SAL7783, Act: R°194.1-V°194.1 (386 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°194.1-V°194.1  
Act
Date: 1498-12-05

Transcription

2019-01-17 by Willy Stevens
Welke gescriften al wel int langhe overgesien ende gevisiteert/
sijnde bijden rade vander stad ende rijpelijck gelet opt getuygenisse/
als voe(r) geleyt voir scepen(en) der banck van myerde ende oic/
des deselve goirt meer alhier met getuygen van dair die/
alhier bescreve(n) wae(re)n voirde(r) gethoent heeft ende des de/
voirs(creven) jan lauwers ter ande(r) zijden aengaen(de) den montcoste/
die hij vanden kinde(re)n eysschen(de) was oic met certificatie(n) bij overgeven(e)/
van p(ar)tien gethoent hadde es bij den selven raide bliven(de)/
altijt bij den voirt(er)mi(n)atien get(er)mineert ende uutgesproken/
voir recht Ende ierst aengaen(de) den haeflijken goeden wijlen/
pauwels goutsmeets bij ja(n)ne lauwers aenveert dat jan/
sculdich sal sijn hem nairde(r) te verclae(re)n bij eede ende over te/
te geven(e) alle de haeflijke goede die hij dair af noch ond(er) heeft/
Item dat hij voirt aengaen(de) den seven peet(er)s dair af hij/
mentie maict in zijnder rekeni(n)g(en) van drie jae(re)n ende dande(re)/
drie jae(re)n seet hij dat sijn brueder die ontfangen soude hebben/
sal hij die van sesse jae(re)n sculd(ich) sijn tot sijnen laste te reken(en)/
in alsulken ghelde ende value(re) als doen ter tijt van jae(r) te/
jae(r) cours hadde ende dair toe noch eene(n) swaren leeu eens/
ende dat hij dair toe noch sculdich sal sijn in rekeni(n)gen/
te bringen(e) twee ryns guld(en) eens van voe(r) gehave(n) te/
hebben(e) Ende soe verre hij voirde(r) vanden tijde d(air)nae volgen(de)/
admi(ni)stratie gehadt heeft dat hij dair af insgelijcx sculdich/
sal sijn rekeni(n)ge te doene Item aengaen(de) den coren(e)/
dwelck hij gehaven heeft van margrieten dochter jans/
vanden hove dat hij dair af van twee jae(re)n sculdich sal/
sijn rekeni(n)ge te doene behalven dat hem dair tegen/
in uutgeven cortten sal soe verre hij yet dair tegen van/
pauwels kinde(re)n wegen betaelt heeft Item noch sal hij/
sculdich sijn in rekeni(n)gen te bringen(e) elf peet(er)s va(n) ty(m)mergetouwe/
vercocht ghijsbrechte costers It(em) aengaen(de) den willige(n) scotte/
sal hij sculd(ich) sijn rekeni(n)ge te doene va(n) vive(n)twintich/
peet(er)s eens oft van thien loope(n) roggen d(air) voe(r) alle jae(re)/
Behalven oft questie vanden gronde gebuerde sal die gebue(re)n/
ter plaetsen dair die goeden gelegen sijn It(em) aengaen(de)/
den xl peet(er)s die lucien comen souden van versterffeniss(en)/
van laureyse brueders desgelijx vanden houte vercocht/
ja(n)ne ooms meer dan jan lauwers d(air) af ter rekeni(n)g(en) bringt/
dat goyart dat niet genoech bewesen en heeft en(de) en es/
in dien sijns vermeets niet volcomen It(em) aengaen(de) den
//
eeren potten die laureys lauwers gehadt heeft es hij op ja(n)ne/
verdoelt mair sal die moegen volgen op laureyse lauwers/
Item aengaen(de) den erfbrieven inden sterfhuyse bevonden/
sal jan lauwers hem sculdich sijn te verclae(re)n bij eede en(de)/
die over te leve(re)n It(em) aengaen(de) der hekelen en(de) ande(re)n/
p(er)cheelen van haven die lucie hem seet te verware(n) geg(even)/
te hebben(e) soe verre jan den eedt doet alsoe lucie hem dat/
overgheeft ende gedeylt heeft en(de) hij dien aengenomen/
heeft sal hij dair af ongehouden sijn Item aengaen(de) den/
vijf loopen roggen sal hij sculd(ich) sijn jairlijx rekeni(n)ge/
dair af te doene des sal hem dair teg(en) cortten soe v(er)re/
hij yet dair tegen betaelt heeft Ende op duytgeven/
des voirs(creven) jans in sijnder rekeni(n)g(en) gestelt es duytsprake/
Ende yerst opt yerste point aengaen(de) den sesse peeters/
die jan lauwers seet betaelt te hebben(e) voir begrave(n) ende/
thuys doen reynigen soe verre jan bij eede cleert dair/
voe(r) soe vele betaelt te hebben(e) dat hem dat passe(re)n sal/
It(em) desgelijcx opt ii[e] van (½) mudde rocx en(de) tderde van/
eene(n) loope rocx sal oic passe(re)n als voe(r) tsijnder eedt It(em)/
tiiii[e] aengaen(de) i mudde rogs ja(n)ne mijs betaelt tvi[e] aengaen(de)/
i brasd(enier) van chijse van vi jae(re)n betaelt tx[e] aengaen(de) ii ryns g(ulden)/
van kerke(n)rechte ende xiii[e] aengaen(de) drie peet(er)s va(n) bedevarden/
sullen die ja(n)ne passe(re)n int uutgeve(n) bij overgeven(en) va(n) p(ar)tien/
behalve(n) want jan int x[e] point tkerken recht rekent dat/
hij dair voe(r) sculdich sal sijn den kinde(re)n weder te doen/
hebben een bedde dwelc h(er) jan lauwers ende sijn brueder/
dair voe(r) onderhouden alsoe zij dat vercleert hebben/
It(em) opt v[e] point aengaen(de) den dertich peet(er)s die jan seet/
uutgeg(even) te hebben(e) van montcoste sullen de kinde(re)n hem/
dair voe(r) sculdich sijn te cortten(e) vijfthien peet(er)s It(em) opt/
vii[e] aengaen(de) i peet(er) die jan rekent van faulte(n) sal jan/
dair af sculd(ich) sijn nairde(r) bescheet te doene oft anders en/
salt hem niet passe(re)n It(em) opt viii[e] aengaen(de) eene(n) leeu die/
jan seet den kinde(re)n geg(even) te hebben(e) en(de) tix[e] aengaen(de) xxv st(uvers)/
oic den kinde(re)n geg(even) en(de) txiii[e] van xii st(uvers) voir twee ellen/
lakens hen oic geg(even) soe verre jan bij eede cleert die alsoe/
betaelt te hebben(e) sulle(n) die int uutgeve(n) passe(re)n It(em) opt/
xi[e] aengaen(de) iii(½) peet(er)s van i hootvo(n)nisse dwelc de kinde(re)n verlore(n)/
hadden sal jan nairde(re) claernisse sculd(ich) sijn te doene Act(um)/
in pleno (con)s(ili)[o] opidi dece(m)br(is) v
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-12 by Jos Jonckheer