SAL7977, Act: R°340.2-V°340.1 (169 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°340.2-V°340.1  
Act
Date: 1728-03-27
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-07 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel] In de teghenwoordigheijt des heere meijers/
ende schepenen der stadt loven naer ge-/
noempt gestaen arnoldus geeraerts officiael/
van de tweede schrijffcamere der voors(chreve) stadt,/
uijt crachte ende naer vermoghen sijnder/
van de onwederoepelijcke procuratie geinse-/
reert in de publiecque conditien van vercoop/
gehouden door den notaris j(oannes) f(ranciscus) everaerts op/
den neghensten maii 1727 binnen dese stadt/
loven in de herberghe genoempt oostenreijck/
van weghens de respective erffgenaemen van/
wijlen s(ieu)[r] gregorius cremers, als thoonder dijer/
geconstitueert sijnde, heeft ter manisse des/
heere meijers ende naer voorgaende wijsdomme/
der naer te noemen heeren schepenen opgedrae-/
ghen met behoorelijcke verthijdenisse ende re-/
nuntiatie een boinder landts geleghen onder/
erps aen den wijngaert regenoten den hoogh-/
werdighen heere bischop van gent noordt ter/
i[re], de straete van everbergh naer erps west ter/
ii[re], hendrick van der hulst zuijt ter iiire/
ende de kercke oft heijlighen geest van erps/
oost ter iiiire zeijden soo ende gelijck het/
selven metten uijtganck van de brandende/
keersse is gebleven aen s(ieu)[r] abraham schuermans/
om ende voor de somme van drij hondert vijfftigh
//
guldens boven sessentwintigh gestelde/
hooghen, stoemme hooghen, stuijver geldt/
ende anderen ongelde achtervolghens de/
voors(chreve) conditien bij copije authentiecq/
alhier gesien ende gebleecken, ende mits/
d'ordonnantie van rechten den voorschreven/
opdraeghere daer uijt behoorelijck ontgoijet/
ende onterft sijnde, soo wort mits desen/
ter manisse ende naer voorgaende wijsdomme/
als voor in het voors(chreve) boinder landts gegoijet/
ende geerft den notaris joannes francis-/
cus everaerts alhier present ende accepte-/
rende in den naeme ende ten behoeve van/
s(ieu)[r] abraham schuermans ende maria catha-/
rina keijaerts gehuijsschen hunne erffven ende/
naercomelinghen ofte de gene huns actie/
hebbende per monitionem iure et satis den/
voors(chreve) opdraeghere uijt crachte als boven/
obligando, submittendo ac renuntiando in/
forma et waras als in de voors(chreve) conditien/
waertoe wort gerefereert ende de gene al-/
hier worden gehouden voor gerepeteert ende/
geinsereert coram jo(nke)[r] gilbert joseph van/
grave heere van baienrieu ende laijens et(ce)t(er)[a]/
ende s(ieu)[r] joannes van arenbergh schepenen/
hac 27 meert 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer