SAL7977, Act: R°253.2-R°255.1 (132 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°253.2-R°255.1  
Act
Date: 1728-02-03
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-16 by pieter-jan lahaye
['t dobbel deser is op behoorel(ijcken) segel] In de tegenwoordigheijt der heeren/
meijers ende schepenen van loven/
naergenoempt gestaen petrus jose-/
phus van vossum officiael van de/
middelste schrijffcamere alhier uijt crachte/
e(nde) naer vermogen van d'onwederroe-/
pelijcke procuratie in den ondergeschre-/
ven contracte notariael geinsereert om/
den selven wettelijck te mogen vernieuwen/
herkennen ende reitereren als thoonder/
dijer geconstitueert sijnde, heeft het-/
selve gedaen ende geeffectueert in voe-/
gen e(nde) maniere naervolgende, alsoo/
d'eerw(eerdige) moeder van den grooten siecken/
gasthuijse binnen dese stadt loven hadde/
doen procederen, met drije behoorelijcke/
arresten, op sekere penningen de welcke carel/
vander borght als cooper van sekere/

//
goederen, gelegen in de borght ontrent/
vilvoorden, competerende catharina de/
smet wed(uw)[e] wijlen cornelis vander borght/
innegesetene van melsbroeck cum suis/
om daeraen te verhaelen eene rente/
van vijffthien guldens s'jaers verschene/
aen den grooten siecken gasthuijse voors(chreve)/
voor diversche jaeren mette costen de/
welcke de voors(chreve) wed(uw)[e] de smet ten/
achteren was, soo is - om alle voordere/
verschillen ende moeilijckhede, de/
welcke daeruijt soude connen re-/
sulteren te voorcomen - dat op heden/
den tweeden februarii duijsent seven-/
hondert achtentwintigh is ge-/
compareert voor mij openbaer no-/
taris geadmitteert bij den souvereijnen/
raede van brabant tot loven reside-/
rende ende inde presentie vande/
getuijgen naergenoemt den eersaemen/
jan de smet innegesetene van im-/
melgem den welcken verclaert soo/
de capitaele rente als de te verschij-/
ne intresten der selve tot sijnen last/
ende op hem te nemen, welck capitael/
is beloopende ter somme van drije/
hondert guldens wisselgelt, belovende al-/
volgens alle jaeren te betaelen den intrest
//
opden voet gelijck deselve rente is/
gecreert ende gestipuleert e(nde) vallende/
jaerelijcx den 23 (septem)ber alles in conformi-/
teijt van d'acte daer van sijnde ge-/
passeert voor den notaris n. smedts/
in date 23 (septem)ber 1717 e(nde) vernieuwt/
e(nde) herkent voor d'heeren meijer e(nde)/
schepenen van loven in date 24 (septem)ber/
vanden selven jaere in prima, de/
welcke alhier worden gehouden voor/
geinsereert e(nde) gerepeteert voor soo/
veele noodigh als soude raecken eeni-/
ge conditien in de selve acte geexpri-/
meert dewelcke alhier worden/
gehouden voor geinsereert ende ge-/
repeteert [dewelcke den voors(chreve) rentgelder heeft geaccepteert] alles /
d'welck d'eerw(eerdige) suster/
joanna berrevoets moeder van den/
grooten siecken gasthuijse binnen dese/
stadt loven geassisteert met den eerw(eerdige)/
heere pastoor jacobus moors hebben ge-/
accepteert, voor welcke jaerelijcksche/
betaelinge ende capitaele dijer den/
voors(chreve) jan de smet heeft verobligeert/
sijnen persoon ende goederen, meubelen,/
ende immeubelen, present e(nde) toecomende/
ende namentlijck sijn kints gedeelte/
in huijs ende hoff e(nde) lant, weijde ende/
plantagie daerop staende, gestaen e(nde)/
gelegen tot perck opden driesch rege-/
noten den voors(chreve) driesch ter i[e], hun ge-/
meijn goet ter ii[e] e(nde) iii[e] e(nde) d'erffgen(aemen)
//
jan versteeken ter iiii[e] zijden wesende het/
vierde paert van drije boinderen twee/
daghmaelen[wanden] lants vrije, eijgen goet,/
behoudelijck het huijs belast aende pasto-/
rije van melsbroeck met een veertel/
coren s jaers/
Item alnoch het vierde paert in een halff/
boinder lants gestaen e(nde) gelegen tot/
perck voors(chreve) int bostervelt, reg(eno)ten den/
heere prince van rubempre in twee/
zijden, vrije eijgen goet, waervoor/
guarrand gelovende hem competerende/
bij doode van sijnen vader anthoen/
de smet, voorders is geconditioneert/
over de verschene verloopen monteren-/
de ter somme van negentigh guldens/
salvo iusto, dat catharina de smet/
sijns comparantts suster primitive rent-/
geldersse sal gestaen mits betaelende ach-/
thien guldens eens waer mede de voors(chreve)/
negentigh guldens sullen sijn voldaen,/
waer vorens de constitutie brieven ge-/
lijck oock voor de capitaele ende te/
verscheijne intresten dijer sullen blijven/
in hun vigeur, e(nde) alvolgens geschiedende/
desen act sonder eenige innovatie aende/
anterieure affectatie tot dijen verclaert de/
voors(chreve) eerw(eerdige) moeder te ontlasten ende/
te casseren de voors(chreve) arresten gedaen opde/
voors(chreve) penningen berustende in handen/
vanden voors(chreve) carel vander borght.
//
Voorts constitueeren onwederroepelijck/
alle thoonders deser ofte copije authenticq/
om 't selve te herkennen voor den souve-/
rijnen raede van brabant, d'heeren meijer/
ende schepenen van loven ende alomme/
ende aldaer te consenteren in gewillige/
condemnatie mede int slaen van main-/
mise decreet e(nde) herdecreet alles sonder/
voorgaende dagement, onder submissie/
ende renuntiatie als naer rechte actum/
binnen loven ten tijde voors(chreve) ter presentie/
van jan huijgens ende paulus baude-/
weijns als getuijgen aensocht, ende/
hebben de voors(chreve) comparanten de/
minute deser beneffens mij notaris on-/
derteeckent onderstont quod attestor et/
erat signatum p(etrus) j(osephus) van vossum not(ariu)s pub(licu)s/
1728/
Aldus vernieuwt, herkent e(nde) gereitereert/
door den voors(chreve) geconstitueerden uijt crachte/
als boven, obligando, submittendo ac re-/
nuntiando in forma, coram jo(nke)r gilbert/
joseph van grave heere van bajenrieu/
ende laeijens (etcetera) ende s(ieu)[r] joannes van/
arenbergh schepenen hac 3 febr(uari) 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1734-02-22
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-16 by pieter-jan lahaye
Is gebleken/
bij quittantie/
op behoorelijcken/
segel de date/
21 feb(ruari) 1734/
onderteeckent/
suster joanna/
bervoedts moeder/
van het gasthuijs/
dat de neffens/
staende capitale/
rente mette/
verloopen dijer/
sijn gequeten/
et sic vacat/
hac 22 feb(ruari)/
1734/
p(etrus) j(osephus) van vossum officiael
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-01-03 by Jos Jonckheer