SAL7977, Act: R°184.1-R°185.1 (95 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°184.1-R°185.1  
Act
Date: 1727-12-20
LanguageNederlands

Transcription

2020-04-28 by pieter-jan lahaye
[Het dobbel deser is ges(chreven) op behoo(relijcken) zegel] In de teghenwoordighijt des heere mijers, ende/
schepenen van loven naergenoempt gestaen/
nicolaus davidts officiael der tweede schrijffca-/
mere uijt crachte, ende naer vermoghen van d'on-/
wederroepelijcke procuratie in den onderges(chreve)/
notarialen contracte geinsereert, om den selven/
wettelijcke te moghen vernieuwen, herkennen, ende/
reitereren als thoonder dijer geconstitueert sijnde,/
heefft t'selve ghedaen, ende geeffectueert in/
vueghen ende manieren naervolghende. Opden 11[e]/
septem(ber) 1727 voor mij onderges(chreve) notaris com-/
pareerden in de presentie der getuijghen onder te/
noemen heer, ende m(eeste)r joannes cornelius goemans/
advocaet van den souverijnen raede van brabant/
ende tegenwoordigh binnen dese stadt diest vacere(nde)/
aen mij not(ari)s bekent, den ghenen verclaert bij desen/
bij maniere van beleeningh over te geven, te cederen/
ende te transporteren aen bartholomeus marcelis/
ingesetene deser voors(chreve) stadt diest als vader, ende/
momboir sijnder kinderen behouden uijt wijlen sijne/
huijsvr(ouw)e anna elisabeth van santen, ende alsoo/
ten behoeve van de selve kinderen voor de proprietijt/
ende ten behoeve van daniel van zanten grootvader/
deser kinderen voor den tochte, den voors(chreve) bartholomeus/
marcelis hier present, ende op den voet als voor/
acceptere(nde) sekere rente van drij guldens, thien/
stuijvers jaerelijcx wesende in capitael hondert gulens/
wisselgelt, ende jaerelijcx vallende op den thienden/
octob(er) bepant op seker stuck lants groot een daghmal/
gelegen onder lubbeeck ter plaetse genoempt het/
rot regenoten het collegie divei, het clooster van de/
halffstraet tot loven, ende die straete, competerende/
aen peeter schotmans tot lubbeeck voors(chreve), om dese/
rente bij den voors(chreve) daniel van zanten voor de tochte/
ende de voors(chreve) des acceptants kinderen voor de pro-/
prietijt genoten, ende geproffiteert te worden totter/
tijt toe den transportant sal hebben gerestitueert/
de somme van vijff pistolen de ghene den acceptant
//
aen den transportant opden eersten junii seventhien/
hondert sessentwintigh heefft getelt uijt de penningen/
gesproten uijt de vercoghte meubelen achtergelaeten door/
wijlen sara van santen, ende gemaeckt aen den/
voors(chreve) daniel van santen opden last van fidei com-/
mis tot behoeff der voors(chreve) kinderen, ende sal hier mede/
cesseren d'acte tusschen partijen comparanten voor mij/
notaris over transport der voors(chreve) rente gepasseert/
opden voors(chreve) eersten junii 1726 gelijck oock de ghene/
partijen opden sesden julii daer naer achter de voors(chreve)/
acte onder hunne signature hebben verleght,/
voorts constitueert den transportant onwederroe-/
pelijck alle thoonders deser, offt van het dobbel/
authentiecqs, om den inhoude deser te doen vernieuwen/
herkennen, ende realiseren voor hoff, ende rechter/
competent, doende aldaer wettelijck den voors(chreve)/
transporte bij maniere van beleeninghe als voor/
ten behoeve van den voors(chreve) daniel van santen/
voor de tochte, offt op den last van fideicommis/
tot behoeff van de voors(chreve) des acceptants kinderen/
Aldus ghedaen binnen diest ter presentien van nico-/
laus creijters, ende jan leeuws als getuijghen/
ende van mij onderges(chreve) als notaris, de minute/
is becleedt met segel par weirden, ende door de/
comp(aran)ten als oock van mij not(ari)s onderteeckent onder/
stont quod attestor signatum j. b. louijs not(ariu)s/
1727/
Welcken volghende den voors(chreve) geconstitueerden/
uijt crachte, ende naer vermoghen sijnder/
onwederroepelijcke procuratie in den/
bovenstaenden notarialen contracte geinsereert/
heefft den selven in alles, ende iegewelcke sijne/
poincten, clausulen, ende ar(ticu)len daer inne breeder/
vermelt alhier vernieuwt, herkent ende gerei-/
tereert obligando, submittendo, ac renuntiando/
in forma, mitsgaeders bij manisse des voors(chreve)
//
heere mijers, ende naer voorgaende wijsdomme/
der naer te noemen heeren schepenen heefft opge-/
draegen met behoorelijcke verthijdenisse, ende re-/
nuntiatie sekere rente van drij guldens, thien/
stuijvers sjaers wesende in capitael hondert guldens/
wisselgelt, jaerelijcx vallende den thienden octob(er)/
bepant op seker stuck lants groot ontrent een/
daghmael gelegen onder lubbeeck ter plaetse ge-/
noempt het rot hier voorens breeder gespeci-/
ficeert, exposito impositus est den procur(eur)/
ende notaris r(umoldus) davidts alhier present, ende/
accepterende in den naeme, ende ten behoeve/
van bartholomeus marcelis als vader, ende/
momboir sijnder kinderen behouden uijt wijlen/
sijne huijsvr(ouw)e anna elisabeth van santen, ende/
alsoo ten behoeve van de selve kinderen voor de/
proprietijt, ende ten behoeve van daniel van/
santen grootvader deser kinderen voor de/
tochte per monitionem iure et satis, uijt/
crachte als boven obligando, submittendo,/
ac renuntiando in forma, et waras pro/
ut in supradicto procuratorio waer toe wort/
gerefereert, ende waer van den teneur alhier ander/
werff wort gehouden voor gerepeteert, ende/
geinsereert coram jo(nke)[r] albert francois van/
winghe ende heer, ende m(eeste)r hiacintus jaco-/
bus schouten licentiaet in beijde de rechten/
hac 20 decem(ber) 1727 p. keijaerts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer