SAL7977, Act: R°168.1-R°169.1 (82 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°168.1-R°169.1  
Act
Date: 1727-11-24
LanguageNederlands

Transcription

2020-04-23 by pieter-jan lahaye
[t'dobbel deser is op behoorelijcken segel] In de tegenwoordigheijt des heere/
lieutenants mits d'absentie des heere/
meijers e(nde) d'heeren schepenen der stadt/
loven naergenoemt gestaen petrus/
josephus van vossum officiael vande/
middelste schrijffcamere alhier uijt/
crachte ende naer vermogen van/
d'onwederroepelijcke procuratie ge-/
insereert in de publicque conditien/
van vercoop gehouden door den/
notaris j(acobus) a(ntonius) durij waer van den/
lesten sitdagh is gehouden den sevensten/
november 1727 binnen dese stadt loven/
ten huijse vanden belleman wera,/
van wegens dh(ee)r joan jacques de/
minderjarige kinderen achter gelaeten/
bij wijlen dh(ee)r joan jacques gossaert/
uijt crachte ende naer vermogen/
van d'authorisatie daer toe verleent/
bij de heeren oppermomboiren der/
stadt loven in date 4[e] october 1727/
onderteeckent j. rombauts verleent/
op dh(ee)r albert ignace de lannoij,/
heeft ter manisse des voors(chreve) heere/
lieutenants e(nde) naer voorgaende wijs-/
domme der naer te noemen
//
heeren schepenen opgedraegen met/
behoorelijcke verteijdenisse e(nde) renuntiatie/
Ierst een stuck heijde oft schomme/
genoemt de dicke roeke groot on-/
trent ses daghwanden gelegen onder/
nieuwrode reg(eno)ten den ingenwegh/
noort e(nde) oost, de capelrije van s(in)te/
peeter rode suijd, d'erffge(namen) la haudt/
west, belast aenden heere van horst/
lib(ro) parck n(umer)o 285 met iii s[t(uijvers)] xi(½) de-/
niers boon/
Item een halff boinder heijde gelegen/
aldaer reg(eno)ten de capelreije van s(in)te/
peeters rode oost, de wed(uw)e appel-/
mans zuijd e(nde) west den ingenwegh/
noord, soo ende gelijck het selve met/
den uijtganck vande brandende/
keersse is gebleven aen peeter pettens/
voor de somme van drije hondert/
vijfftigh guldens boven de hoogen/
ende andere ongelde [in welcken coop hij pettens heeft gesurrogeert den eerw(eerdige) heere franciscus van tricht priester (etcetera) alles] achtervolgens/
de voors(chreve) conditien bij copije authen-/
ticq alhier gesien ende gebleken, ende/
mits d'ordonnantie van rechten den/
voors(chreve) opdraegere daer uijt behoore-/
lijck ontgoeijt ende onterfft sijnde,/
soo wort mits desen daerinne gegoeijt
//
ende geerfft den notaris janssens alhier/
present ende t'selve accepterende in den/
naem ende ten behoeve van den/
eerw(eerdige) heere franciscus van tricht/
priester (etcetera) sijne erffven ofte sijns/
actie hebbende, per monitionem/
iure et satis et waras prout latius/
in supradicto procuratorio, waertoe/
wort gerefereert ende den teneur/
alhier anderwerff wort gehouden/
voor geinsereert ende gerepeteert/
coram jo(nke)r philip louijs baron van/
schore ende s(ieu)r joannes van aren-/
bergh schepenen hac 24 (novem)ber 1727/
p van(den) broeck off(iciael)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer