SAL7977, Act: R°328.2-V°330.1 (164 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°328.2-V°330.1  
Act
Date: 1728-03-20
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-03 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel] In de teghenwoordigheijt der heeren/
schepenen der stadt loven naergenoempt/
gestaen arnoldus geeraerts officiael van de/
tweede schrijffcamere der voors(chreve) stadt uijt/
crachte ende naer vermoghen van de onwe-/
deroepelijcke procuratie in den ondergeschre-/
ven contracte notariael geinsereert om/
den selven wettelijck te moghen vernieuwen/
herkennen ende reitereren als thoonder dijer/
geconstitueert sijnde heeft t'selve gedaen/
ende geeffectueert in voeghen ende manniere
//
naervolghende luijdende aldus. Op heden/
desen 6[en] junii 1727 comparerende voor mij/
notario bij sijne maj(estij)t[s] souvereijnen raede van/
brabant geadmitteert tot loven residerende/
present die getuijghen naergenoempt nico-/
laes huijsmans ende joanna anthonis wetti-/
ghe gehuijsschen innegesetene van rotselaer/
de welcke hebben bekent als nu in contante/
penninghen te hebben ontfanghen uijt/
handen van joff(rouw)[e] gertrudis smets wed(uw)e wijlen/
s(ieu)[r] joannes bollens de somme van drij hondert/
guldens loopende gelt den schellinck tot/
seven stuijvers ende alle andere specien naer/
advenant ter welckers oorsaecke geloven de/
voors(chreve) comparanten te betaelen eene jaerlijcksche/
ende erffelijcke rente van derthien guldens/
thien stuijvers in munte ten tijde van den/
valdagh cours ende loop hebbende welcke/
renthe sal beginnen cours te nemen op heden/
dathe deser ende alsoo voor d'eerste jaer sal/
comen te verscheijnen den 6[en] junii van den/
toecomenden jaere 1728 ende soo voorts van/
jaere tot jaere totte effective quijtinghe toe/
de welcke sal moghen geschieden t'allen/
teijde als het de voors(chreve)[n] rentgelders gelieven/
sal t'eender reijse ende met volle renthe in/
munte als voor, gelovende de voors(chreve)[n] rentgel-/
ders de selve renthe jaerlijckx wel ende loffelijck/
t'elcken valdaeghe precies te betaelen als schult/
met recht verwonnen los ende vrij van x[e], xx/
meerdere ende mindere penninghen ofte andere/
lasten alreede opgestelt oft naermaels op te/
stellen nijet tegenstaende eenighe van sijne/
maj(estij)t[s] placaerten ter contrarie alreede gee-/
maneert ofte naermaels te emaneren waer/
aen de voors(chreve)[n] rentgelders wel expresselijck/
verclaeren te derogeren bij desen, voor t'gene
//
voors(chreve)[n] is verbindende hunne respective/
persoonen ende goederen, meubelen ende im-/
meubelen, present ende toecomende met/
submissie ende renuntiatie in forma, ende/
om de voors(chreve)[n] renthefferse naerder te verseec-/
keren over de voors(chreve)[n] capitaelen ende te/
verscheijne croisen soo verclaeren de voors(chreve)/
rentgelders te consenteren in het slaen/
van mainmise over alle hunne goederen/
ende signantelijck op drij daghmaelen/
lants rontomme in sijne canten geleghen/
onder rotselaer ghenoempt stalpoorten/
comende aen den raetsbergh ter i[re] jan/
bauwmans ter ii[re] de straete ter iii[re] ende/
de representanten nicolaes huijgens ter/
iiii[re] zeijden, sijnde belast met ses cappuij-/
nen sjaers aen sijne excellentie den hertogh/
van arenbergh ende aerschot/
Item alnoch op een halff daghmael landts/
geleghen ophet rotselaeren velt tegens de/
goederen van wijlen anthoon lauwers als/
nu competerende ferdinandus piret ter i[re],/
den voetwegh ter ii[re], de representanten/
van jo(nke)[r] cranevelt ter iii[re] ende den groe-/
nen wegh ter vierdere zeijden wesende los/
ende vrij/
Item alnoch op viertigh roeden landts ge-/
leghen onder rotselaer voors(chreve) opde herts-/
haeghe comende aen de erffve van de represen-/
tanten van wijlen peeter mentenaers ter i[re]/
peeter de keijser te voorens adriaen van/
aerschot ter ii[re], d'erffgen(aemen) jan van emelen/
ter iii[re] ende d'erffgen(aemen) adriaen de neuter/
ter iiii[re] zeijden wesende insgelijcx vrij ende/
onbelast alle welcke goederen den voors(chreve)[n]/
eersten comparant sijn competerende vol-/
ghens scheijdinghe ende deijlinghe met
//
sijne mede condividenten als erffgenaem/
van sijne ouders aengegaen ende gepasseert/
voor schepenen der banderije van rotselaer/
in dathe 14[en] februarii 1692/
Item alnoch op een halff boinder bosch onbe-/
grepen der maete geleghen tot rotselaer/
voors(chreve) in de halleweijden regenoten hendrick/
geijselinckx ter i[re] peeter bruijnincx ter ii[re]/
jan foblets ter iii[re] ende het gootshuijs van/
de arme halffstraete ter iiii[re] zeijden wesen-/
de belast met twee cappuijnen ende eenighe/
anderen clijnen chijns aen het clooster van/
vrouwperck sonder voorder, competerende/
een daghmael aen den voors(chreve)[n] eersten compa-/
rant als erffgenaem van sijnen broeder hen-/
drick huijsmans ende het ander volghens goe-/
denisse daervan sijnde gepasseert voor sche-/
penen van rotselaer in dathe 17[en] februarii/
1727 consenterende de voors(chreve)[n] comparanten/
over allen de selve goederen in het slaen van/
mainmise soo voors(chreve) is mede in het decreet/
ende herdecreet daerop te volghen door de/
heeren schepenen deser stadt loven sonder/
dat sij comparanten daertoe voorders ofte/
anderssints sullen moeten gekent worden,/
waranderende sij comparanten de selve goe-/
deren voor vreij, eijgen ende nijet voorder/
belast als voors(chreve) is daer voor altijt guarrant/
ende genoegh doen gelovende onder obliga-/
tie, submissie ende renuntiatie in forma als/
boven/
ende alsoo de voors(chreve) comparanten dese pen-/
ninghen lichten, soo sij verclaeren, om te/
coopen twee parceelen landts geleghen onder/
rotselaer voors(chreve) waervan d'een is groodt vier-/
tigh roeden regenoten den comparant mette
//
voor verobligeerde viertigh roeden ter i[re]/
peeter de keijser ter ii[re], jan weijbrechts ter/
iii[re] ende de erffgen(aemen) peeter de neuter ter iiii[re]/
zeijden wesende vreij ende onbelast, het/
tweede parceel groodt onder halff dachmael/
gelegen rontomme in sijne kanten regenoten/
de rotselaere heijde in twee zeijden, seeckere/
straete gemeijnelijck genoempt het heere/
straetjen ter iii[re] zeijden, soo geloven de/
comparanten van den voors(chreve) coop eerst/
daeghs te doceren met exhibitie van vol-/
doeninghe van den coopprijs ende goede-/
nisse in forma, consenterende de voors(chreve) com-/
paranten van als nu voor als dan over de/
voors(chreve) twee parceelen landts insgelijcx in het/
slaen van mainmise mede in het decreet ende/
herdecreet daer op te volghen door die heeren/
schepenen deser stadt loven sonder voorgaen-/
de daeghement als boven, mits welcke ende/
dat de voors(chreve) rentgelders ingevalle van/
eenigh gebreck altijt geloven naerder hi-/
poteecque te sullen stellen ten contentemen-/
te van de rentheffersse, soo verclaert de selve/
te consenteren dat de rentgelders inge-/
valle van precise betaelinghe uijtterlijck/
acht daeghen naer iederen valdagh sullen/
gestaen met twelff guldens insgelijckx loo-/
pende geldt sjaers los ende vreij als boven,/
ten effecte van t'gene voors(chreve) is constitueren-/
de sij respective comparanten onwederoe-/
pelijck allen thoonders deser ofte copije/
autenticq ende elck in het besonder om te/
compareren voor sijne maj(estij)t[s] souvereijnen/
raede van brabant, voor d'heeren meijer ende/
schepenen deser stadt loven ende alomme/
elders daer des van noode wesen sal ende/
aldaer bij vernieuwinghe ende sententierin-/
ghe deser te consenteren in gewillighe
//
condemnatie ende parate executie son-/
der voorgaende daeghement nijetteghenstaen-/
de die suranneringhe. Aldus gedaen ende/
gepasseert ten tijde voors(chreve) ter presentie van/
jacobus peeters ende mattheus neessens als/
getuijghen hier toe geroepen ende was/
d'originele minute deser becleedt met behoo-/
elijcken segel onderteeckent nicolaes huijs-/
mans, ende met het marcq van joanna an-/
thonis op de forme van een cruijs, gertrudis/
smets, jacobus peeters, mattheus neessens, lee-/
ger stont mij present als notaris, onderteec-/
kent j(oannes) f(ranciscus) everaerts not(ariu)s 1727 onder stont/
quod attestor ende was onderteeckent j(oannes) f(ranciscus)/
everaerts not(ariu)s 1727/
Aldus vernieuwt, herkent ende gereitereert/
door den voors(chreve) geconstitueerden uijt crachte/
als boven obligando, submittendo ac renun-/
tiando in forma coram jo(nke)r gilbert joseph/
van grave heere van baienrieu ende laijens/
et(ce)t(er)[a] ende s(ieu)[r] joannes van arenbergh schepe-/
nen hac 20 meert 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1728-03-31
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-03 by pieter-jan lahaye
Is alhier gebleken/
bij manuele quitt(ant)ie/
de dathe 31 meert/
1728 becleedt met/
behoorelijcken segel/
onderteeckent ger-/
trudis smets weduwe/
jan bollens dat/
de rente van drij/
hondert guldens/
capitaels in dese/
vermelt met de/
intresten dijer/
aen haer is gequeten/
quare sic vacat/
quod attestor/
j(oannes) f(ranciscus) everaerts clercq/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-01-03 by Jos Jonckheer