SAL7977, Act: R°206.2-R°209.1 (108 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°206.2-R°209.1  
Act
Date: 1728-01-02
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-04 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel] In de teghenwoordigheijt des heere president/
schepenen jo(nke)r albert francoijs van winghe/
mits d'absentie des heere meijers ende sche-/
penen der stadt loven naergenoempt ge-/
staen joannes franciscus everaerts officiael/
van de tweede schrijffcamere der voors(chreve) stadt/
uijt crachte ende naer vermoghen van de/
onwederoepelijcke procuratie in den onder-/
geschreven contracte notariael geinsereert/
om den selven wettelijck te moghen vernieu-/
wen, herkennen ende reitereren, als thoonder/
dijer geconstitueert sijnde, heeft t'selve/
gedaen ende geeffectueert in voeghen ende/
manniere naervolghende luijdende aldus. Op/
heden desen achtentwintighsten dagh der/
maent januarii seventhien hondert en/
vijffventwintigh sijn gecompareert voor/
mij ondergeschreven als openbaer notaris/
bij sijne majesteijts souvereijnen raede van/
brabant
geordonneert in brabant geadmitteert
//
binnen steijnockerzeelle residerende ende/
in de presentie van de ghetuijghen naer-/
ghenoempt in propre persoone jan mouton/
ingesetenen van leeffdael welcken com-/
parant heeft bekent ende geleden soo/
hij bekent ende beleijdt mits desen wel/
e(nde) deughdelijck ontfanghen ende genoten/
te hebben uuijt de handen van jan cloets/
de somme van twee hondert guldens/
couranten gelde den schellinck tot seven/
stuijvers de andere specien naer advenant/
e(nde) in mijns notaris presentie geteldt voor/
welcke den voorseijden comparant heeft/
beloft een erffelijcke rente aen den voorschre-/
ven jan cloets present ende accepterende/
van acht guldens sjaers, ende alsoo vier/
par cent, ten waer dat den voorschreven/
rentgelder ten preciese valdaeghe ofte/
uuijtterlijck binnen de drij maenden naer/
elcken valdaeghe ende verschenen daeghe/
niet en betaelde, soo sal den voors(chreve) rent-/
gelder gehouden wesen te betaelen/
vijff par cent ende alsoo thien guldens/
s'jaers vrij van thienste, twintighste pen-/
ninghen ende alle andere lasten reelen/
mixten ofte personele, die den rentgeldere/
met dese ende zegels, goedenisse brieff, cas-/
satie sal moeten betaelen sonder corten,/
aen die capitaele somme interesten et(ce)th(er)[a] ende/
waervan het eerste jaere rente haeren coers/
ende inganck heeft genomen op heden/
ende voorsulcx sal het eerste jaere rente/
comen te verscheijnen den achtentwintigh-
//
sten januarii seventhien hondert sessen-/
twintigh, ende soo voorts van jaere tot/
jaere tot de affquijtinge dier die sal/
moghen geschieden in twee reijsen ende/
dat met een hondert guldens seffens,/
met de naest vallende jaere rente, ende/
waervoor den voorschreven rentgeldere/
heeft verbonden sijnen persoone ende/
goederen hebbende ende te vercreijghen/
e(nde) speciaelijck een halff bunder lants/
gelegen onder leeffdael op den blinden/
poel, regenoten d'erffgenaemen/
van den heere keijaerts ter eendere de/
sonckstraete ter tweedere de cappel-/
rije van leeffdael ter derdere ende den/
heere van der haeghen ter vierdere/
seijden, belast met ontrent seven oor-/
den in den cheijnsboeck van jouff(rouw)[e]/
de baronnesse van leeffdael sonder meer/
gelijckerwijs den voors(chreve) rentgelder het/
voors(chreve) halff bunder heeft vercreghen/
teghens den heere baron colins ende/
sijne compaigne met den uuijtganck/
van de bernende keirsse ende de goeden-/
nisse daerop gevolght ende ghepasseert/
voor wethouderen van leeffdael voor-/
schreven in date elffsten januarii van/
den gepasseerden jaere seventhien hon-/
dert vierentwintigh onderteeckent/
g. gansemans greffier alhier gesien
//
Item is geconditioneert ofte het/
geviel dat desen pant niet suffisant/
ghenoech en waere dat den renthef-/
fer sal vermoghen doen stellen/
naerderen pant, gelovende den voors(chreve)/
rentgelder van alles voorseijt waer-/
schap ende naementlijck brussels/
waerschap ofter naermaels iet aenge-/
braecke eo fine, ende tot meerdere/
vastigheijt constitueert den voor-/
schreven rentgeldere den persoon/
van [vacat] alle thoonders deser om/
in sijnen rentgeldere naem ende/
twegen te gaen ende te compare-/
ren voor den souvereijnen raede/
van brabant, wethouderen van leeff-/
dael e(nde) alomme elders om aldaer/
den innehoude te vernieuwen/
ende herkennen ende ingevalle/
van gebreck van de jaerelijcxsche/
betaelinghe op het voors(chreve) halff/
bunder lants te moghen handtslaen/
vromen ende ontvromen naer stiel/
ende gebruijck van de voors(chreve) heere-/
lijckheden ende met twee proclamatien
//
naer voorgaende sommatie te/
moghen decreteren, mitsgaeders hem/
gebreckelijcken ofte sijne hoirs ende/
naercomelinghen in solidum int'/
punctueel achtervolghen ende vol-/
brenghen van alles voors(chreve) vrijwil-/
ligh te doen ende laeten duemen/
met costen. Aldus ghedaen ende/
ghepasseert binnen steijnockerzele/
als boven coram martinus van/
der perren ende ingelbert van/
grunderbeeck testibus requisitis/
sijnde de minute deser geschreven/
op eenen zegele van drije stuijvers/
bij den voorschreven comparant/
beneffens de getuijghen ende mij/
notaris alles respectivelijck onder-/
teeckent onderstont quod attestor/
ende was onderteeckent g. cuijpers/
not(ariu)s pub(licus)/
Welckenvolghende den voorschreven/
geconstitueerden uijt crachte ende/
naer voorga vermoghen sijnder on-/
wederoepelijcke procuratie in den
//
bovenstaenden contracte notariael/
geinsereert heeft den selven in allen/
ende iegewelcke sijne poincten,/
clausulen ende ar(ticu)len daerinne bree-/
der vermelt alhier vernieuwt, her-/
kent ende gereitereert uijt crachte/
als boven obligando, submittendo/
ac renuntiando in forma, mitsgae-/
ders bij manisse des voorschreven heere/
president schepenen ende naer voor-/
gaende wijsdomme der naer te/
noemen heeren schepenen heeft op-/
gedraeghen met behoorelijcke verthij-/
denisse ende renuntiatie het halff/
bunder landts geleghen onder leeff-/
dael op den blinden poel hier voorens/
in sijne regenoten naerder gespecifi-/
ceert ende gedesigneert exposito/
impositus est den notaris m(eeste)[r] carolus/
van der smissen alhier present ende ac-/
cepterende in den naeme ende ten/
behoeve van jan cloets innegesetene/
van everbergh, sijne erffven ende naer-/
comelinghen ofte degene sijns actie
//
hebbende, quo facto eadem bona reddi-/
dit op de coemmeren ende lasten/
daer te voorens op uijtgaende terminis/
debitis et consuetis persolvendis ende/
voorts meer op eene voortaene renthe/
van acht guldens sjaers vallende ende/
verscheijnende jaerelijcx den 28[en] janua-/
rii ende voorts alles meer prout latius/
in supradicto procuratorio waertoe/
wort gerefereert ende waer van den/
teneur alhier anderwerff wort gehouden/
voor gerepeteert ende geinsereert obli-/
gando, submittendo ac renuntiando in/
forma coram jo(nke)[r] petrus de herckenrode/
heere van roost et(ce)t(er)[a] ende s(ieu)[r] joannes van/
arenbergh schepenen hac 2[da] januarii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1742-01-19
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-04 by pieter-jan lahaye
Is gebleken bij/
acte notariael/
gepasseert voor/
den notaris/
g.l. vander vecken/
in date 12 januarii/
1742 dat de neffens/
staende cap(itaele) rente/
van 200 g(u)l(den)s cour(ant)/
met den intereste/
dijer is gequeten/
door joannes/
mouton in handen/
van s(ieu)[r] maximiliaen/
emanuel kerselaers/
als cessie hebbende/
van joannes/
cloots e(nde) joanna/
de wandelaer, vol-/
gens acte daer/
van sijnde ge-/
passeert voor den/
notaris durij/
in date 6[e] ja(nu)arii/
1741 quare cessas/
hac 19 ja(nu)arii/
1742 jsaert?/
j.j. wirix off(iae)l/
1742
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-01-03 by Jos Jonckheer