SAL7977, Act: R°204.1-R°206.1 (107 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°204.1-R°206.1  
Act
Date: 1728-01-02
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-08 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel] In de teghenwoordigheijt des heere/
president schepenen jo(nke)[r] albert francoijs/
van winghe mits d'absentie des heere/
meijers ende schepenen der stadt loven/
naergenoempt gestaen joannes fran-/
ciscus everaerts officiael van de tweede/
schrijffcamere der voors(chreve) stadt uijt crach-/
te ende naer vermoghen van de onwede-/
roepelijcke procuratie in den onderge-/
schreven contracte notariael geinsereert/
om den selven wettelijck te moghen ver-/
nieuwen, herkennen ende reitereren als/
thoonder dijer geconstitueert sijnde/
heeft t'selve gedaen ende geeffectueert/
in voeghen ende manniere naervolghende/
luijdende aldus. Op heden desen dertighsten/
dagh der maent van october seventhien/
hondert vierentwintigh is ghecompa-/
reert voor mij ondergeschreven notaris/
bij den raede van brabant geadmitteert/
binnen die prochie van steijnockerzele/
residerende ende in de presentie van de/
ghetuijghen naerghenoempt in propre/
persoone anna grauwels weduwe wijlen/
jan gillijns ingesetene der prochie/
van leeffdael tot vrebos, welcke compa-/
rante heeft bekent ende gheleden tot/
haeren contentemente ontfanghen ende/
ghenoten te hebben uuijt handen van/
jan cloets inghesetenen van everbergh/
de somme van drij hondert guldens/
courant gelt tot afflossinghe van/
sekere rente van ghelijcke drij hondert/
guldens die tot haere laste is heffende de
//
weduwe wijlen lembrecht van der/
vorst op de hoeffe de welcke op heden/
is affgeleijdt, voor welcke somme de/
voorschreve comparante aen den voorschre-/
ven jan cloets present accepterende/
ofte sijne actie hebbende is gelovende/
een jaerelijcxsche rente van twelff gul-/
dens sjaers ende alsoo vier parcent vrij/
van thienste twintighste penninghen/
ende alle lasten bedaght ende onbedaght/
die de rentgelderesse sal moeten draeghen/
sonder corten aen den intrest ofte capi-/
taele voorschreven, mitsgaeders sal de/
voorschreve rentgelderesse moeten betae-/
len desen contracte zeghels copije goe-/
denisse cassatie sonder aen de voorschreve/
rente te corten, ende waer van het eerste/
jaere rente sal sijnen coers ende inganck/
beginnen te nemen op heden ende voor-/
sulcx sal het eerste jaer rente comen te/
verscheijnen den dertighsten october se-/
venthien hondert vijffentwintigh ende/
soo voorts van jaere te jaere tot de afflos-/
singhe dier die sal moghen geschieden in/
drij paijementen met een somme van hondert/
guldens seffens met de naestvallende jaere/
rente ende waer voore sij comparante heeft/
verbonden haere persoone ende goederen haeve ende/
erffven present ende toecomende ende specialijck/
haere comparante huijs en coolhoff met den/
boomgaert ende lande daeraen geleghen groodt/
t'saemen drij daghwanden geleghen tot vrebos
//
onder leeffdael regenoten s'heere straete/
ter eendere, hendrick van hes ter tweede-/
re, hendrick heijmans ter derdere, de erff-/
genaemen van der borght ter vierdere/
belast alleenelijck met een coren last/
van seven viertelen coren aen den heijlighen/
geest van sterrebeeck met noch seven vier-/
telen coren aen den heijlighen geest van/
nosseghem sonder meer ofte erghens voor ver-/
bonden ofte ten onderpant staende ghelo-/
vende de voors(chreve) comparante daervan waer-/
schap ende naemenlijck brussels waerschap/
ofter naermaels iet aengebraecke, constitue-/
rende ten dien eijnde onwederroepelijck/
[vacat] alle thoonders deser om in haeren/
rentgelderesse naem ende tweghen te gaen/
ende te compareren voor sijne majesteijts/
souvereijnen raede van brabant wethoude-/
ren van leeffdael ende alomme elders om/
de voorschreve rente van drij hondert guldens/
courante gelde met den intrest dier op/
de voorschreve huijs en hoff met den boom-/
gaert ende lande daer aen geleghen wette-/
lijck te goeden vestighen ende te erffven/
met alle solemniteijten van rechts weghen/
gherequireert mede vernieuwende ende/
herkennende het voorschreven waerschap/
ende den ghebreckelijjcken te doen ende te/
laeten duemen met costen sonder voorgaen-/
de daeghement Aldus ghedaen ende ghe-/
passeert als boven binnen vrebos onder/
leeffdael coram guilliam gillijns ende/
guilliam gillijns soone des comparante/
getuijghen hier toe geroepen ende ghebeden
//
sijnde de minute deser gheschreven/
op eenen zegel van sesse stuijvers bij de/
voorschreven comparanten ende accep-/
tanten beneffens de voorschreven ghetuij-/
ghen ende mij notaris respectivelijck onder-/
teeckent onder stont quod attestor ende/
was onderteeckent g. cuijpers not(ariu)s pub(licu)s/
Welckenvolghende den voors(chreve) geconsti-/
tueerden uijt crachte ende naer vermogen/
sijnder onwederoepelijcke procuratie/
in den bovenstaenden contracte notariael/
geinsereert heeft den selven in allen ende/
iegewelcke sijne poincten, clausulen ende/
ar(ticu)len daerinne breeder vermelt alhier/
vernieuwt, herkent ende gereitereert/
uijt crachte als boven obligando, submit-/
tendo ac renuntiando in forma, mitsgae-/
ders bij manisse des heere president schepe-/
nen voors(chreve) mits d'absentie des heere meij-/
ers ende naer voorgaende wijsdomme der/
naer te noemen heeren schepenen heeft opge-/
draeghen met behoorelijcke verthijdenisse en-/
de renuntiatie seecker huijs ende coolhoff/
met den boomgaert ende lande daeraen/
geleghen groodt t'saemen drij daghwan-/
den geleghen tot vrebos onder leeffdael/
hier voorens in hunne regenoten naerder/
gespecificeert ende gedesigneert, exposi-/
to impositus est den notaris joannes caro-/
lus van der smissen alhier present ende ac-/
cepterende in den naeme ende ten behoeve/
van jan cloets innegesetene van everbergh/
sijne erffven ende naercomelinghen ofte degene/
sijns actie hebbende, quo facto eadem bona
//
reddidit opde coemmeren ende lasten/
daer te voorens op uijtgaende terminis/
debitis et consuetis persolvendis ende voorts/
meer op eene voortaene rente van twelff/
guldens sjaers vallende ende verscheijnende/
jaerelijcx den 30[en] october ende voorts meer/
als in den bovenstaenden contracte waer/
toe wort gerefereert ende waer van den/
teneur alhier anderwerff wort gehouden/
voor gerepeteert ende geinsereert obligan-/
do, submittendo ac renuntiando in forma/
ut supra coram jo(nke)r petrus de herckenrode/
heere van roost et(ce)t(er)[a] ende s(ieu)[r] joannes van/
arenbergh schepenen hac 2[da] januarii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer