) loflijc soe dat behoirlijc/
en(de) costumelijc is na der stad van leeuwe gewonste/
[vacat] en(de) gelijc regenote(n) bove(n) en(de)/
benede(n) sonder argelist Item is voirweerde condicie/
en(de) ondersproken ind(er) voirs(creven) pechtingen dat de voirs(creven)/
pechtene(re)n hue(re)n t(er)mijn due(re)nde van mijne(n) voirs(creven)/
hee(re) niet en sulle(n) moege(n) eysschen sulken oft/
hebben e(n)nich cortsel oft afslach van allen hue(re)n/
volle pachte te betalen(e) zij bij en(de) ov(er)mits dat/
ongeval toequame bij orloge tempeste winde regene/
hagelslagen blixem(en) donde(re)n oft ande(re)n ongevalle/
met uutgescheiden al waert dat hue(r) regenote(n) van/
gelijcken gecort en(de) afslach hadden bij rechte/
oft bij ov(er)come(n) minlijc maer schuldich zijn/
desen al niet tegenstaen(de) mijne(n) voirs(creven) hee(re) zijne(n)/
vollen pacht te betalen(e) en(de) zijt selve alle/
[al] gewillecort hebbe(n) en(de) ov(er)gegeve(n) de voirs(creven)/
lande te houden(e) op hue(r) aventue(re) en(de) vollen/
pacht te betalen(e) mijne(n) voirs(creven) hee(re) oft zijnen/
p(ro)cur(ator) promitt(ens) sat(is) indivisim verbinden(de) hier/
voe(r) hen selven en(de) alle hue(r) goede beruerlijck/
en(de) onberuerlijck die zij nu hebben oft namaels/
hebben sullen wair die gelegen zijn oft/
bevonde moege(n) wordde(n) renu(n)cie(re)nde alle/
excepcie(n) vrijheyd(en) bescudbrieve(n) p(ri)vilegie(n) poirterien/
en(de) alle ande(r) behulp beyde gheestelijck ende/
weerlijck van egheene weerden te zijne Item/
sullen gehouden zijn de voirs(creven) lande tot hue(re)n
//
afscheyden(en) te laten(e) in ald(er) vuegen en(de) manie(re)n/
de voirs(creven) robbert vand(en) kerchove die schuld(ich) soude/
sijn te laten(e) navolgen(de) den voirs(creven) scepen(en) brieve(n) van/
loeven(en) leeuwe en(de) mits desen hebben gelooft de voirs(creven)/
wynne den voirs(creven) mijne(n) hee(re) den p(re)laet xiiii mudden/
rocx d(er) mate(n) voirs(creven) en(de) vi(½) halste(re)n ad mo(nicionem) p(er)solven(dos)/
t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] Met voirweerde(n) dat de voirs(creven) wynne(n) bi(n)nen/
xiiii nachte(n) naistcomen(de) leve(re)n sulle(n) in afslage(n) d(er) voirs(creven)/
xiiii mudde(n) vi(½) halste(re)n rocx negen oft thien mudden/
ghersten en(de) bi(n)nen der stad van loeven(en) te leve(re)n en(de)/
tsurplus te diest oft te leeuwe te leve(re)n quol(ibe)t ass(ecutu)[m]/
Ende alle dese voirweerde(n) Et p(rim)[(us)] cor(am) lyefk(enrode) hove(n)/
xxiiii[xc] Et h(ab)uit que(re)las hiis int(er)fueru(n)t lyefkenrode/
boech(out) april(is) ultima
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-27 by Jos Jonckheer