SAL7977, Act: R°321.1-R°323.1 (160 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°321.1-R°323.1  
Act
Date: 1728-03-13
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-30 by pieter-jan lahaye
[t dobbel deser is op behoorelijcken zegel] In de tegenwoordigheijt des heeren van/
jo(nke)[r] gilbert joseph van grave heere van ba-/
ienrieu ende laeijens (etcetera) mits d'absentie des/
heere meijers ende [heeren] schepenen van loven/
naergenoemt gestaen petrus josephus/
van vossum officiael vande middelste/
schrijffcamere alhier uijt crachte ende/
naer vermogen van d'onwederroepelijcke/
procuratie in den ondergeschreven con-/
tracte notariael geinsereert om den/
selven wettelijck te mogen vernieuwen,/
herkennen ende reitereren als thoonder/
dijer geconstitueert sijnde heeft het/
selve gedaen ende geeffectueert in voegen/
ende maniere naer volgende luijdende/
aldus. Extract uijt de naerbeschreve/
procuratie. Op heden desen 7[e] deser maent/
december 1723 voor mij laurentius/
adam als publieckelijcken notaris gead-/
mitteert bij sijne ma(jestij)ts souvereijnen raede/
van brabant ende ter presentie vande/
naergenoemde getuijgen is personelijck/
gecompareert s(ieu)r joannes franciscus/
mabeuge procureur vanden souvereijnen/
raede van brabant als genochsaem/
geauthoriseert van den heere de la/
bauwette heere de warnicamps nobelle/
q ende van vr(ouw)e dorothea philippina
//
de la bauwette dito de warnicamps/
sijne huijsvrouwe bij procuratie bij hun/
verleent voor leenmannen van hene-/
gouw de dato 12 augusti lestleden, welcken/
comparant in gevolge de voors(chreve) pro-/
curatie heeft te coop gestelt sekere partijen/
bosschen landen ende weijden op de voors(chreve)/
vrouwe gesuccedeert bij afflijvigheijt/
van wijlen vrouwe clara eugenia/
goddemart wed(uw)[e] wijlen den heere phi-/
lippus ignatius de la bauwette der/
selve moeder ende schoonmoeder uijt/
crachte van haeren testamente ende/
uijttersten wille gemaeckt den 22 augusti/
1705 geendorsseert voor den notaris j(oannes)/
mabeuge binnen brussele opden 23 (septem)ber van/
den voors(chreve) jaere ende geopent binnen/
berge door leenmannen der selve stadt/
op den 22 april 1722 ende alle welcke/
hier toe te noemene goederen gelegen/
onder haeght, wackerseel ende herent/
sijn publieckelijck vercocht voor/
den notaris abraham golfus meijer van/
haeght ende voor de notarissen,/
[vacat] beijde geadmitteert/
in sijne ma(jestij)ts souvereijnen raede van/
brabant ende sijn coopers gebleven
//
vande voors(chreve) goederen, te weten guil-/
liam vande put over drije daghwanden/
en halff weijde onder wackerseel, rege-/
noten de gote ter i[e], peeter lawens ter ii[e]/
gregorius cremers ter iii[e] het terwe lant/
ter iiii[e] zijden jaerelijcx belast met eenen/
gulden eenen pleck aen(den) heere pastoor van/
wackerseel ende eenen gulden aen den/
h(eilige) geest van werchter, welcke goederen/
vercocht sijn ingevolge hunne conditien/
ende mette lasten daeraen geannexeert/
welcken voors(chreve) comparant constitueert/
irrevocabelijck de voors(chreve) coopers ofte/
cooper om ider van hun int particulier/
ofte andere bij hun te noemene te com-/
pareren voor meijer (ende) schepenen der voors(chreve)/
prochien van wackerseel, herent (ende) hocht/
(etcetera) ende alomme elders om aldaer hun/
te laeten goeden, vesten, ende erffven,/
met alle solemniteijten daer toe ge-/
requireert, verclaerende voorders/
den voorschreven comparant uijtten/
naeme vanden voors(chreve) heere de/
warnicamps geene actien ofte pre-/
tensien meer te hebben totte voors(chreve)/
goederen, renuntierende (ende) ver-
//
bindende e(nde) aldus gedaen ende ge-/
passeert ten daege, maende ende/
jaere voors(chreve) ter presentien van s(ieu)r/
peeter de block ende laurentius/
noël als getuijgen hiertoe geroe-/
pen ende versocht, sijnde de minu-/
te originele deser, gemunieert/
met eenen segel van sesse stuijvers/
geteeckent door den voors(chreve) com-/
parant ende getuijgen beneffens/
mij notaris onderstont quod attestor/
et erat signatum l(aurentius) adam not(ariu)s/
pub(licu)s 1723/
Welcken volgende den voorschre-/
ven geconstitueerden uijt crachte/
ende naer vermogen van d'on-/
wederroepelijcke procuratie in/
den bovenstaenden contracte no-/
tariael geinsereert, heeft den selven/
in alle ende igewelcke sijne poincten/
clausulen, ende articulen daerinne/
breeder vermelt alhier vernieuwt,/
herkent ende gereitereert, obligando/
submittendo ac renuntiando in forma
//
mitsgaders bij manisse des voors(chreve) heere/
van grave mits d'absentie des heere/
meijers ende naer voorgaende wijs-/
domme der naer te noemen heeren/
schepenen, heeft opgedraegen met be-/
hoorelijcke verteijdenisse ende renun-/
tiatie drije daghwanden ende een/
halff weijde onder wackerseel in sijne/
regenoten hier vorens nader gespecifi-/
ceert ende gedesigneert, ende mits/
d'ordonnantie van rechten, den voors(chreve)/
opdraegere daeruijt behoorelijck/
ontgoeijt (ende) onterfft sijnde, soo wort/
mits desen daerinne gegoeijt ende ge-/
erfft den procureur janssens alhier pre-/
sent ende 't selve accepterende inden/
naem (ende) ten behoeve van guilliam/
vande put ende magdalena bauwe-/
leers gehuijsschen, henne erffven naerco-/
melingen ofte huns actie hebbende per/
monitionem iure et satis et waras/
prout latius in supradicto procura-/
torio waertoe wort gerefereert/
ende den teneur alhier anderwerff/
wort gehouden voor geinsereert (ende)/
gerepeteert coram h(ee)[r] (ende) m(eeste)r hiachintus/
jacobus schouten (ende) s(ieu)r cornelis berses/
schepenen hac 13 meert 1728/
b claes /
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer