SAL7783, Akte: R°186.1-R°190.1 (384 van 713)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°186.1-R°190.1  
Act
Datum: 1498--

Transcriptie

2018-12-30 door Willy Stevens
Om te duplice(re)n op alsulken replijke als/
jan lauwers gedaen en(de) overgegeve(n) heeft/
op tverantwo(r)den vand(en) ov(er)geg(even) rekeni(n)g(e)/
seet en(de) dupliceert goyart goutsmeets/
als mo(m)boir lucien goutsmeets sijnder nichten/
tghene des hier nae volght/
Ende yerst op dierste point vand(en) selve(n) replijke/
dair hij bekint dat al een rekeni(n)ge es neempt/
goyart dat alsoe voir bekint sal d(air) om acht(er)volgen(de)/
den vo(n)niss(en) ende t(er)mi(n)atie(n) d(air) op geslag(en) sculd(ich) sijn/
nairde(re) rekeni(n)ge en(de) bewijs te doen(e) Mair dair/
hij hem int selve ar(tic)[le] excuseert seggen(de) om die/
rekeni(n)ge te justifice(re)n (et)c(etera) dat als de vad(er) van /
lucien starf hij gheen mo(m)boir en was mair was/
mo(m)boir dierick lauwers zijn yerste brued(er) dewelke/
mits dat hij verre vande(n) sterfhuyse sat (et)c(etera) bat hij/
ja(n)ne voirs(creven) de kinde(re)n te willen rege(re)n (et)c(etera)/
Dair op seet goyart dat dat alte sobe(re)n excusatie/
es wa(n)t m(er)kelijc es en(de) ope(n)bair hij en o(n)tky(n)net/
oic niet hij en heeft dbewint admi(ni)stratie en(de)/
hanteringe vand(en) selve(n) kinde(re)n goede(n) alsoe gehadt/
Ende wie hem int bewint oft admi(ni)stratie van/
dien stect behoirt d(air) af rekeni(n)ge te doene oic/
en leegt jan gheen(e) wairheyt d(air) af bij dat dierick/
sijn yerste brued(er) mo(m)boir was gecore(n) bijden vader/
der selver kinde(re)n oft bijd(er) wet geordineert qrue (et)c(etera)/
Ende d(air) hij voirt seet dat tgoet d(air) hij de kinde(re)n/
op gehouden heeft op dese ure mair en ghelt/
drie mudd(en) rogg(en) (et)c(etera) Es de (con)[tra]rie d(air) af wair/
wa(n)t soe goyart dat in sijn verantw(er)de(n) geseet/
heeft en heeft hij de kinde(re)n niet gehoude(n) ende/
tgoet ghelt nu t(er)tijt soet jan selve verpacht/
heeft vi(½) peet(er)s tsjaers des hem goyart gedraicht/
totte(n) laet diet houdt quare (et)c(etera)
//
It(em) opt ii[e] ar(tic)[le] vande(n) replijke des voirs(creven) jans/
dupliceert de voirs(creven) goyart bliven(de) bij tghene/
des hij in zijne(n) ii[en] ar(tic)[e] van zijne(n) verantwerden(e)/
geseet heeft Ende dair jan hem seet gheen/
mo(m)boir geweest te zijne es de (con)[tra]rie d(air) af/
wair mits den reden(en) geruert in voirgaen(de)/
point van des(en) gescrifte(n) Ende d(air) jan seet/
dat pauwels sijn have vercocht hadde in zijne(n)/
leven(de) live dat en sal jan ne(m)mermeer co(n)nen/
goet gedoen hij en vermetes hem oic niet wair/
uuyt men gevuele(n) mach dat al onwaerheyt/
es dat jan voirtbringt bliven(de) oic deselve/
goyart dien aengaen(de) bij tghene des hij int/
selve ar(tic)[le] van zijne(n) verantwerden(en) geseet/
heeft/
It(em) opt iii[e] ar(tic)[le] vande(n) replijke des voirs(creven) jans/
seet en(de) dupliceert goyart inde(n) name als voe(r)/
soe hij gedaen heeft int iii[e] ar(tic)[le] van zijne(n) (ver)antw(er)de(n)/
dat jan d(air) af sculd(ich) sal sijn rekeni(n)ge te doene/
int geheele aengesien soe voirs(creven) is dat hij/
hem aenveerde(r) en(de) regeerde(r) van al gemaict heeft/
Ende dair hij seet dat peet(er) goutsmeets dien swae(re)n/
leeu o(n)tfang(en) soude hebbe(n) es de (con)[tra]rie d(air) af wair/
mair heeft dien selve o(n)tfang(en) vande(n) selve(n) laet/
die noch heden des daichs opt goet woent/
des hem deselve goyart toe gedraicht Oic/
blijct dat wel uuyt(en) rekeni(n)g(en) bij ja(n)ne/
ov(er)gegeve(n) wa(n)t hij d(air) merckelijck selve seet/
int uutgeve(n) dat hij peete(re)n pauwels soen/
geg(even) heeft die hij verteert heeft eene(n) leeuw/
mair int ontfanck en bringt hijs niet Ende/
dair hij seet dat hij niet en weet te spreken(e)/
vande(n) twee r(yns) g(ulden) d(air) op seet goyart dat/
hij hem des gedraicht totte(n) late opt goet woenen(de)/
dat hij die twee r(yns) g(ulden) selve ja(n)ne alsdoen betaelt/
heeft en(de) dat van hoywasse qua(r)e (et)c(etera)
//
It(em) opt iiii[e] point vande(n) selve(n) replijk(e) seet goyart/
dat hij te he(m)werts neempt dat jan d(air) bekint/
dat hij d(air) bij en(de) aen was dair dat goet alsoe/
vercocht was wair om(me) (et)c(etera) Mair seet [jan] om hem/
d(air) af te (ver)ontsculdige(n) dat hij d(air) af noyt helling(e)/
oft d(es) gehave(n) en heeft en(de) en weet niet wat/
dierick sijn outste brueder dair mede dede (et)c(etera)/
D(air) op seet en(de) dupliceert goyart dat hem dat/
niet en (ver)ontsculdicht mair soe voirs(creven) es ov(er)mits/
dat hij hem selve mo(m)boir ende aenveerd(er) van/
dien goede(n) gemaict heeft en(de) nerge(re)ns hem/
en verniet te late(n) blijken dat yema(n)t and(er)s/
d(air) af mo(m)boir was dat hij insgelijcx van dien/
sal sculd(ig) sijn rekeni(n)ge te doene ov(er)mits/
oic dien bijleggen(de) bij hem (ver)mete(n) inde(n) iiii[en]/
ar(tic)[le] van sijne(n) verantw(er)den(de)/
It(em) opt v[e] point vand(en) selve(n) replyke(n) seet/
goyart en(de) dupliceert dat hij dien aengaen(de)/
blijft bij tghene des hij geseet heeft en(de) (ver)mete(n)/
in zijne(n) v[den] pointe van zijne(n) verantw(er)den(de)/
en(de) dat mits dien ja(n)ne lauwers zijne(n) eedt dien/
hij d(air) af pu(n)teert niet te bate(n) come(n) en sal/
te voirde(r) want dierick des voirs(creven) jans outste(n)/
brued(er) selve vercleert heeft dat die kiste mette(n)/
pe(n)ni(n)g(en) d(air) was en(de) dat me(n) d(air) mede rinte(n) voir/
de kinde(re)n coope(n) soude soe goyart dat meynt/
genoech bewesen te hebben(e) mett(er) c(er)tificatie(n)/
vand(en) getuygenisse geruert inde(n) selve(n) v[en]/
pointe van sijne(n) verantwerden(de) en(de) noch voirde(r)/
bewijsen wilt op dats behoeft/
It(em) op vi[e] point d(er) selver replijke(n) seet goyart/
ae(n)gemerct dat tverlet van dien der rekeni(n)g(e)/
aengaet en(de) hij de ky(n)nesse van dien elve als/
te rechte betog(en) heeft dat hij d(aer) af all(es) gelijck/
vande(n) ande(re)n sal sculd(ich) zijn rekeni(n)ge te doene/
en(de) tverlet van dien van jae(r) te jae(r) van voe(r) tot achter opte legge(n)
//
It(em) opt vii[e] point vande(n) replijke(n) des voirs(creven) jans/
d(aer) hem jan van dien xl peet(er)s wilt excuse(re)n/
seggen(de) dat laureys brueders d(er) voirs(creven) lucien/
gheen legaet met testame(n)te gemaict en soude/
hebben en(de) dat hair iet ae(n)come(n) en mochte dan/
bij testame(n)te aengesien dat haer vader natuerlijc/
was (et)c(etera) Seet en(de) dupliceert de selve goyart/
dat dat hem gheen ontstade doen en mach/
noch ja(n)ne stade want soe hij hij hem (ver)mete(n)/
heeft int vii[e] point va(n) sijne(n) verantw(er)den(de)/
meynt hij wel gethoent te hebben(de) dat janlau/
laureys brueders als hij leefde bekinde dat hij den/
kinde(re)n pauwels goutsmeets sculd(ich) was de som(m)e/
van xl peet(er)s eens Ende als hij sterve(n) soude/
en(de) in sijn uterste lach beval sijne(n) ooms dat/
zij die xl peet(er)s geve(n) souden den kinde(re)n/
pauwels goutsmeets ende dat dair nae als/
derfgename(n) vande(n) selve(n) laureys bruers sijne/
goede(n) deylden die xl peet(er)s buyte(n) lieten staen/
van welke(n) erfgename(n) jan lauwers voirs(creven)/
een was en(de) dat deselve jan lauwers die/
xl peet(er)s onder ende te hemwerts nam/
It(em) opt viii[e] point vande(n) selve(n) replijke seet/
goyart dat den thoon d(air) hijs hem toe gedraicht/
voe(r) gaen sal den eede dien jan p(rese)nteert te doen(e)/
en(de) dat meer is wae(r) ja goeyart noch te/
vreden op dat genoech wae(re) mette(n) seggen(e)/
vand(en) coope(r) selve diet hout cochte die noch/
livich ende leven(de) es/
It(em) opt ix[e] point vande(n) selve(n) replijke seet/
goyart datme(n) d(air) uuyt en(de) meer ande(re)n pointe(n)/
bemercken mach sijne rechtverdich(eit) want hij/
d(air) kint dat vercocht es mair niet bij hem
//
en(de) soude gegeve(n) sijn den luden int sterfhuys/
wesen(de) en(de) pauwels ter erde(n) te doene oft/
in ande(re)n stucken hem niet aengaen(de) want/
hij gheen mo(m)boir en was dwelc al/
onwaerheyt es mair es wair dat hij de/
potten selve vercocht heeft lauwereyse sijne(n)/
brued(er) soe hij hem vermete(n) heeft te thoenen(e)/
Int ix[e] point van sijne(n) wederleggen(e) oft/
verantwerden(e) ende op dat genoech wae(re)/
wilt goyart hem d(aer) af r(e)fere(re)n totte(n) seggen(e)/
vand(en) coope(r) selve quae(re) (et)c(etera)/
It(em) op x[e] point vande(n) selve(n) replijke seet/
goyart dat schijnt dat jan lauwers den/
eedt zee(r) cleyn acht want hij dat point/
bekint en(de) hij heeft gep(rese)nteert zijne(n) eedt/
dat hij gheen(e) goede(n) meer en hadde ae(n)veert (et)c(etera)/
It(em) opt xi[e] soe v(er)re jan lauwers dat doet/
hem purge(re)nde soe dat nae recht behoirt/
dat hij dair mede te vreden sijn wilt/
It(em) opt xii[e] point vande(n) selve(n) replijke seet/
goyart aengaen(de) yerst d(er) hekele(n) die hij bekint/
gecocht te hebben(e) wa(n)t hij dat bekint dat hij/
d(air) af selve sculd(ich) sal sijn bewijssenisse van/
betaling(e) te doene Ende aengaen(de) den tsurpl(us)/
inde(n) selve(n) ar(tic)[le] begrepe(n) soe v(er)re hij den eedt/
doet dat hij anders niet van hair gehadt oft/
ae(n)veert en heeft es deselve goyart te vreden/
It(em) opt xiii[e] ar(tic)[le] vande(n) selve(n) replijke seet/
goyart voirs(creven) dair jan seet dat hij van
//
dien vijf loope(n) erfrogg(en) niet gehave(n) en heeft/
mair heeft die lat(en) heffen ja(n)ne meys dair/
