SAL7778, Act: V°138.2-R°139.1 (279 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°138.2-R°139.1  
Act
Date: 1492-10-19

Transcription

2020-01-08 by Walter Winnelinckx
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus)/
adduxit nicolau(m) vasont t(am)q(uam) proc(urato)[rem] d(omi)ni/
abbat(is) vlierbacen(sis) ad o(m)nia et s(in)gula bona/
i(m)mobilia et hered(itari)[a] joh(ann)is loens filii joh(ann)i quocu(m)q(ue)/
nomi(n)e censeantur ac ubicu(m)q(ue) locor(um) sit(a) consistu(n)t/
pro cert(is) co(n)vention(ibus) et promission(ibus) conscript(is)/
in l(itte)ris scabinor(um) lovan(iensium) quaru(m) tenor sequiture/
in het verba Item jan boens sone jans woenen(de)/
te beetze in p(rese)ncia heeft [genomen en(de)] bekint genomen te/
hebben(e) van ja(n)nese vlas den jonghe(n) als procur(ator)/
eerwerdige(n) vaders in gode des prelaets van/
vlierbeke alsulken beempt als de selve p(re)laet/
en(de) meest(er) reyner van liefkenrode tsame(n) houden(de)/
zijn gelegen te beetze achter den moelen tusschen/
de pete ald(aer) ter eender zijden en(de) des hee(re)n strate/
ter ande(re) houden(de) omtrint vijf zillen paulo/
gelijck laureys bloeme(n) den hien voirmaels/
gehouden heeft Te houden te hebben en(de) in/
hueri(n)gen te besitten van halfmerte naistcomen(de) eene(n)/
termijn van vijf jae(re)n lang due(re)nde deen nae dand(er)/
sonder middel vervolgen(de) Elcx jairs dae(re)nbynnen/
om en(de) voir xv rinschguld(en) te lx pl(a)c(ken) tstuc/
deen helicht d(air)af ts(in)t jans(mis)s[e] en(de) dander helicht/
ts(in)[te] m(er)tensmisse te betalen(e) den voirs(creven) termijn/
due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Item es voirw(er)de dat de voirs(creven)/
jan den voirs(creven) termijn due(re)nde houden sal op zijne(n)
//
cost in goeden state allen straten en(de) wegen aen de/
voirs(creven) goede liggen(de) desgelijcx alle grechten wateren/
en(de) wat(er)leyden en(de) de wegen en(de) ruyme(n) op hue(re)n/
bode(n) alsoe dat den selve(n) goidshuyse noch den goeden/
desselfs daer bij egheene scade en gesciede en(de) die/
alsoe laten tot zijne(n) afscheyden Item es voirw(er)de/
dat de voirs(creven) wyn bynnen den voirs(creven) termijne/
alle breeme(n) doirne(n) en(de) mierhoepe(n) bynne(n) den/
voirs(creven) beempt staen(de) uuytroeden en(de) slichten/
sal wel en(de) loflijck Item sal de voirs(creven) wynne/
alle jae(re) den voirs(creven) termijn due(re)nde opt boend(er) vand(en)/
voirs(creven) beemde soe verre de mate strect moete(n) setten/
en(de) plante(n) sesse goede willige(n) poten en(de) die houten/
en(de) wel en(de) loflijc verdoirne(n) En(de) oft daer e(n)nige/
verdroechden dat hij daer voi(r)e ten naetsen jae(r) eene/
ande(re) in de stadt setten sal En(de) alle dese voirw(er)den (et)c(etera)/
Cor(am) g(odefridus) berghe vynck januarii xxviii li(br)[o] lxxxvii/
et h(ab)uit querelas hiis int(er)fueru(n)t graven borch/
octobr(is) xix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-07-23 by Jos Jonckheer