SAL7783, Act: V°56.3-R°57.1 (119 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°56.3-R°57.1  
Act
Date: 1499-01-19

Transcription

2020-01-10 by Willy Stevens
Alsoe als ten vervolge daneels de mu(n)te(re) als p(ro)cur(eur) willems/
van gheele geleyt sijnde nae des(er) stad recht voir/
sijn wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en) brieve(n)/
van loeven(e) tot allen den goede(n) beyde have en(de) erve/
anthonis wijlen van wynghe meye(r) van libbeke als/
hij leefde met brieve(n) van des(er) stad gescreven/
es geweest aenden meye(r) va(n) libbeke oft zijne(n) stadhoude(r)/
ende ernstelijck versocht alle deselve goede ond(er) hem/
geleg(en) te leve(re)n en(de) peyslijck te doen volgen den/
voirs(creven) geleydde(n) en(de) ande(re)n medegeleydde(n) oft den bring(er)
//
ons(er) brieve(n) in hue(re)n name Bed Ende anth(onis) van/
wynghe sone des voirs(creven) wijlen anthonis sijnder/
dochter dochter hue(r) mo(m)boirs naiste mage(n) en(de) wynne(n)/
die deselve goede(n) hantplichte(n) oic mede den coope(re)n/
van e(n)nig(en) boome(n) en(de) opgaen(de) houte die zij teg(en) des/
voirs(creven) anth(onis) sone gecocht hadde(n) bevole(n) hande d(air) af/
te lichten(e) en(de) nieman(t) dan den geleydde(n) betali(n)ge/
te doene Ende in gevalle van oppositie(n) den selve(n)/
dach te bescheyden(e) alhier voir meye(r) ende scepen(en)/
van loeven(e) op heden dienen(de) Aldair niema(n)t van/
van hen es gecompareert den voirs(creven) geleydden/
compare(re)nde ende trecht voirt versueken(de) soe/
hebben scepen(en) van loeven(e) ter manissen smeyers met/
vo(n)nisse gewesen aensien hebben(de) de voirgaen(de)/
cleernisse va(n) ja(n)ne dridons en(de) voirts de cleernisse/
die deselve jan dridons dede als dat hem de/
diene(r) van holsbeke dexecutie gedaen hadde van/
des(er) en(de) p(ar)tie(n) dachbesch(eydinge) nae inhoudt svoirs(creven) briefs/
oic mede aenhoirt hebben(de) ja(n)ne beeram vorste(r) die/
cleerde bij zijne(n) eede m(eester) ja(n)ne calaber en(de) (christ)iane/
van dyeve(n) als naiste mage(n) d(er) voirs(creven) kinde(re)n (hier)/
bynne(n) de conde h(ier) af gedaen te hebben(e) en(de) hen/
dachbesch(eydinge) op heden in gevalle van oppositien/
datme(n) den voirs(creven) geleydden vand(en) geleverden/
goede(n) houden sal inde macht van hue(re)n scepen(en)/
brieve(n) soe verre alst noch voir scepen(en) come(n) is/
In sca(m)pno cor(am) om(n)ib(us) ja(nua)[rii] xix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-07-22 by Jos Jonckheer