SAL7977, Act: R°210.2-R°213.1 (111 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°210.2-R°213.1  
Act
Date: 1728-01-05
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-05 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) hab(ente) z(igillum) deb(itum)] Inde tegenwoordigheijt van joncker/
albert francois van winghe loco des h(e)[re] meijers
//
e(nde) heeren schepenen van loven naer-/
genoempt gestaen den officiael arnol-/
dus geeraets uijt crachte e(nde) naer/
vermogen vande procuratie in den/
onder te noemen contracte notariael/
geinsereert, om den selven te/
vernieuwen ende herkennen als/
thoender dijer geconstitueert sijnde/
heeft t'selve gedaen in voegen/
ende maniere naervolgende luij-/
dende aldus. Op heden derden januarii/
1728 voor mij notaris bij den souver(ijnen)/
raede van b(ra)bant geadmitteert, tot/
loven residerende present die getuij-/
gen naergenoempt, compareerden/
jouff(rouw)[en] maria ende elisabeth lissens/
gesusters bejaerde dochters de welcke/
kennen ontfangen te hebben van/
s(ieu)[r] marcus jeheu ende jo(ffrouw)[e] maria/
catharina godrij gehuijsschen inne-/
gesetene deser stadt de somme/
van twee hondert guldens wissel-/
gelt, dienende dese voor obliga-/
tie e(nde) quittantie ter saecke van/
welcke somme de comparanten/
geloven soo t'saemen ende [als] elck ver/
int' besonder te gelden ende te/
betaelen ten behoeve der voors(chreve)
//
gehuijsschen present e(nde) accepterende/
eene erffelijcke rente van thien/
guldens s'jaers ten penninck xx/
cours nemende date deser ende/
jarelijcx te verscheijnen op ge-/
lijcken daghe, waer van voor/
sulcx het eerste jaer van betae-/
linge vallen e(nde) verscheijnen sal/
op den derden januarii van(den) jaere/
1729 binnen dese stadt aen de rent-/
heffers te leveren los e(nde) liber van/
alle lasten t'sij x xx mindere/
oft meerdere penningen, beden,/
subsidien, contributien ingevalle/
e(nde) van alle andere iegewelcke/
impositien e(nde) exactien niettegenstae(nde)/
eenige placcaerten ter contra-/
rien aen de welcke de compa-/
ranten sijn derogerende bij desen/
e(nde) soo voorts in courant gelt,/
van jaere te jaere tot die quij-/
tinge toe die altoos sal mogen/
geschieden met gelijcke capitale/
somme in wissel gelt, als voor/
e(nde) met volle rente e(nde) costen daer/
van dependerende, obligerende die/
comparanten tot asseurantie soo der/
capitale somme als jarelijcxen/
interest hunne respective e(nde) solidaire/
persoonen e(nde) goederen meubelen ende
//
immeubelen present ende toecomende/
waer ende tot wat plaetse die/
sullen worden bevonden, e(nde) namentl(ijck)/
eene capitale rente van seven/
hondert guldens wissel gelt croi-/
serende den penninck twintigh/
als sij comparanten sijn heffende/
e(nde) treckende ten laste van s(ieu)[r]/
servatius wicken e(nde) jo(ffrouw)[e] magda-/
lena timmermans gehuijsschen/
innegesetenen van s(in)[t] mertens/
thilt als reserve van meerdere/
somme van sesthien hondert guldens/
over huijs, hoff schure ap(pendentien) e(nde) dependentien/
dijer met de landen e(nde) bempden t'saemen/
groot vijff bunderen gestaen ende/
gelegen tot s(in)[t] mertens thilt/
voors(chreve) e(nde) bij den voors(chreve) s(ieu)[r] wicken/
beseten, ende de voors(chreve) rente/
daer op gereserveert, volgens goe-/
denisse gepasseert voor heeren/
meijer ende schepenen deser stadt/
in media den 22 (septem)ber 1725 wese(nde)/
vrije ende onbelast consenterende/
daer over inde behoorelijcke affec-/
tatie, mitsgaders dat de renthef-/
fers hunne croisen in toecomende/
sullen mogen ontfangen van(de) [voors(chreve)] s(ieu)[r]/
wicken e(nde) ten dijen effecte main-/
mise doen slaen op de hijpoteque,/
ten eijnde voors(chreve), onwederoepel(ijck)
//
constituerende allen thoonder deser/
ofte dobbel authentiecque dijer,/
om te compareren voor den selven/
raede van b(ra)bant heeren meijer/
e(nde) schepenen deser stadt e(nde) elders des/
behoorende om den inhoudt deser/
aldaer te laeten vernieuwen/
e(nde) te consenteren in condemnatie/
voluntair als mede inde voors(chreve)/
affectatie bij opdracht mainmise/
oft andersints ter geliefte der/
rentheffers sonder voorgaende dage-/
ment, blijvende alle oncosten dijer/
ten laste der comparanten. Aldus/
gedaen ten tijde voors(chreve) ter pre-/
sentie van franciscus guilliel-/
mus thibaut ende van s(ieu)[r] hen-/
ricus van roij getuijgen hier toe/
aensocht in welckers presentie/
de comparanten hebben verclaert/
te renuntieren aen alle beneficien/
van rechte hier aen contrarierende/
e(nde) namentlijck ter saecke vande/
solidaire obligatie verclaeren/
sij te renuntieren aen het benefi-/
cie van order ende divisie mits-/
gaeders aent' gene senati consulti/
vell(eiam) van het effect dijer respectivel(ijck)/
onderricht sijnde door mij notaris/
inder voegen dat sij elck een int'
//
besonder hun sijn verbindende, sijnde/
de originele minute deser becleedt/
met den behoorel(ijcken) segel ondert(eeckent) ma-/
ria lissens, elisabeth lissens,/
marcus jeheu, hendrick van roij,/
f(ranciscus) g(uillielmus) thibaut ende van mij no-/
taris quod attestor onderteckent/
j(acobus) a(ntonius) durij not(ariu)s 1728/
Welcken volgende soo heeft den/
voors(chreve) geconstitueerden uijt crachte/
als boven alhier vernieuwt, her-/
kent ende gereitereert den geheelen/
inhoudt van(de) bovenstaende contracte/
notariael, in alle ende iegewelcke/
sijne poincten, clausulen ende/
articulen daer inne vermelt,/
mitsgaeders bij maenisse van(de)/
voors(chreve) heere president schepene/
loco des heere mijers heeft opge-/
draegen met behoorel(ijcke) vertijde-/
nisse ende renuntiatie naer voor-/
gaendemet bewisse [wijsdomme] vande heeren/
schepenen naer te noemen, eene/
capitale rente van seven hondert/
guldens wissel gelt [croiserende den penninck twintigh] die de voors(chreve)/
rentgelderssen sijn heffende ende/
treckende ten laste van s(ieu)[r]/
servatius wicken cum sua, ende
//
den voors(chreve) geconstitueerden daer/
uijt behoorelijck ontgoeijdt ende/
onterft sijnde, soo is in de selve/
voors(chreve) capitale rente behoorelijck/
gegoijdt ende geerft den notaris/
durij alhier present ende t'selve/
accepterende in den naem ende ten/
behoeve van s(ieu)[r] marcus jeheu/
e(nde) jouff(rouw)[e] maria catharina godrij/
gehuijsschen, hunne erffven ende/
naercomelingen ofte de ghene/
huns actie sijn hebbende, d'welck/
gedaen sijnde, soo heeft den voors(chreve)/
durij de voors(chreve) capitale rente/
van seven hondert guldens wissel/
gelt, wederomme overgelaeten/
e(nde) getransporteert aen die voors(chreve)/
rentgelderssen op de lasten daer/
te vorens op uijtgaende, ende voorts/
meerder op eene capitale rente/
van twee hondert gul(den)s wissel gelt,/
als de jaerelijcxe te verscheijnen/
interesten dijer a rate van thien/
guldens s'jaers respective terminis/
debitis et consuetis persolvendis per/
mo(nicionem) iure et satis obligando submitte(ndo)/
ac renuntiando in forma coram/
jo(nke)[r] gilbert joseph van grave heere/
van baienrieu e(nde) leijens et(ce)t(er)[a] ende/
s(ieu)[r] joannes van arenbergh schepenen/
hac quinta januarii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer