SAL7977, Act: R°274.1-R°277.1 (142 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°274.1-R°277.1  
Act
Date: 1728-02-13
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-21 by pieter-jan lahaye
[t'dobbel deser is op behoorel(ijcken) zegel] In de tegenwoordigheijt des heere/
meijers ende schepenen van loven/
naergenoemt gestaen petrus jose-/
phus van vossum officiael vande/
liddelste schrijffcamere alhier uijt/
crachte ende naer vermogen van/
d'onwederroepelijcke procuratie/
inden ondergeschreven contracte/
notariael geinsereert, om den selven/
wettelijck te mogen vernieuwen, her-/
kennen ende reitereren als thoonder/
dijer geconstitueert sijnde, heeft het/
selve gedaen ende geeffectueert in/
voegen ende maniere naervolgende/
luijdende aldus. Op heden desen elffsten/
februarii seventhien hondert achten-/
twintigh comparerende voor mij/
openbaeren notaris bij sijne ma(jestij)ts/
souvereijnen raede van brabant gead-/
mitteert tot cortenbergh residerende/
ter presentie van de getuijgen hier/
onder te noemen in propre persoonen/
jan de coster ende lucia creijtsaerts/
gehuijsschen ende innegesetenen bin-/
nen het prinsdomme van everberghe
//
welcke voors(chreve) comparanten bekennen/
ende verclaeren soo sij doen bij desen/
van op den elffsten decembris 1727/
wel ende deughdelijck ontfangen/
te hebben, uijt handen van d heer/
c. loos drossaert der banderije/
van leeffdael de somme van vijff-/
tigh guldens courante munten,/
den schellinck a seven stuijvers/
gerekent, ende alle andere specien/
naeradvenant, waer voren gelen/
de voors(chreve) eerste comparanten te/
gelden, e(nde) te betaelen eene erffelijcke/
rente tegens den penninck twin-/
tigh, beloopende soo den selven/
interest jaerelijcx twee guldens/
e(nde) thien st(uijver)s waer van het eerste/
jaer van betalinge vallen ende/
verscheijnen sal opden elffsten (decem)bris/
1728 ende soo voorts van jaere/
te jaere eeuwelijck ende erffelijck/
gedurende, emmers tot de effective/
quijtinge dijer die sal vermogen
//
te geschieden, insgelijcx in een paije-/
ment met het loopende jaer intrest/
als cost van passeren deser goedenisse/
als allen tgene daer van can dependeren/
e(nde) dat los ende vrije van alle lasten/
't sij x[e] xx[e] xxx[e] meerdere oft/
mindere penningen, vijantlijcke con-/
tributien, beden, subsidie, ende genera-/
lijck alle andere hoedanigh die/
souden mogen wesen bedacht, ofte/
onbedacht alwaer het soo dat sijne/
ma(jestij)ts placcaerten daer aen waren con-/
trarierende aen de welcke mits desen/
wort gederogeert, degene de rent-/
gelders alleen gehouden sullen wesen/
te draegen, waervoren verbinden/
de voors(chreve) rentgelderen hunnen persoon/
ende goederen, present ende toecomende/
specialijck onderhalff daghwant lants/
gelegen onder het voors(chreve) everberghe/
aen het molengat, regenoten het gast-/
huijs van loven oost, guilliam thiele-/
mans zuijt, peeter vande weijgaert/
west ende het voors(chreve) gasthuijs van/
loven noort, vrije, suijver ende onbelast/
Item alnoch een halff boinder lants ge-/
legen tot everbergh voors(chreve) beneden
//
den wintmolen, regenoten 't gasthuijs/
van loven ter eenre, gelaude van/
bevere ter ii[e], de capelrije van meer-/
beeck ter iii[e] ende iiii[e] zijden, vrij/
suijver e(nde) onbelast/
Item ende finalijck alnoch onderhalff/
daghwant lants regenoten gilbert van/
grave ter i[e], de kercke ofte h(eilige) geest/
van everberghe ter ii[e], d'erffg(enaem)en jan/
vanden schrieck ter iii[e] ende de/
loije ofte den vloetgracht ter iiii[e]/
zijden, waerinne ontrent een halff/
daghwant belast is met ontrent cv/
meijten in den cheijnsboeck van den/
heere prince van rubempre, ende/
met eene andere rente van hondert/
dertigh guldens capitael ten be-/
hoeve van peeter verhulst sonder/
meer, over alles brussels waerschap/
gelovende, constituerende ten dijen/
effecten onwederroepelijck alle/
thoonders deser, ofte copije authen-/
ticque der selver, om in cas van/
gebrecke te gaen, ende te compareren/
voor sijne ma(jestij)ts souvereijnen raede/
van brabant ende alomme elders
//
ende den inhouden deser aldaer te/
doen ende te laeten vernieuwen,/
sententieren e(nde) verclaeren executoriael/
sonder voorgaende dagement met/
costen, mitsgaders te compareren voor/
heeren schepenen der stadt loven/
wethhouderen van het voors(chreve) ever-/
berge e(nde) insgelijcx alomme elders/
ende aldaer voor soo veel noodigh/
te consenteren in ontgoedenisse ende/
goedenisse met observantie van/
alle de solemniteijten, gelovende (etcetera)/
verbindende (etcetera) ac renuntiando/
prout in forma. Aldus gedaen desen/
ut supra, ter presentien van jan/
de pauw ende s(ieu)[r] m. p. delcor/
als getuijgen hiertoe aensocht e(nde)/
gebeden, hebben alle de voors(chreve) com-/
paranten met de getuijgen beneffens/
mij notario sijne originele onderteeckent/
op behoorelijcken segel, onderstondt/
quod attestor, et erat signatum g./
gansemans not(ariu)s 11 feb(ruarii) 1728/
Welcken volgende den voors(chreve) gecon-/
stitueerden uijt crachte e(nde) naer ver-/
mogen van d'onwederroepelijcke pro-/
curatie in den bovenstaenden contracte
//
notariael geinsereert, heeft den selven in/
alle ende igelijcke sijne poincten,/
clausulen ende articulen daerinne bree-/
der vermelt, alhier vernieuwt, herkent/
ende gereitereert, obligando, submitten-/
do ac renuntiando in forma, mitsgaders/
bij manisse des voors(chreve) heere meijers/
ende naer voorgaende wijsdomme/
der naer te noemen heeren schepenen/
heeft opgedraegen met behoorelijcke/
verteijdenisse e(nde) renuntiatie, specia-/
lijck onderhalff daghwant lants/
gelegen onder everbergh aen het/
molengat. Item een halff boinder/
lants gelegen aldaer beneden den wint-/
molen. Item onderhalff daghwant/
lants, hier vorens in sijne regenoten/
nader gespecificeert e(nde) gedesigneert/
ende mits d'ordonnantie van rechte/
den voors(chreve) opdraegere daeruijt be-/
hoorelijck ontgoeijt e(nde) onterfft sijnde/
soo wort mits desen, daerinne gegoeijt/
e(nde) geerfft den notaris janssens alhier/
present ende 't selve accepterende inden/
naem van d'h(ee)r cornelis loos drossaert/
van leefddael (etcetera) ofte degene sijns actie
//
hebbende, et reddidit op de commeren/
ende lasten van outs daerop uijtgaende,/
ende voorts meer op eene erffelijcke/
rente van twee guldens thien stuij-/
vers s'jaers per monitionem iure/
et satis, et waras prout latius in/
supradicto procuratorio, waertoe/
wort gerefereert e(nde) den teneur al-/
hier anderwerff wort gehouden voor/
geinsereert ende gerepeteert, coram/
jo(nke)r gilbert joseph van grave heere/
van baienrieu ende laeijens (etcetera)/
ende s(ieu)r joannes van arenbergh/
hac 13 feb(ruarii) 1728 p keijaerts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer