SAL7977, Act: R°348.1-V°348.1 (173 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°348.1-V°348.1  
Act
Date: 1728-04-08
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-11 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel] In de teghenwoordigheijt des heere meijers/
ende schepenen der stadt loven naer genoempt/
gestaen arnoldus geeraerts officiael van de/
tweede schrijffcamere der voors(chreve) stadt uijt/
crachte ende naer vermoghen van de onwede-/
deroepelijcke procuratie geinsereert in de/
publiecque conditien van vercoop gehouden/
door den notaris j(oannes) f(ranciscus) everaerts op den 22[en]/
meert 1728 binnen dese stadt loven in de/
herberghe genoempt het spoorken van wegens/
den coninck, coninckstavel ende andere/
van de hoofftgulde van den heijlighen ende/
edelen ridder ende martelaer s(in)[t] jooris bin-/
nen dese stadt loven [ende de quittantie in pede dijer staende], als thoonder dijer ge-/
constitueert sijnde, heeft ter manisse des/
heere meijers ende naer voorgaende wijsdomme/
der naer te noemen heeren schepenen opgedrae-/
ghen met behoorelijcke verthijdenisse ende re-/
nuntiatie een boinder landts geleghen onder/
nerijssche opde langhe roede regenoten den/
heere marquies del campo ter i[re], mijn heer/
de grez ter ii[re], de vrauwe baronnesse van/
loonbeeck ter iii[re], den eerw(eerdige) heere van der/
haeghen ter iiii[re] ende den heere baron van/
nerijssche ter vijffdere ende sesdere zeijden/
soo ende gelijck het selven metten uijtganck/
van de brandende keersse is gebleven aen/
andries mommaers om ende voor de somme/
van vier hondert dertigh guldens boven/
thien gestelde hooghen, vijff stoemme hooghen/
ende stuijver geldt achtervolghens die/
voors(chreve) conditien bij copije authentiecq al-/
hier gesien ende gebleecken, ende mits d'or-/
donnantie van rechten den voors(chreve) opdraegere/
daeruijt behoorelijck ontgoijet ende onterft/
sijnde, soo wort mits desen ter manisse ende/
naer voorgaende wijsdomme als voor in het
//
voors(chreve) boinder landts gegoijet ende geerft/
den notaris joannes franciscus everaerts/
alhier present ende accepterende in den/
naeme ende ten behoeve van den voorge-/
noempden andries mommaers sijne erffven/
innegesetene van corbeeck over deijl [ende margareta de keijser gehuijsschen] sijne/
erffven ende naercomelinghen oft de gene sijns/
actie hebbende per monitionem iure et satis/
den voors(chreve) opdraeghere uijt crachte als boven/
obligando, submittendo ac renuntiando in/
forma et waras als in de voors(chreve) conditien waer/
toe wort gerefereert ende de gene alhier wor-/
den gehouden voor gerepeteert ende geinse-/
reert coram jo(nke)[r] petrus de herckenrode heere/
van roost et(ce)t(er)[a] ende s(ieu)[r] cornelis berses schepe-/
nen hac octava aprilis 1728/
b claes/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer