SAL7783, Act: R°274.1 (543 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°274.1  
Act
Date: 1499-04-08

Transcription

2020-04-22 by Willy Stevens
It(em) hee(re)n gielys de porte(re) coremeest(er) ende jan [pet(er)] van aken/
chijsmeest(er) prieste(re)n r(e)ligieusen gep(ro)fessijt des goidsh(uyse) vand(en)/
p(re)dicke(re)n te loven(e) hebben(de) tot des naebescr(even) es vand(en)/
voirs(creven) goidsh(uyse) ende conve(n)te spe(ci)ale p(ro)cu(r)a(ti)[e] ende mach/
tichscap met brieve(n) bezegelt mette(n) zegelen vand(en)/
selve(n) goidsh(uyse) ende conve(n)te ter eenre ende arndt/
barts sone wijlen gords barts brieders ter ande(r) zijden/
in p(rese)ntia hebben gekint ende geleden dat zij vanden/
twiste ende geschillen die zij hadden ter causen van/
dien drie clinckarts erflic die tvoirs(creven) goidsh(uys) heeft/
op seke(re) goede des voirs(creven) arnts wijlen andries hellinck/
ond(er) libbeke gelegen mi(n)lijck ov(er)comen ende ee(n)swordden/
sijn opde cond(iti)[en] ende voirw(er)den hie(r) nae volgen(de) Te/
weten(e) dat de voirs(creven) arndt sal quijt hebben den rinte/
pacht lest v(er)schenen ende dat hij ende sijn naeco/
melingen besitte(re)n vanden voirs(creven) goeden altijt sulle(n)/
gestaen met twee clinckaerde en(de) met twelf/
stuv(er)s ende [dat] oic die vanden voirs(creven) goidsh(uyse) ter/
manissen vanden voirs(creven) arnde oft vanden ghene(n)/
hebben(de) zijne actie vanden voirs(creven) goeden sullen/
moete(n) volgen opde ande(re) pande begrepen in/
hue(re) brieven om den selven arnde en(de) zijne(n)/
nacomelinge(n) d(air)inne te baten te comen behalve(n)/
dat de selve arndt oft zijne actie in dien hebben(de)/
alle costen ende lasten van dien v(er)volge sullen/
moete(n) betalen ende den goidsh(uyse) d(air)af los ende/
quijt houden Ende dat ter ande(r) zijden de voirs(creven)/
rinte des voirs(creven) goidsh(uyse) opde voirs(creven) goede sal/
voirgaen p(re)cede(re)n ende wesen van oude(re)n date/
ende ind(er) jairlijcscher betalinge(n) dan de actie/
ende trecht dat de voirs(creven) arndt oft zijn vad(er)/
hebbe(n) inde voirs(creven) goede dwelck de selve arndt/
heeft gekint geleden en(de) geconsenteert/
promitten(tes) ratu(m) d(i)c(t)i d(omi)ni renu(n)c(iantes) en(de) de/
selve hee(re)n opde twee stuv(er)s voirs(creven) behoirlijck/
v(er)thijen(e) tot behoef des voirs(creven) arnts p(ro)ut ...? (et)c(etera)/
Cor(am) borch buetsele ap(ri)lis viii
ContributorsJos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-27 by Jos Jonckheer