op seet en(de) dupliceert goyart dat hij dair/
uuyt genoech bekint dat de kinde(re)n dien/
erfpacht hebbe(n) wairo(m)me hij gheen(en) thoon/
dair op leydden en derf mair dat hij seet/
dat hij dien erfpacht heeft late(n) trecke(n) den selve(n)/
ja(n)ne meys es de contrarie wair want/
jan meys en soude mair hebbe(n) op d(er) kinde(re)n/
goeden iiii loope(n) rogs Ende hij bringt in/
sijnder rekeni(n)g(en) ja(n)ne meys mair een/
mudde rogg(en) betaelt te hebben(e) wair uuyt/
m(er)ckelijken blijct dat al bedroch es dat hij/
bij bringt en(de) soude den arme(n) kinde(re)n dit/
al dobbel rekene(n) en(de) nochtan nergens/
int ontfang bring(en) wair o(m)me (et)c(etera)/
It(em) opt xiiii[e] ar(tic)[le] der selver replijken seet de/
voirs(creven) goyart p(er)siste(re)nde in sijnre yerster conclusien/
gedaen in sijne(n) xiiii[en] ar(tic)[le] van sijne(n) wederleggen(e)/
seggen(de) oic datme(n) ne(m)mermeer bevi(n)den en sal dat/
hij de kinde(re)n alsoe hij seet gehoude(n) heeft en(de) dat/
zij oic ongelijc meer goets als voirs(creven) es behoire(n)/
te hebben(e) en(de) hebbe(n) dan hij bijbringt/
It(em) opt xv[e] ar(tic)[le] der selver replijken seet goyart/
en(de) dupliceert want jan dat point alsoe/
ae(n)neempt bij eede te doene en(de) niet en excipieert noch en repliceert/
opt ghene des goyart voirt in sijn xv[e] ar(tic)[le]/
van sijne(n) wederleggen(e) seecht van dat hij bekint/
soude hebbe(n) voir schouth(eyt) en(de) scepen(en) van mierde dat/
hij noch wel bij hem hadde vand(en) voirs(creven) kinde(re)n/
huysrade tot lxxx oft xc stucken soe datt(er) eene(n) wagen
//
genoech te vue(re)n soude hebbe(n) dat schijnt dat jan/
dat point alsoe genoech bekint en(de) gheen noot/
en es dat voirde(r) te thoenen(e) onder uwer hee(re)n/
correctie dwelc nochtan oft u hee(re)n dochte behoeven(de)/
hij gherne doen wilt ende dat jan d(aer) o(m)me/
van dien p(er)cheele(n) sculd(ich) sal sijn rekeni(n)ge te/
doene ende behoudelijck goyarde sijne(n) onv(er)let/
te stane In dien hij conste bewijsen e(n)nige/
p(er)cheele(n) oft stucken dair meer geweest te zijne/
dan jan bekynne(n) soude willen/
It(em) opt xvi[e] point vand(en) voirs(creven) replijke(n) seet/
goyart dat jan lauwers des niet geloeft sijn en/
sal hem selve(n) yet aen te swe(re)n oft hem dair af/
te excuse(re)n bij eede mair wilt hij segge(n) d(air) af/
meer betaelt te hebben(e) dan hem de voirs(creven) goyart/
kint dat hij dat sal sculd(ich) sijn te bewijsene/
wair af en(de) aen wien hij dat betaelt heeft met/
quitan(cien) oft levender waerheyt Desgelijcx seet/
goyart opt xvii[e] ar(tic)[le] der selv(er) replij0ken dat/
hij met sijne(n) eede niet en sal geloeft sijn mair/
sal sculdich sijn te bewijsen(e) wat en(de) hoe vele/
en(de) aen wij hij dat betaelt heeft als voe(r)/
It(em) opt xviii[e] ar(tic)[le] d(er) selver replijken seet/
goyart ende repliceert [dupliceert] dat hij van dien geheel(en)/
blijft bij sijn wed(er)legge(n) en(de) verantw(er)den dair/
op gedaen int v[e] point vand(en) wed(er)leggen(e)/
op duytgave(n) des voirs(creven) jans lauwers seggen(de)/
datme(n) dair uuyt m(er)kelijck bevi(n)den dal dat hij/
verdoelt is yet vande(n) kinde(re)n te eysschen(e) mair wae(r)/
selve sculd(ich) d(er) voirs(creven) lucie(n) van hue(re)n dienste pijne(n)/
en(de) arbeyde te contente(re)n
//
It(em) opt xix ar(tic)[le] seet goyart dat jan/
des niet geloeft sijn en sal bij eede mair sal/
dat sculdich sijn te bewijsen(e) betaelt te hebben(e)/
met quitan(cien) oft levender waerh(eyt) den rechte/
genoech sijnde/
It(em) opt xx[e] ar(tic)[le] der der selver replijken dupliceert/
goyart inde(n) name als voe(r) seggen(de) dat soe hij opt/
jan viii[e] ix[e] en(de) xiii[e] pointe(n) van zijne(n) wed(er)leggen(e)/
op duytgeve(n) jans lauwers geseet heeft dat/
jan lauwers dat met levend(er) waer(heyt) oft anderssins/
sal late(n) blijke(n) te voirde(r) wa(n)t het al jonge weese(n)/
geweest sijn die cleyne memorie gehadt hebben/
anders dan alleene de ii elle lakens die lucie/
gehadt mach hebbe(n) mair meynde die gehadt hebbe(n)/
op hue(re)n dienst en(de) arbeyt Ende soe verre jan d(er)re/
clee(re)n bij eede dat hij haer dat niet geg(even) en heeft/
op hae(re)n dienst en(de) arbeyt mair dat hij haer die/
geleent heeft sij es in dien gevalle te vreden/
dat hem die twee elle(n) lakens in rek(ening)[en] passe(re)n/
It(em) opt xxi[e] ar(tic)[le] der selver replijken seet goyart/
dat hij insgelijcx d(air) af blijft bij tghene des hij d(air) op/
geseet heeft int[opt] xi[e] point vande(n) wed(er)leggen(e)/
op duytgeve(n) van ja(n)ne lauwers ende dat hij seet/
dat de cleernisse van dien hier niet en behoirt Dair/
op seet goyart dat wa(n)t d(er) rek(ening)[en] ae(n)gaet/
en(de) hijt in rekeni(n)g(e) bringt in sijn uuytgeve(n) dat/
insgelijcx als dande(r) alh(ier) behoirt beslicht te wordden(e)/
Te voird(er) wa(n)t hij de kynnesse selve alh(ier) betogen/
heeft mits sijnder poirterien
//
Bidden(de) ende bege(re)nde ten slote de voirs(creven) goyart inde(n)/
name en(de) van wegen als boven dat u hee(re)n believe(n) willen/
tgetuygenisse met c(er)tificatie(n) beslote(n) bijder wet va(n) mierde/
u hee(re)n overgesonden [mette(n) certificatie(n) der stad vanden bossche en(de) d(er) wet va(n) mierde] wel en(de) rijpelijck te oversiene en(de)/
d(aer) op te letten(e) dairs hem deselve goyart meestdeel/
in zijne(n) verantw(er)den(e) en(de) duplijke toe gedraicht te/
voirde(r) wa(n)t het zee(r) gesprayt steet en(de) diversche/
article(n) op een point oft stuck dienen dair af gheene/
orden(en) vervolgen(de) en es gehouden Ende al eest dat/
hem goyart meest in alle(n) pointe(n) noch thoons voirde(r)/
vermet op dats behoefde nochtans om deswille/
dat de sake zee(r) sober es en(de) qualijck vermach datter/
groote(n) cost op soude gaen oft loope(n) die te vergheefs/
wae(re) soe bidt hij als voe(r) tvoirs(creven) getuygenisse/
oversien sijnde en(de) bevonde(n) wesen(de) e(n)nige pointe(n)/
genoech bewesen oft gethoent sijnde nae recht/
dat dien cost en(de) moeyte in dien gespairt wordde/
en(de) niet en wordde gewesen tot vorde(re)n thoon te/
dorve(n) leyden ende dair van noode is voirder thoon/
te hebben(e) dat hij dair toe geadmitteert wordde
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2014-08-12 door Jos Jonckheer