SAL7873, Act: R°34.2-R°35.1 (36 of 109)
Search Act
previous | next
Act R°34.2-R°35.1  
Act
Date: 1596-08-01

Transcription

2018-11-28 by Dieter Cammaerts
Allen (et)c(etera) dat de voers(creven) joachim zoo/
in zijn(en) eijghen naem als oijck in qua(liteij)[t]/
en(de) mede momboir metten v(oer)s(creven) christoffel/
van(den) v(oer)s(creven) hans cocx heeft dens(elv)[en] christoffelen/
zijn(en) broeder geconstitueert procuratie en(de)/
authoriteijt gegeven om alle ende/
ijegewelcke zijns constituants goederen
//
en(de) die v(oer)s(creven) wees goederen t administreren/
regeren gadeslaen v(er)pachten uuijtgeven/
v(er)hueren mangelinghe teghen eenighe/
gelegen partijen oft parcheelen te doen/
mede oijck v(er)naderinghen en(de) voerts alle/
voerderinghe te doen zoo behoirt en(de)/
hij te rade zal bevinden te behoiren/
en(de) de proffijten daeraff commende/
t ontfangen midtsgaders alle renten/
actien en(de) creditenuren en(de) processen/
alreede geintenteert en(de) te intenteren/
te v(er)volghen en(de) die met rechte metter/
minnen oft anderssints te beslichten met/
partije te transigeren en(de) anderssints te/
v(er)lijcken ende alzoo zij gebroederen mett(en)/
v(oer)s(creven) wees alzoo zij v(er)cleerden zijn hebben(de)/
een hoeve oft uuijtspanninghe met andere/
goeden geleghen tot brecht inde kempen/
eensdeels v(er)leghen en(de) v(er)vallen en(de) om/
deselve hoeve en(de) huijsinghe te restaureren/
en(de) anderssints en(de) de v(oer)s(creven) processen die/
alreede geintenteert oft die alnoch zouden/
mogen staen te intenteren zoo active als/
passive te v(er)volgen men merckel(ijck) pen(nighen)/
daertoe zoude mogen vandoen hebben/
heeft de v(oer)s(creven) joachim respective in qua(liteij)[t]
//
als voere geconsenth(eer)[t] [geconstitueert] en(de) voerts geauthoriseert/
dens(elv)[en] zijn(en) broeder om desz(elv)[e] goeden te/
mogen belasten totter quantiteijt vander/
v(oer)s(creven) behoeften en(de) anderssints naer zijn(en)/
discretie en(de) ge(lijck) hem christoffel dat zal/
gestaen te v(er)vallen [v(er)antwoirden] met alle en(de) ijegewelcke/
geloeften v(er)binteniss(en) en(de) anderssints nae/
recht gerequireert et general(iter) et special(iter)/
promitt(ens) rat(um) salvo calculo eodem eisdem
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-04 by The Administrator