SAL7977, Act: R°201.2-V°203.1 (106 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°201.2-V°203.1  
Act
Date: 1728-01-02
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-03 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reve) op beh(oorelijcken) segel] In de teghenwoordigheijt des heere pre-/
sident schepenen jo(nke)[r] albert francoijs van/
winghe mits d'absentie des heere meijers ende/
schepenen der stadt loven naergenoempt/
gestaen joannes franciscus everaerts offici-/
ael van de tweede schrijffcamere der voors(chreve)/
stadt uijt crachte ende naer vermoghen van/
de onwederoepelijcke procuratie in den on-/
dergescheven contracte notariael geinsereert/
om den selven wettelijck te moghen vernieu-/
wen, herkennen ende reitereren, als thoonder
//
dijer geconstitueert sijnde heeft t'selve/
gedaen ende geeffectueert in voeghen ende/
manniere naervolghende luijdende aldus. Op/
heden desen 29[en] maii 1726 comparerende/
voor mij notario bij sijne majesteijts souverij-/
nen raede van brabant geadmitteert tot/
loven residerende present die getuijghen/
naergenoempt joannes elaers ende anna/
van loock wettighe gehuijsschen innegesete-/
ne van everbergh de welcke bekennen in/
contante penningen te hebben ontfangen/
uijt handen van joannes cloots insgelijcx/
innegesetene van everbergh voorsch(reve) de somme/
van hondert guldens courant geldt den/
schellinck tot seven stuijvers, den pattacon/
tot twee guldens sesthien stuijvers ende/
alle andere specien naer advenant dienende/
dese daerover voor volle ende absolute quit-/
tantie sonder van voordere te moeten doceren/
gelovende sij comparanten daerover aen/
den voorschre(ve) joannes cloots ofte sijns actie/
hebbende te betaelen eene jaerelijcxe ende erf-/
felijcke rente van vijff guldens insgelijcx/
courant gelt welcke rente sal beginnen/
cours te nemen op heden dathe deser ende/
alvolghens voor d'eerste jaer sal comen te/
verscheijnen den 28[en] maii van den toeco-/
menden jaere 1727 ende soo voorts van/
jaere tot jaere totte effective quijttinghe/
toe de welcke sal moghen geschieden t'allen/
tijde als het de renrgelders gelieven sal/
t'eender ofte wel in twee reijsen t'elcken/
mette juste hellicht ende met volle renthe/
in munte als voor welcke rente de voorsch(reve)/
comparanten jaerelijcx wel ende loffelijck/
t'elcken valdaghe geloven te betaelen als
//
schuldt met recht verwonnen, daer voor/
verbindende hunne respective persoonen/
ende goederen, meubelen ende immeubelen,/
present ende toecomende met submissie ende/
renuntiatie in forma, ende de voorsch(reve) betae-/
linghe op den voet voorsch(reve) ofte uijtterlijck ses/
weecken naer den valdagh effectuerende soo/
verclaert den voornoempden rentheffer/
alhier mede comparerende te consenteren/
dat de rentgelders sullen gestaen met vier/
guldens sjaers sullende dese rente jaerelijcx/
moeten worden betaelt los ende vreij van x[e],/
xx[e], c[e] meerdere ende mindere penninghen/
ofte andere lasten alreede opgestelt ofte naer-/
maels op te stellen nijetteghenstaende eenighe/
van sijne majesteijts placcaerten ter contrarie/
alreede geemaneert ofte naermaels te emane-/
ren waeraen de voorsch(reve) rentgelders wel/
expresselijck verclaeren te derogeren bij desen/
onder obligatie in forma als boven, ende/
om den voorsch(reve) rentheffer naerder te verseec-/
keren over de voorschr(eve) capitaelen ende te/
verscheijne croisen hebben de voorsch(reve) rent-/
gelders opgedraeghen ende verobligeert de/
hellicht van seecker huijs ende hoff geleghen/
onder everbergh regenoten s'heeren straete/
ter i[re], pauwel van steenbeeck ter ii[e] ende/
nicolaus van steenstraete ter iii[e] zeijden/
Item de hellicht van drij dachmaelen lants/
insgelijcx geleghen onder everbergh ontrent/
het voorsch(reve) huijs regenoten het clooster van/
cortenbergh in twee zeijden den heere prince/
van rubemprez ter iii[re] ende het voorsch(reve) huijs/
ter iiii[e] zeijden respective chijnsroerigh onder/
den heere prince van rubemprez van welcke
//
goederen de tochte ende de wederhellicht is/
competerende aen franciscus elaers vader/
van den voorsch(reve) eersten comparant den/
welcken hiermede comparerende verclaert/
in de verobligeringhe voorsch(reve) te consente-/
ren, gelijck de voorschreve rentgelders op/
macht van dijen over de voorsch(reve) goederen/
