SAL7786, Act: V°104.4-R°105.1 (207 of 839)
Search Act
previous | next
Act V°104.4-R°105.1  
Act
Date: 1501-01-001

Transcription

2022-10-25 by Walter De Smet
Aldair m(eester) gort van hake(n)dovel als procur(eur) jans/
roelofs ae(n)gesproke(n) heeft arnde va(n) hove dien hij tot/
iii reysen soe ontboede(n) hadde voir de stadt om/
van hem betalinge te hebben(e) van twe r(ins)g(ulden) xi st(uvers)
//
sond(er) de coste(n) die hij tacht(er)bleve(n) was va(n) eene(n)/
bempde die hij ov(er) drie jaer in hueri(n)ge gehadt/
hadde heeft m(eester) jan rogiers als p(ro)cur(eur) des voirs(creven)/
arnts beky(n)nen(de) de scult beg(eer)t dach te hebben(e) tot s(in)[te]/
m(er)tensmisse naistcomen(de) dae(re)nbynnen de selve arnt/
he(m) betalinge doen soude welken dach de voirs(creven)/
m(eester) gort niet conse(n)te(re)n en woude mits dat soe/
lange lede was Oic en woude hij metter gelofte(n)/
die m(eester) jan rogiers inde(n) name arnts p(rese)nteerde/
te doen(e) niet te vreden zijn Es bijd(en) raide vand(er)/
stadt get(er)mineert dat de voirs(creven) arnt sculd(ich) sal/
zijn nae dbeky(n)nen zijns procur(eur)s te come(n) tussche(n)/
dit en(de) goensdach naistcomen(de) en(de) gelove(n) de voirs(creven)/
scult s(in)te m(er)tenss(miss)[e] te betalen(e) oft soe v(er)re hij des/
niet en doet sal hij die sculd(ich) zijn te betalen(e) by(n)nen/
xiiii nachte(n) dan naistcomen(de) en(de) sal de selve m(eester) gort/
alsdan d(air)voe(r) moege(n) pande(n) cor(am) hoilair subst(itut)[o]/
burg(imagistr)[o] octobr(is) p(ri)ma
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer