SAL7977, Act: R°1.2-R°5.1 (1 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°1.2-R°5.1  
Act
Date: 1727-06-25
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-09 by pieter-jan lahaye
Renovatio magistratus facta/
23 junii 1727 scabini/
Jon(ke)[r] albert francois van winghe/
jon(ke)[r] gilbert joseph van grave heere van bajen-/
rieu laijens etc(etera)/
m(ijn)her philip louis baron van schore/
jon(ke)[r] petrus de herckenrode heere van roost/
heer e(nde) meester hijachintus jacobus/
schouten/
s(eigneu)[r] joannes van arenbergh/
s(eigneu)[r] cornelis bershes/
Inde tegenwoordigheijt der heeren/
meijers ende schepenen van loven/
naergenoempt gestaen den officiael/
aernolus geeraerts, uijt crachte/
e(nde) naer vermogen van(de) procuratie/
in den onder te noemen contracte/
notariael geinsereert, om den/
selven te vernieuwen, herkennen,/
e(nde) realiseren als thoonder dijer/
geconstitueert sijnde, heeft t'selve
//
gedaen ende geeffectueert in/
voegen e(nde) maniere naer volgende/
luijdende aldus. Op heden 30 junii/
1720 voor mij notaris bij den/
souve(rijnen) raede van b(ra)bant gead-/
mitteert tot loven residerende/
present die getuijgen naerge-/
noempt, comparerende hendrick/
hoos innegesetenen van geel/
rode den welcken heeft bekent/
soo hij bekent bij desen wel/
e(nde) deughdelijck ontfangen te hebben/
uijt handen vanden eerw(eerdige) heere/
henricus limborgh priester e(nde)/
canoninck der collegiale kercke/
van s(in)[te] peeters alhier de som-/
me van hondert guldens courant/
gelt den schellinck a seven stuij-/
vers ende soo naer advenant/
van alle andere specien, waer/
voor hij gelooft te gelden ende/
te betaelen ten behoeve van(den)/
voors(chreve) heere limborgh den selven/
present e(nde) accepterende eene erffe-/
lijcke rente van vijff guldens/
s'jaers, ende in cas van prompte/
betaelinge op den valdagh
//
precies emmers binnen sesse weken/
daer naer van vier guldens/
den penninck 25 cours te nemen/
van op heden ende alsoo te vallen/
e(nde) te verscheijnen voor het eerste/
jaer van betaelinge op gelijcken/
daghe van(den) toecomenden jaere 1721/
alhier te betaelen in gelde t'/
elcken valdaeghe cours hebbende,/
los ende liber van alle lasten/
e(nde) impositien t'sij x xx mindere oft/
meerdere penningen, contributien/
oft andere dijergelijcke exactien/
niettegenstaende eenige placcaerten/
ter contrarie, aen(de) welcke den/
comparant is derogerende mits/
desen, e(nde) soo voorts t'elcken 30[en]/
junii als schult met recht ver-/
wonnen tot die effective quijt-/
tinge toe die altoos sal mogen/
geschieden t'eender rijse in cou-/
ranten gelde als voor met/
volle rente ende costen daer van/
procederende, obligerende den com-/
parant tot assurantie van dijen/
sijnen persoon ende goederen, meubelen
//
e(nde) immeubelen present ende toe-/
comende ende namentlijck onder/
aggreatie van elisabeth van/
salm sijne huijsvrouwe ende/
sonder gelofte van haer desen/
te doen approberen obligeerden/
comparant eerst een daghmael/
hoijwas uijt meerder stuck van/
een halff boinder int' tinberghe/
broeck onder wesemael rege-/
noten vant' heel stuck de winghe/
ter i[e], anthoen vander meulen/
ter ii[e], jan van salm ter iii[e],/
e(nde) de oude winghe ter iiii[e] sijden,/
niet belast als met twee blanc-/
ken chijns het daghmael sijne/
huijsvrouwe competerende uijt/
den hoofde van wijlen jan van/
salm haeren oom was bij/
diccessee?/
Item sesse vierendeelen lants/
onder wesemael gelegen int' helle-/
gat aenden coxberghe regen(oten) de/
erffgen(aemen) vander elst ter i[e], den/
ii[e], los ende vrije goedt bij den/
comparant vercregen tegens
//
guilliam van meerbeeck cum/
suis volgens publiecque conditien/
gehouden voor de weth van/
wesemael voors(chrev)e den lesten/
sitdagh op den derden julii 1715/
uijt wijsens die voors(chreve) conditien/
onderteeckent v. schrieck s(ecreta)ris al-/
hier gesien ende gebleken ende/
goedenisse daer op gevolght voor/
de voors(chreve) weth den 16[e] der/
voors(chreve) maendt julii./
Item een daghmael lants op de/
groote helicht winninge onder/
die evene hoeve iurisdictie/
van naurode regen(oten) maria/
van salm oost, t'clooster van/
vrauwenperck metten boomgaert/
suijt, jan van passel west,/
s(in)[te] joes wegh noort belast/
aen den heere van horst met/
een halster een spint rogge/
de voors(chreve) sijne huijsvrauwe/
competerende beij deijlinge/
gepasseert voor de weth van/
wesemael voors(chreve) den 20[en]/
julii 1702 onderteeckent kerck/
hoven s(ecreta)ris alhier insgelijcx gesien
//
e(nde) gebleken consenterende den com-/
parant onder gelofte van desen/
te doen approberen door sijne/
voors(chreve) huijsvr(ouw)e in affectatie der/
voors(chreve) rente bij mainmise oft/
opdracht sonder voorgaende/
dagement constituerende ten effecte/
onwederoepelijck een ider thoonder/
deser ofte copije authentiecq der selve/
om te compareren voor den souve(rijnen)/
raede van b(ra)bant meijer e(nde) schepenen/
alhier ofte elders daer des behooren/
sal om den inhoudt deser aldaer/
te vernieuwen ende te consenteren/
in condemnatie voluntair, als/
mede in affectatie als voor, e(nde)/
tot meerder assurantie dat het/
daghmael hoijwas hier vorens/
uijtgedruckt primo loco effectivel(ijck)/
alsoo is, soo is alhier mede gecom-/
pareert antoen vander meulen/
innegesetenen van wesemael/
voors(chreve), den welcken tot vastigheijt/
vant' selve daghmael sigh heeft/
verobligeert e(nde) gestelt borge als/
principael met constitutie ten/
eijnde van condemnatie voluntair
//
als voor sonder voorgaende dage-/
ment. Aldus gedaen ten tijde voors(chreve)/
ter presentie van d'heer joannes/
l'admirant e(nde) van d'heer henricus/
wijnants getuijgen hier toe ver-/
socht ende was ondert(eeckent) met het/
merck van hendrick goes, met/
het merck van antoen vander/
meulen, ondert(eeckent) h(enricus) limborche/
johan l'admirant, henricus wijnant,/
me presente signatum j(acobus) a(ntonius) du-/
rii not(ariu)s 1720./
Op heden den xxi april 1722 com-/
parerende elisabeth van salm/
hier vorens wed(uw)[e] van hendrick/
hove nu hertrouwt met jan/
mino, die haer ten desen is au-/
thoriserende, de welcke lecture/
gehadt hebbende vande bovenstae(nde)/
acte, heeft verclaert de selve/
te lauderen e(nde) te approberen in/
alle haere poincten, clausulen/
e(nde) articulen consenterende in/
affectatie als bij de selve, ver-/
mits die penningen sijn genoten/
met wijlen haeren voors(chreve) man
//
Actum ter presentie van peeter/
ranson e(nde) van jan carel fizenne/
getuijgen, sijnde de minute originele/
deser becleedt met haeren behoorel(ijcken)/
segel ondert(eeckent) joannes mino, eli-/
sabeth van salm quod attestor/
signatum j(acobus) a(ntonius) durij not(ariu)s./
Welcken volgende soo heeft den/
voors(chreve) geconstitueerden alhier/
vernieuwt, herkent ende gereite-/
reert den inhoudt vande voors(chreve)/
acten,mits in alle ende iege-/
welcke sijne poincten, clausulen/
e(nde) articulen daer inne vermelt/
mitsgaders bij maenisse des voors(chreve)/
heere meijers naer voorgaende/
wijsdomme vande naer te/
noemen heeren schepenen heeft/
opgedraegen met behoorelijcke/
vertijdenisse ende renuntiatie,/
allen die voors(chreve) goederen, hier/
vorens in hunne respective rege-/
noten ende situatien geexpri-/
meert, e(nde) mits de ordonnantie/
van rechten den voors(chreve) opdraegere
//
uijt die voormelde goederen/
ontgoijdt ende onterft sijnde, soo/
is inde selve behoorel(ijck) gegoijdt/
e(nde) gegoijdt ende geerft den/
notaris durij alhier present/
e(nde) de selve accepterende in/
den naem ende ten behoeve/
van(de) eerw(eerdige) heere henricus lim-/
borgh prister et(ce)t(er)[a] ofte deghene/
sijns actie sijn hebbende, quo facto/
predicto bona transportavit et/
reddidit op de crammeren? ende/
lasten daer te vorens op uijt-/
gaende, ende voorders op eene/
jaerel(ijcksche) voortaene rente van/
vijff guldens t'jaers, e(nde) in cas van/
prompte betaelinge te gestaen/
met vier guldens t'jaers, respec-/
tive terminis debitis et consuetis/
persolovendis, per mo(nicione) iure et satis/
obligando, submittendo, ac renuntiando/
in forma, prout latius in supradicto/
procuratorio, coram jo(nke)[r] albert francois/
van winge, e(nde) heer e(nde) m(eeste)[r] hijacinthus/
jacobus schouten schepenen hac 25[a]/
junii 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1755-06-19
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-09 by pieter-jan lahaye
Is gebleken bij/
acte gepasseert/
voor den notaris/
m g b vander haert/
den 16 junii 1755/
dat de nevenstaende/
cap(itaele) rente van 100/
g(u)l(den)s cour(ant) is gequeten/
aen den eerw(eerdige) h(er)[e]/
doctor streithagen/
als president/
vant' collegie/
s(in)[t] ivo alhier/
ende ontfangende/
ten behoeve van/
de fondatie/
limborch ge-/
sticht int'/
voors(chreve) collegie/
q(ua)[re] vacat/
hac 19 junii/
1755 ita est/
m. g. b. van-/
den haert/
off(iciae)[l]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-01-03 by Jos Jonckheer