verclaeren te consenteren in het slaen van/
mainmise mede in het decreet ende herdecreet/
daer op te volghen door die heeren schepenen/
deser stadt loven ofte wel in de reele op-/
drachte ter geliefte van den voorschreven/
rentheffer sonder dat hij daertoe voorders/
ofte anderssints sullen moeten gekent worden/
ende alsoo dese penninghen worden gelicht/
om daer mede aen het voorsch(reve) huijs alnoch te/
bouwen een gebont tot wooninghe van/
de voorschr(eve) rentgelders, soo verclaert den/
voornoempden franciscus elaers te consen-/
teren dat het voorsch(reve) gebont in het selven/
huijs sal worden ingewerckt, mitsgaeders/
dat den voorsch(reve) joannes elaers sal prouf-/
fiteren een streecke van den hoff gelijck/
sij dat onder malcanderen verclaeren te/
hebben gedesigneert, ende dat mits daerover/
jaerelijcx bij forme van huere het leven van/
den voors(chreve) franciscus elaers geduerende/
betaelende eene somme van drij guldens/
courant gelt sjaers welcke huere voor/
d'eerste jaer sal innegaen halff meert/
naestcomende ende alvolgens voor d'eerste/
jaer sal comen te verschijnen halff meert/
van den jaere 1728 ende soo voort van jaere/
tot jaere het leven van den voorsch(reve) franciscus
//
elaers geduerende welcke betaelinghe de/
voors(chreve) gehuijsschen jaerelijcx wel ende/
loffelijck geloven te betaelen als schuldt/
met recht verwonnen onder obligatie, sub-/
missie ende renuntiatie in forma als boven,/
mits welcke soo constitueren sij respective/
comparanten ten effecte van t'gene/
voorsch(reve) is onwederoepelijck allen thoonders/
deser ofte copije authentiecq ende elck in/
het besonder om te compareren in sijne/
majesteijts souverijnen raede van brabant/
voor d'heeren meijer ende schepenen deser/
stadt loven, weth van everbergh ende/
alomme elders daer des van noode wesen/
sal ende aldaer bij vernieuwinghe ende/
sententieringhe deser te consenteren in de/
gewillighe condemnatie ende parate/
executie sonder voorgaende dagement ob-/
ligando, submittendo ac renuntiando/
in forma ut supra. Aldus gedaen ende ge-/
passeert ten tijde voorsch(reve) ter presentie/
van s(ieu)[r] adrianus leunckens ende anto-/
nius vollen als getuijghen hier toe geroe-/
pen d'originele minute deser becleet/
met behoorelijcken segel is bij de voorsch(reve)/
comparanten ende getuijghen beneffens/
mij notario onderteeckent onder stont/
quod attestor ende was onderteeckent/
j(oannes) f(ranciscus) everaerts not(ariu)s 1727/
Welcken volghende den voors(chreve) geconstitu-/
eerden uijt crachte ende naer vermoghen/
sijnder onwederoepelijcke procuratie in/
den bovenstaenden contracte notariael/
geinsereert, heeft den selven in allen ende
//
iegewelcke sijne poincten, clausulen/
ende ar(ticu)len daerinne breeder vermelt/
alhier vernieuwt, herkent ende gereite-/
reert uijt crachte als boven obligando,/
submittendo ac renuntiando in forma,/
mitsgaeders bij manisse des heere presi-/
dent schepenen voors(chreve) mits d'absentie/
des heere meijers ende schepenen der stadt/
naer voorgaende wijsdomme der naer/
te noemen heeren schepenen heeft opge-/
draeghen met behoorelijcke verthijdenisse/
ende renuntiatie de hellicht van seecker/
huijs ende hoff geleghen onder everbergh/
mitsgaeders de hellicht van drij dachmaelen/
[landts] insgelijcx geleghen onder everbergh ontrent/
het voors(chreve) huijs respective in hunne rege-/
noten hier voorens naerder gespecificeert/
ende gedesigneert, exposito impositus est/
den notaris rumoldus davidts alhier pre-/
sent ende accepterende in den naeme ende/
ten behoeve van joannes cloots, sijne erff-/
ven ende naercomelinghen ofte degene/
sijns actie hebbende per monitionem iure/
et satis obligando, submittendo ac renunti-/
ando in forma, quo facto eadem bona reddi-/
dit op de coemmeren ende lasten daer te/
voorens op uijtgaende terminis debitis et/
consuetis persolvendis ende voorts meer op/
eene voortaene renthe van vijff guldens/
sjaers vallende, ende verscheijnende jaerelijcx/
den 29[en] maii ende voorts alles meer prout in/
supradicto procuratorio waer toe wort gere-/
fereert ende waer van den teneur alhier/
anderwerff wort gehouden voor gerepeteert/
ende geinsereert coram jo(nke)[r] petrus de/
herckenrode heere van roost et(ce)t(er)[a] ende s(ieu)[r] joan-/
nes van arenbergh schepenen hac 2 jan(uarii) 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer