SAL7873, Act: R°109.2-V°110.1 (102 of 107)
Search Act
previous | next
Act R°109.2-V°110.1  
Act
Date: 1596-10-02

Transcription

2021-02-08 by Mi-Je Van Gils
Item janne de la bastita tegenwoerdel(ijck)/
rentm(eeste)re des heeren hertoghe van aerschot/
inden quartiere ders(elve)[r] stadt, uuijt/
crachte en(de) naer v(er)moghen van sekere/
procuratie en(de) commissie speciael en(de)/
onwederoepelijcken last, hem tot des/
naebescreven staet te doen gegheven/
bij jannen van(den) berghe en(de) elijsabet/
ijen sijn huijsvr(ouw)[e] dochtere wijlen/
gregorius ijen, daer moeder aff/
was odilia van ierlant, dochtere/
wijlen willems, volgen(de) den instrumen(ten)/
van procuratie d(aer) aff zijn(de) gepasseert/
voer schepen(en) der voernoempde stadt/
van aerschot in date den xix[en]/
septembris lestleden, onderteeckent/
bij den secretaris ders(elve)[r] stadt ph(i)l(ip)s/
aelbrechts, alhier gesien en(de) den/
naebescreven schepenen gethoont,
//
In p(rese)ntia schabinor(um) lovanien(sium) subscriptor(um)/
heeft gecedeert, getransporteert en(de)/
overgegeven, cedeert, transporteert,/
en(de) geeft over bij desen, henricken/
corbeels en(de) petronelle van(der) vorst/
gehuysschen, te desen p(rese)nt en(de) het/
selve accepteren(de) inden naem ende/
tot behoeff van marie crabeels/
henlieden dochtere, prius a pane/
eorum emancipata, d'erffrente/
van twelff car(olus) gul(den) en(de) x st(uvers) erffel(ijcke)/
rente, van en(de) uuijt een(en) meerdere/
rente, van xxv car(olus) g(ulden) te lossen/
int geheele met een somme van/
vier hondert rinsg(ulden) eens, jaerl(ijcx)/
v(er)schijn(ende) den iii[en] octobris, staende/
geconstitueert opt corpus ende/
innegeseten(en) ders(elve)[r] stadt van/
aerschot, met brieven onder den/
segel der v(oer)s(creven) stadt van aerschot/
van(der) daet des iii[en] octobris anno/
xv[c] lxii, get(eeckent) bijden secretaris/
ders(elve)[r] stadt p(er) villic(um), op hen/
constituanten v(er)storven en(de) aengeco(m)me(n)?/
midts der doot en(de) afflijvicheijt der/
v(oer)s(creven) wijlen odilia van ierlant, Der/
welcker die s(elv)[e] rente te voeren
//
aengecommen was, bij doode en(de) afflijvicheijt/
des v(oer)s(creven) willems van ierlant/
haers vaeders, en(de) in vueghen gel(ijck) des(elv)[e]/
hellicht van(der) v(oer)s(creven) geheele rente van/
xxv rinsg(ulden) hen constituanten in/
deijlinghe gevallen en(de) gebleven is/
teghen jehenne ijen, henlieden sustere/
voerde v(oer)s(creven) schepen(en) van aerschot/
gel(ijck) hij transportant, presentel(ijck)/
v(er)cleerde, Cederen(de) en(de) overgeven(de) voirts/
die v(oer)s(creven) transportant, nae v(er)moghen/
als voere den voergen(oempde) gehuysschen/
dat accepteren alle wettighe/
v(er)loopen en(de) achterstellen der v(oer)s(creven)/
renten van xii r(ins)g(ulden) x st(uvers), tot op/
heden datum van desen v(er)schenen en(de)/
ombetaelt staen(de), met oijck doriginale/
constitutie brieven der v(oer)s(creven) rente/
voer soo vele dese v(oer)s(creven) xii r(ins)g(ulden) en(de)/
x st(uvers) erffel(ijck) aengaet, en(de) voerder/
nijet, Met alle en(de) iegewelcke/
gelueften en(de) conditien daer inne/
begrepen, om die al ten selven/
rechte te hebben en(de) te houden/
gel(ijck) die v(oer)s(creven) constituan(ten), die voer/
date van desen hebben(de) waeren Et/
satis de cessis, naer vermoghen/
der v(oer)s(creven) procuratie obligan(do) et
//
submitten(do), p(er)sonas et bona dictorum/
constit(uentium) in forma et waras voer/
eene goede en(de) deughdel(ijcke) rente nijet/
v(er)cocht noch aen iemanden v(er)obligeert/
prout, Behoudel(ijck) den voergenoempden/
gehuysschen, en(de) elck een van hen/
inde v(oer)s(creven) rente, hen tocht ende/
voerheffen zoo lange zij leven sullen/
en(de) oijck vrije dispositie en(de) alienatie/
gereserveert, des v(oer)s(creven) is nijettegenstaen(de)/
cor(am) angelis, hoegaerden octobris/
ii[a] 1596
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-04-04 by The Administrator