SAL7783, Act: R°218.1-V°219.1 (431 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°218.1-V°219.1  
Act
Date: 1498-12-29

Transcription

2020-03-07 by Willy Stevens
Aldair gecome(n) sijn bijden raide vander stad de gesworen(en)/
vanden vleeschouwers ambachte bynnen der stad van loeven(e)/
aenlegge(r) ter eenre zijden ende vrancke loenkens verweerde(r)/
ter ande(re) hebben de voirs(creven) aenlegge(re)n overgegeve(n) seke(re) ar(tic)[len]/
ende int(er)rogatorien ende beg(eer)t dat de getuygen d(air) inne/
geruert souden wordden dair op behoirlijck bij eede geint(er)rogeert/
en(de) geexamineert Ende de voirs(creven) vrancke verweerde(r)/
heeft beg(eer)t dat de voirs(creven) ar(tic)[len] ende int(er)rogatorie(n) souden/
wordden gelesen Om dat gedaen sijnde dair op ende op/
de getuygen die batte(re)nde te allige(re)n des hem goetduncken/
soude dwelck gebuert is inhouden(de) van woirde te/
woirde alsoe hier nae volcht int(er)rogatorien der gesworen(en)/
vanden vleeschouwers ambachte (et)c(etera) Soe die luyden achter nae/
dese t(er)mi(n)atie et pona(n)tur ende de voirs(creven) int(er)rogatorie(n)/
gelesen sijnde heeft de voirs(creven) vrancke verweerde(r) geseet/
dat de voirs(creven) aenlegge(re)n verdoelt wa(r)en voir den voirs(creven)/
raide alsulken thoon op hem te leyden gemerct dat dien/
soude tende(re)n tot crieme ende dat voir den selve(n) raide/
gheene materien criminele en behoirden geplaidoieert te/
wordden noch en behoirde den selven raidt d(air) af gheene/
kynnesse noch bericht te nemen ende al wa(r)en de voirs(creven)/
aenlegge(re)n dair toe ontfancbair oft dat den voirs(creven) raet/
dair af kynnesse hebben soude Des neen soe en souden/
noch en behoirden de getuygen dair inne geruert oft/
e(m)mers den meesten deel niet gehoirt noch geexamineert/
te wordden overmits diversen reden(en) bij hem gealligeert/
Inden yersten alsoe verre dat aenginge ja(n)ne scrijne en(de)/
jacoppe van muysen(e) bij dien dat zij wae(r)en zijne pri(n)cipale/
ende yerste p(ar)tie hem in desen accuse(re)nde It(em) aengaen(de) hee(re)n/
lodewijke pynnock ridder meye(r) van loeven(e) dat hij als/
officier ons gened(ichs) hee(re)n is in desen te repute(re)n voir p(ar)tie/
aengaen(de) adam van caverson dat die oic niet en soude/
wordde(n) gehooirt want in tghene des tusschen den voirs(creven)/
hee(re)n lodewijke als officier ende hem was gebuert hadde/
hij geweest middele(re) ende de pe(n)ni(n)g(en) van hem ontfang(en)/
bijden welken hij als p(ar)tie is ende behoirt te zijne ger(e)puteert/
It(em) aengaen(de) den surplus vand(er) voirs(creven) getuygen behalve(n)
//
alleene janne lenarts geheete(n) putte(re) dat die oic behoire(n)/
afgeslagen te wordden als niet ontfangbair om e(n)nige/
depositie te doene want sij sijn alle vleeschouwers/
oft dair af comen ende de gemeyne gesellen alsoe wel/
als de voirs(creven) gesworen(en) sijn zijne openba(r)e en(de) formele/
p(ar)tie(n) Ten ande(re)n male sijn zij p(ar)tie in dien soe verre/
de voirs(creven) vrancke die een vand(en) meesten ende meest/
beesten slaende van sijnder eeren ende neringen soude/
wordden gepriveert dair toe alle de vleeschouwers tende(re)n/
soe soude die sijne neringe ende hanteringe op hen comen/
overmits welken reden(en) hij sustineerde ende p(er)siteerde/
dat alle de voirs(creven) p(er)soene(n) als niet ontfangbair om in/
des(er) materien te tuygen souden wordden verclairt ende/
gereicieert hen des gedragen(de) totten rechte Dair op/
de voirs(creven) gesworen(en) aenlegge(re)n hebben gealligeert en(de)/
geseet dat hen vande(n) voirnemen(en) des voirs(creven) verweerders/
niet genoech en can verwonde(re)n ende yerst op tghene des/
hij alligeert dat dese kynnesse inden voirs(creven) raidt niet/
en soude behoire(n) (et)c(etera) dat de (contra)rie dair af es warachtich/
ende heeft altijt voir den raide geweest ende wordt/
dagelijcx gepractiseert dat aengaen(de) den ordinan(cien) van/
ambachten ende oft yema(n)t dat soude hebben verbuert/
oft niet d(air) af de kynnesse ende dbericht behoirt voir den/
voirs(creven) raet Ende al wairt soe dat de kynnesse aldair/
niet en behoirde des ja soude nochtan de voirs(creven) vrancke/
nu als p(ar)tien op hue(re)n thoon gewesen sijn tot der declinatorie(n)/
niet sijn ontfangbair ende dair af sijn vermeert Comen(de)/
op dwederleggen der voirs(creven) getuygen ende yerts van/
ja(n)ne scrijne ende jacoppe sijnen clerck seyden zij dat zij/
sijn geweest te weten(e) jan principael assijsene(re) die/
wel reden(en) hadde als hij bevant dat de voirs(creven) vrancke/
hem gefraudeert hadde int gemeyne goet en(de) dat ontkeert/
dwelc hij hadde verpacht dat met rechte te vervolgen/
ende in dien den voirs(creven) jacoppe die vander selver/
assijsen gesworen clerck was tot sijnder baten te nemen/
om sijn gebreck te verifice(re)n dat zij in desen gheenssins/
en sijn p(ar)tie noch en behoiren dair voe(r) te wordden/
gereputeert Aengaen(de) hee(re)n lodewijke pynnock meye(r)
//
ende adam van caverson dat zij in hue(re)n privaten name/
noch de voirs(creven) h(er) lodewijck als offic(ie)r gheenssins en sijn/
p(ar)tie ende en can hen noch den ande(re)n tween ja(n)ne/
ende jacoppe gheenssins aengegaen oft de voirs(creen)/
vrancke vanden voirs(creven) ambachte afgesneden sal sijn/
oft niet Als vanden voirs(creven) ande(re)n getuygen dat al moegen/
e(n)nige van dien vleeschouwe(re)n sijn dambacht doen(de) ende/
exerce(re)nde zij nochtan niet en behoiren gereicieert te wordden/
oft suspect gealligeert te zijne want zij niet en souden/
wordden geleyt dat opde costumen ende ouden onderhouden(en)/
vanden ambachte dwelc niemant bat en can geweten/
noch der waerheyt getuyge dair op te geven dan de/
ghene die dat hebben sien ende weten hante(re)n en(de) van/
hue(re)n ouders hebben gehoirt hoe dat gehanteert ende/
gecostumeert is te voirde(r) gemerct dat des ambachts rolle/
die zij voirtijts hebben gehadt op donderhouden vand(en)/
selve(n) ambachte ten tijde vand(en) co(m)motien dair af pauwel/
loenkens brueder des voirs(creven) verweerders principael was/
bijden selve(n) pauwele te nyeute gedaen wert Aengaen(de) meest(er) stasse vander hoeven dat hij noyt dambacht vand(en)/
vleeschouwers en heeft gedaen qua(r)e (et)c(etera) al wa(r)en de ande(re)/
te reicie(re)n des neen ja(n)ne beerain ende gheerde van/
thienen aengaen(de) dat jan es vorste(r) ons genad(ichs) hee(re)n/
gheenss(ins) dambacht exerce(re)nde Desgelijcx oic de voirs(creven)/
gheert die gesworen rijden(de) bode vander voirs(creven) stad is/
qua(r)e (et)c(etera) Alle welke reden(en) voirs(creven) aengemerct de/
voirs(creven) aenlegge(re)n hebben geconcludeert dat de voirs(creven)/
getuygen souden wordden gehoirt hen des totte(n) rechte/
gedragen(de) den voirs(creven) verweerde(r) replice(re)nde heeft/
gep(er)sisteert mits den reden(en) voe(r) gealligeert en(de) tot/
dien gevuecht als van meest(er) stasse dat want hij uuyt/
den ambachte gebore(n) is dat hij oft zijne kinde(re)n naemaels/
tselve ambacht soude [oft] souden moegen aenveerden en(de) exerce(re)n/
desgelijcx oick jan beerain als hij gheen vorste(r) en wa(r)e/
alst hem beliefde ende dat de voirs(creven) gheert als hij in/
zijne(n) voirs(creven) dienste niet en es geoccupeert hij dan gewoenlijc/
is dambacht te exerce(re)n de voirs(creven) aenlegge(re)n oick
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-19 by Jos Jonckheer