SAL7873, Act: R°32.2-V°32.1 (33 of 109)
Search Act
previous | next
Act R°32.2-V°32.1  
Act
Date: 1596-07-31

Transcription

2019-07-03 by Dieter Cammaerts
Item die voerscreven m(eeste)r dierick van/
berckel zone wijlen m(eeste)r niclaes mits/
die voerscreven overgoedinghe van(den) v(oer)s(creven)/
stuck wijngaerts op heden datum des(er)/
aen hem gedaen ende voirts midts een(en)/
somme van penninghen daeraff hij hem/
bijden voers(creven) niclasen van opstal van wegen/
der v(oer)s(creven) constituante bekinde ten vollen/
betaelt ende vernuecht te zijn(e) in/
p(rese)ntia (et)c(etera) heeft bekindt bij desen van/
wegen als boven aen hem ghelost/
gequeten en(de) affgeleijt te zijn(e) alzulcke/
rente van sesse r(ins)g(uldens) erffe(lijck) als wijlen/
m(eeste)r wouter van(den) borcht in zijnen/
leven licentiaet ind(en) rechten en(de) vader/
der voers(creven) jouffr(ouwe) anna met schepen(en)/
/ brieven van loven in date des xx[e] octobr(is)/
anno xv[c] lxxii in media gereg(istreer)[t] p(er)sone(lijck)/
bekint heeft gehadt aen wijlen m(eeste)ren/
niclasen van berckel en(de) bij wijlen lijsbeth/
van berckel suster des voers(creven) m(eeste)r/
diericx als zij leeffde hem onder/
anderen gelaeten ende gemaeckt uuet/
heuren testamente ende uuijtersten/
wille gepasseert voer m(eeste)r coenrardt/
silvius als notaris ende zekere/
getuijghen opden viii[en] maii nu lestleden/
Schelden(de) den zelven ghehuijsschen/
constituanten van(den) voers(creven) rente van/
sesse rins g(uldens) mette verloopen van/
dijen volcome(lijck) quijte Promitt(ens) non/
alloqui sed semper satis si quid minus/
obligan(do) et submitten(do) prout Cor(am) eisdem
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus , Mi-Je Van Gils , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-04 by The Administrator