SAL7873, Act: R°43.2-R°44.1 (47 of 109)
Search Act
previous | next
Act R°43.2-R°44.1  
Act
Date: 1596-08-07

Transcription

2018-11-29 by Dieter Cammaerts
Item lijsbeth pelsens wed(uw)[e] cornelis de/
pape in p(resen)tia (et)c(etera) heeft bekent en(de)/
bekende bij desen aen haer bij jouffr(ouw)[e]/
heijlwich bertijns jegenwoirdighe/
huijsvr(ouw)[e] m(eeste)re joos muijshont secr(eta)[ris]/
inden raede van brabant gelost en(de)/
gequeten te zijn(e) midts zekere somme/
van pen(ninghen) d(aer)bij zij daervan zij lijsbeth/
bekenden v(er)nuecht en(de) wel bet(aelt) te/
zijn alzulcke xl car(olus) g(ulden) te twintich st(uijvers)
//
t stuck erffe(lijcke) rente alle jaere v(er)schenen/
hebben(de) opden sterffdach wijlen guill(aum)e/
landtsheeren man in zijn(en) leven der v(oer)s(creven)/
jouffr(ouwe) heijlwich en(de) inde welcke xl r(ins)g(ulden)/
de v(oer)s(creven) landtsheeren met schepen(en) brieven/
deser stadt van(den) date oct(obris) xvi a(nno)/
xv[c] lxxix v(er)bonden stont aen m(eeste)re michiel/
anna elijsabeth en(de) cathelijne pelsens/
oft hens gebreken(de) hunne erffgen(amen) volgen(de)/
der v(oer)s(creven) schepen(en) brieven gesproten ende/
toegecommen naeden uuijtersten wille/
testamentair gemaeckt bijden v(oer)s(creven)/
guill(aum)e landtsheer met wijlen zijne/
ierste huijsvr(ouw)[e] ida pelsens sustere/
des v(oer)s(creven) bruedere en(de) gesusters voer m(eeste)re/
nicolaes foxius als notaris en(de) zekere/
getuijghen opden xxvii[en] decembris a(nn)[o]/
xv[c] lxxii en(de) bijden v(oer)s(creven) guill(aum)e voer schepen(en)/
deser stadt bekent ten v(oer)s(creven) xvi[en] octobr(is)/
ende van welcke rente van xl r(insgulden)/
de v(oer)s(creven) lijsbeth d aendeelen en(de) contingenten/
der v(oer)s(creven) haeren gesusteren totten haeren/
v(er)cregen heeft en(de) d(aer)bij het deel en(de)/
contingent des v(oer)s(creven) m(eeste)re michiels bij/
executie geschiedt over zijn aenpaert/
des voers(creven) rente bij jannen claes voer/
zekere zijn(e) pretentie van een rente
//
van ses r(ins)g(ulden) erffe(lijck) metten achterstelle/
van dijen naeden beleijde en(de) decrete der/
schepen(en) van loven d(aer) overe xxiii septenb(ris)/
xcv gegeven en(de) de goedinge van heerheijden/
van weghen sheeren shertogen van brab(an)t/
opden xii[en] novemb(ris) lestleden gedaen/
aen(de) zelve lijsbeth in voldoeninghe van(den)/
v(oer)s(creven) tachterheijden des v(oer)s(creven) m(eeste)r machiel/
pelsens Schelden(de) alzoo de v(oer)s(creven) lijsbeth/
der v(oer)s(creven) jouffr(ouwe) heijlwich guillaume/
landtsheeren en(de) goeden daervoere/
eenichsints v(er)obligeert volcome(lijck) quijte/
geloven(de) ter causen van dijen der v(oer)s(creven)/
heijlwich heuren erffven oft naecomelin(ghen)/
d(aer)voere nijet aen te spreken noch te/
molesteren in eenighe manieren maer/
tegen eenen iege(lijck) d(aer)voere inne te/
staen gericht garandt te zijn en(de) blijven/
prout obligan(do) et submitt(endo) ac renunt(iando)/
in forma Coram borcht broecke augusti/
vii[a] 1596
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-04 by The Administrator