SAL7977, Act: R°241.2-V°242.1 (125 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°241.2-V°242.1  
Act
Date: 1728-01-24
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-15 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel] In de teghenwoordigheijt des heere meijers/
ende schepenen der stadt loven naer genoempt/
gestaen arnoldus geeraerts officiael van de/
tweede schrijffcamere der voors(chreve) stadt uijt/
crachte ende naer vermoghen van de onwe-/
deroepelijcke procuratie in den ondergeschreven/
contracte notariael geinsereert om den selven/
wettelijck te moghen vernieuwen, herkennen/
ende reitereren, als thoonder dijer geconstitueert/
sijnde, heeft t'selve gedaen ende geeffectueert/
in voeghen ende manniere naervolghende/
luijdende aldus. Op heden desen 24[en] janua-/
rii 1728 comparerende voor mij notario bij sijne/
maj(estij)t[s] souvereijnen raede van brabant gead-
//
mitteert tot loven residerende present die/
getuijghen naer genoempt s(ieu)[r] franciscus/
van langhendoenck ende joff(rouw)e catharina/
motten wettighe gehuijsschen ende innege-/
setene deser stadt, welcke voorschreve com-/
paranten hebben bekent ten prouffijte van/
hunnen sone joannes franciscus van lan-/
ghendoenck alhier present ende accepterende/
eene lijffrenthe van drij hondert guldens/
sjaers om den selven sone te dienen voor/
pristerlijcken titel, verclaerende de selve lijff-/
renthe te besetten op seecker hun comparan-/
ten huijs gestaen binnen dese stadt loven/
in de borchstraet genoempt het reepken/
regenoten nicolaes van boeckel ter i[re], de/
straete van voor ter ii[re], de voors(chreve) compa-/
ranten met een ander huijs ter iii[re] ende de/
deijle van achter ter iiii[re] zeijden wesende het/
selven huijs getaxeert op drij duijsent een/
hondert ende vijfftigh guldens wisselgeldt/
volghens estimatie gedaen door meesters/
hendrick de groodt ende francis van haeren/
respective metser ende timmerman volghens/
hun acte van tauxaet gedaen den 22[en] deser/
alhier in originali gesien, welck huijs de/
eerste comparanten verclaeren te wesen/
vreij, eijghen ende onbelast daervoor altijt/
gaurrant ende genoegh doen gelovende/
verobligerende dijenvolghens de voors(chreve)/
comparanten voorders tot meerdere assu-/
rantie ende gevolgh van de voorschreve/
lijffrenthe hunnen persoon ende erffgenaemen/
onder de clausule solidair, alvolghens/
constituerende allen thoonders deser om/
t'selve te herkennen voor de heeren meijer
//
ende schepenen deser stadt loven ende/
alomme ende aldaer te consenteren in/
gewillighe condemnatie mede in de af-/
fectatie van den voors(chreve) huijse tot asseu-/
rantie van de voormelde lijffrenthe sonder/
voorgaende dagement met submissie ende/
renuntiatie als naer rechte in Actum binnen/
loven ten daeghe, maende ende jaere als bo-/
ven ter presentie van matthias beijaerts/
ende guilliam bruijnlants als getuijghen/
hier toe geroepen d'originele minute deser/
becleedt met behoorelijcken segel is bij de/
voors(chreve) comparanten ende acceptant benef-/
fens mij notario onderteeckent onder/
stont quod attestor ende was onderteec-/
kent j(oannes) f(ranciscus) everaerts not(ariu)s 1728/
Welckenvolghende den voorschreven/
geconstitueerden uijt crachte ende/
naer vermoghen vande onwederoepelijcke/
procuratie in den bovenstaenden contracte/
notariael geinsereert heeft den selven in/
allen ende iegewelcke sijne poincten, clau-/
sulen ende ar(ticu)len daer inne breeder vermelt/
alhier vernieuwt, herkent ende gereitereert/
obligando, submittendo ac renuntiando in/
forma, dijenvolghens bij manisse des heere/
meijers ende naer voorgaende wijsdomme/
der naer te noemen heeren schepenen heeft/
opgedraeghen met behoorelijcke verthijdenisse/
ende renuntiatie seecker huijs gestaen bin-/
nen dese stadt loven in de borchstraet ge-/
noempt het reepken in sijne regenoten/
in den bovenstaenden contracte notariael/
naerder gespecificeert ende gedesigneert
//
exposito impositus est den notaris ru-/
moldus davidts alhier present ende accep-/
terende in den naeme ende ten behoeve/
van joannes franciscus van langhendoenck/
quo facto per monitionem reddidit opde/
voors(chreve) lijffrenthe van drij hondert guldens/
sjaers aen den voors(chreve) joannes franciscus/
van langhendoenck te dienen voor priester-/
lijcken titel als breeder in den bovenstaen-/
den contracte notariael waertoe wort/
gerefereert ende waer van den teneur alhier/
anderwerff wort gehouden voor gerepeteert/
ende geinsereert obligando, submittendo ac/
renuntiando in forma, sijnde de voorschreve/
hipoteecque meer dan suffisant om de voors(chreve)/
lijffrenthe daer op te verhaelen ingevolghe het/
tauxaet ende priseringhe van den voors(chreve) huijse/
gedaen door meesters hendrick de groodt/
ende francis van haeren respective metser/
ende timmerman die het selve naer voor-/
gaende visitatie hebben getaxeert ter somme/
van drij duijsent een hondert ende vijfftigh/
guldens wisselgeldt soo alhier is gebleecken/
bij acte weghens de voors(chreve) meesters daer over/
verleijt in dathe 22[en] deser actum hac 24/
januarii 1728 coram jo(nke)[r] albert francoijs/
van winghe ende h(ee)[r] ende m(eeste)[r] hiacintus/
jacobus schouten schepenen/
p keijaerts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer